Omvärld

Omvärldsrisker avser risker till följd av påverkan av externa faktorer, i huvudsak utom Castellums kontroll och till vilka Castellum har att förhålla sig. Dessa kan delas in i makroekonomiska risker, kriser, förändrade regelverk och regelefterlevnad.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

MAKROEKONOMISKA RISKER

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING:

1. Makro – kris
Makroekonomiska risker avser risker kopplade till generellt minskad efterfrågan i ekonomin, låg inflation alternativt deflation eller generella svårigheter att erhålla finansiering, alternativt finansiering till högre kreditmarginaler.

 

 • Omvärldsbevakning.
 • Stark balansräkning och låg belåningsgrad.
 • Väl sammansatt kontraktsportfölj med spridning i uppsägningstid, bransch, lokaltyp, kontraktsstorlek och geografi.
 • Deflationsskydd alternativt minimiuppräkning i hyresavtalen.
 • Flera finansieringskällor.
 • Kontinuerlig omförhandling och tillförsel av nya kreditavtal.
 • Fastighetsportfölj koncentrerad till tillväxtmarknader.
 • Naturlig makroekonomisk säkringsmekanism mellan högre/lägre räntekostnader och hyresintäkter, dock med viss tidsförskjutning.

 

En svag ekonomi påverkar efterfrågan på lokaler negativt vilket ger ökade vakanser, sjunkande marknadshyror samt utebliven indexuppräkning i befintliga avtal. Dessutom ökar risken för betalningsproblem hos hyresgästerna eller t.o.m. konkurser vilket ger en omedelbart negativ effekt i kassaflödet.
Begränsad tillgång till kapital hämmar Castellums möjlighet att bedriva verksamheten. Ytterst medför en minskad efterfrågan i ekonomin sjunkande fastighetsvärden.

KRISER

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

2. Kriser
Kriser omfattar alla kriser som uppstår i omvärlden och som Castellum inte kan påverka och som är svåra att förutse, exempelvis terroristattacker, cyberattacker, pandemi, extrema väderhändelser och miljökatastrofer samt informationsläckage.

 

 • Krisplan.
 • Successionsordning för ledande befattningshavare.
 • Fullvärdeförsäkring fastigheter.
 • Riktlinjer för informationssäkerhet samt skapa förståelse och insikt hos användare för att information är en tillgång och ska hanteras varsamt.
 • Kontinuitetsplan IT.
 • Utvidgad satsning på digitalisering över hela verksamheten.
 • Utöka kunskapen om klimatförändringars påverkan på verksamheten.

 

 • Ingen har har kunnat undgå det senaste årets coronapandemi som har drabbat hela världen. Även Castellum har påverkats även om Castellum har en väl differentierad fastighetsportfölj.
 • I takt med den hastiga digitaliseringen ökar även hotet och sårbarheten som digitaliseringen medför.
 • IT-angrepp och dataintrång har i omvärlden ökat de senaste åren.
 • I takt med att växthusgasutsläppen fortsätter öka internationellt ökar risken avseende mer extrema väderhändelser och miljökatastrofer samt dess konsekvenser.

FÖRÄNDRADE REGELVERK

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

3. Förändrat regelverk
Förändring i regelverk eller förordningar, såväl nationella som internationella, kan påverka Castellum. T.ex. förändrad skattelagstiftning, nytt regelverk för banker, hantering av planprocesser m.m.

 

 • Följa utvecklingen avseende lagar, regler, praxis m.m. inom de områden som är mest väsentliga för Castellum.
 • Aktivt delta i debatten i möjligaste mån.
 • Förbereda Castellum för nytt eller förändrat regelverk.

 • Omförhandla kreditavtal kontinuerligt.
 • Bredda finansieringsbasen via fler finansieringskällor och finansiärer.

 

Förändringar i regelverk kan påverka framtida möjligheter att genomföra investeringar, alternativt medföra fördyringar, vilket leder till sämre framtida avkastning. Ny banklagstiftning kan påverka tillgången till finansiering, priset på lånat kapital och utlösa kreditklausuler som innebär ökade finansieringskostnader.
Ändrade skattenivåer och skattelagstiftning, t.ex. förslag om ränteavdragsbegränsningar, nya regler avseende värdeminskningsavdrag och förbud för paketering av fastigheter kan påverka Castellums framtida skattekostnad.

 

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

4. Regelefterlevnad
Bristande regelefterlevnad kan leda till ekonomiska förluster, tillsynssanktioner, ryktesförluster och i värsta fall en avnotering. Visst regelverk är öppet för tolkning (IFRS), innebärande att Castellum och eventuell regelövervakare kan ha olika uppfattning.

 

 • Företagskultur som bygger på höga etiska ideal.
 • God intern kontroll med kvalitetssäkring i flera led.
 • Uppförandekod.
 • Kompetenta och ansvarstagande medarbetare.
 • Följa utvecklingen av lagar, praxis, domstolsbeslut m.m.
 • Compliance-funktion som rapporterar direkt till Revisions- och Finansutskottet.
 • Whistleblower-funktion.

 

Att Castellums verksamhet bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för koncernens långsiktiga framgång. Bolagets verksamhet och möjlighet att fortsätta att skapa värde bygger på relationer mellan medarbetare, hyresgäster, samarbetspartners, investerare, myndigheter m.m.
Var och en av medarbetarna skapar gemensamt bilden av Castellum genom sitt uppträdande och vad man förmedlar till omgivningen.

 

 

 

 

 

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.