Not 19 Uppskjuten skatteskuld/fordran

En realisering av samtliga tillgångar och skulder till koncernmässigt bokfört värde samt nyttjande av kvarvarande underskottsavdrag skulle ge en skattepliktig vinst om 63 027 mkr (55 838), vilket med full skattebelastning motsvarar en skatteutbetalning om 12 983 mkr ( 11 501). I Castellum finns 1 622 mkr (1 348) i uppskjuten skatteskuld hänförligt till förvärvstillfället för fastigheter redovisade som tillgångsförvärv. Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell.

Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 0 mkr (14), motsvarande 20,6 % av outnyttjade underskottsavdrag om 0 mkr (70).

Underskottsavdrag

Castellums underskottsavdrag beräknas per den 31 december 2020 uppgå till 603 mkr (854). Dess förändring framgår av tabellen i not 11. Underskottsavdrag har inte någon förfallotidpunkt.

Skattemässiga över- och undervärden på fastigheter

Vid beräkning av skattemässigt utfall i koncernen av en direktförsäljning av fastigheterna, ska mot det koncernmässigt bokförda värdet om 103 042 mkr (95 168) ställas det skattemässiga värdet i juridisk person, vilket totalt uppgår till 40 015 mkr (38 803). Det innebär att vid försäljning av Castellums samtliga fastigheter skulle skattepliktig nettovinst överstiga den i koncernen redovisade vinsten med 63 027 mkr (56 365).

 

 

2020

 

2019

Uppskjuten skatteskuld

 

Underlag

 

Skatt

 

Underlag

 

Skatt

Underskottsavdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

854

 

182

 

1 081

 

231

Årets förändring enligt totalresultat

 

–251

 

–53

 

–227

 

–49

Vid årets utgång i balansräkningen

 

603

 

129

 

854

 

182

Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–56 365

 

–11 612

 

–50 553

 

–10 428

Årets förändring enligt totalresultat

 

–5 333

 

–1 096

 

–4 235

 

–861

Förvärv via bolag

 

–1 329

 

– 275

 

–1 577

 

–323

Vid årets utgång

 

–63 027

 

–12 983

 

–56 365

 

–11 612

Avgår, hänförligt till tillgångsförvärv

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

 

6 553

 

1 348

 

4 976

 

1 025

Förvärv via bolag

 

1 319

 

274

 

1 577

 

323

Vid årets utgång i balansräkningen

 

7 872

 

1 622

 

6 553

 

1 348

Vid årets utgång i balansräkningen

 

–55 155

 

–11 361

 

–49 812

 

–10 264

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–327

 

–71

 

–144

 

–31

Årets förändring enligt totalresultat

 

–344

 

–73

 

–183

 

–40

Vid årets utgång i balansräkningen

 

–671

 

–144

 

–327

 

–71

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–49 285

 

–10 153

 

–44 640

 

–9 203

Årets förändring enligt totalresultat

 

–5 938

 

–1 223

 

–4 645

 

–950

Vid årets utgång i balansräkningen

 

–55 223

 

–11 376

 

–49 285

 

–10 153

Tidigare gjorda nedskrivningar där skattemässigt avdrag erhållits uppgår till ca 56 mkr (45). Dessa kan, förutsatt värdeuppgång, framgent komma att återföras.