Fastighetsbestånd 2020

Castellum är närvarande i tre av Nordens huvudstäder och tillväxtmarknader. Vi äger flest fastigheter bland de nordiska fastighetsföretagen och fastighetsbeståndet är koncentrerat till utvalda tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors.

Castellums geografiska marknader kan betraktas som stabila med goda förutsättningar för långsiktig positiv utveckling. Det kommersiella beståndet består av 48 % kontor, 21 % samhällsfastigheter, 18 % lager/logistik, 7 % handel och 2 % lätt industri. Fastigheterna är belägna i citylägen och välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4 % består av projekt och mark.

Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 670 tkvm och större pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 3,2 mdkr.

Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2020 omfattade 642 fastigheter (632) med ett sammanlagt hyresvärde om 6 585 mkr (6 177) och en sammanlagd uthyrningsbar yta om 4 477 tkvm (4 255). För fastigheter ägda vid årets utgång uppgick driftsöverskottet efter fastighetsadministration på årsbasis till 4 412 mkr (4 103).

Investeringar 2020

Under året har investerats för totalt 5 158 mkr (6 112) varav 2 646 mkr (3 350) avsåg förvärv och 2 512 mkr (2 762) ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljning och likvidreglering om 891 mkr (4 138), inklusive tilläggsköpeskilling om 120 mkr som tidigare inte redovisats, uppgick nettoinvesteringen till 4 267 mkr (1 974).

Fastighetsportföljen har under året förändrats enligt tabellen till höger.

Hållbart fastighetsbestånd

Miljöinventering ska genomföras i samtliga fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker och är idag utfört till 81 %. Inventering är planerad för resterande 19 %, vilka kommer genomföras inom de närmsta åren, och uppdateras vart tionde år för samtliga fastigheter.

Vid förvärv analyseras fastigheterna med tanke på såväl energianvändning som miljörisker och alla nybyggnationer och större ombyggnationer miljöcertifieras. Castellum äger flest antal fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag och totalt är 39 % av den totala ytan, vilket motsvarar 202 byggnader (1 747 tkvm), miljöcertifierade. Dessutom pågår certifiering av ytterligare 331 tkvm, motsvarande 7 %. Syftet med certifieringen är att minska klimatpåverkan och riskerna i fastighetsbeståndet, sänka kostnaderna, skapa lokaler som är attraktiva för hyresgästerna och deras verksamhet samt förbättra säkerheten och arbetsmiljön för dem.

Miljöriskerna i Castellums fastighetsbestånd bedöms som små och inga böter till följd av miljöbrott har betalats ut.

Förändring av fastighetsbeståndet

 

 

Verkligt värde, mkr

 

Antal

Fastighetsbestånd 1 januari 2020

 

95 168

 

632

+ Förvärv

 

2 646

 

16

+ Ny-, till- och ombyggnation

 

2 512

 

–1

– Försäljningar

 

–740

 

–5

+/– Orealiserade värdeförändringar

 

3 712

 

+/– Valutakursomräkning

 

–256

 

Fastighetsbestånd 31 december 2020

 

103 042

 

642

Castellums miljöcertifierade fastigheter1)

 

 

Färdigställda fastigheter

 

Pågående projekt

 

 

Antal

 

kvm

 

Antal

 

kvm

Green Building

 

53

 

409

 

0

 

0

Miljöbyggnad

 

59

 

441

 

11

 

109

BREEAM

 

83

 

834

 

25

 

216

LEED

 

6

 

63

 

0

 

0

WELL

 

1

 

0

 

3

 

6

Miljöcertifierade fastigheter2)

 

202

 

1 747

 

39

 

331

1.

Certifieringar kan avse fastighet, mark eller del av fastighet.

2.

Notera att vissa av Castellums fastigheter är dubbelcertifierade, därför är totalen något mindre än vad talen ovan summerar till.

Andel miljöcertifierade fastigheter
Andel miljöcertifierade fastigheter (Bar Graph)

Miljöcertifieringssystem

Miljöbyggnad (Icon)

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inomhusmiljö och byggmaterial. I Miljöbyggnad ingår även hälso- och säkerhetsaspekter. Systemet ger utmärkelserna Guld, Silver eller Brons och används både för bostäder och lokaler.

BREEAM (Icon)

BREEAM

BREEAM från Storbritannien är tillsammans med LEED det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

NollCO2 (Icon)

NollCO2

För att bidra till en klimatneutral samhällsbyggnadssektor i Sverige har Sweden Green Building Council (SGBC) tagit fram certifieringen NollCO2. NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad.

WELL (Icon)

WELL

WELL-certifiering bygger på vetenskapliga studier och har utvecklats av WELL Building Institute (IWBI) med säte i New York. WELL är en certifiering för social hållbarhet i en byggnad, med fokus på hälsa och välbefinnande. WELL-standarden utgår från tio koncept som påverkar hälsa.

LEED (Icon)

LEED

LEED från USA är tillsammans med BREEAM det mest använda miljöcertifieringssystemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

EU GreenBuilding (Icon)

EU GreenBuilding

EU GreenBuilding fokuserar på att effektivisera energianvändningen. Kravet är att effektivisera energianvändningen 25 %, alternativt använda 25 % mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

Hållbarhetsprogram vid ny- och ombyggnation

Obligatoriska krav för alla byggprojekt inom Castellum

Generellt ställs krav på uppförandekod, hållbarhetspolicy, miljöledningssystem, avfallsplan, miljöplan, miljöansvarig i projektet, energieffektiva produktval såsom hållbar träråvara certifierad enligt PEFC eller FSC, LED-belysning och A-märkta varor samt val av hållbara byggmaterial ur såväl miljö- som hälsoperspektiv enligt byggvarubedömningen.

Omfattande hållbarhetsprogram vid ny- och ombyggnation

Tillämpas utöver de obligatoriska kraven vid alla större byggprojekt

 • Miljöbyggnad Guld1).
 • Val av förnybar energi.
 • 15 % reducerad klimatpåverkan per kvm i A1-A52).
 • Bra inomhusklimat och genomtänkt fuktarbete.
 • Hållbart byggmaterial.
 • Nära-noll energibyggnad1).
 • Utred alltid hälsocertifieringen WELL3).
 • Skapa en mer attraktiv byggnad genom konstnärlig utsmyckning.
 • Engagera lokala konstnärer i projekt2).
 • Installera solceller3).
 • Utreda möjlighet till utomhuskontor enligt Castellums koncept WorkOut3).
 • Skapa inbjudande trapphus3).
 • Energieffektiv och miljöriktig byggarbetsplats.
 • Fossiloberoende fordon på byggarbetsplats.
 • Återskapande och ökad mängd ekosystemtjänster.
 • Hantering av klimatrisker.
 • Krav att entreprenör ska skapa arbetsplatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden i projektet.

1. För nyproduktion av kontor gäller miljöbyggnad Guld i Sverige och i Danmark och Finland gäller BREEAM Excellent.
Logistikbyggnader
certifieras enligt Miljöbyggnad betyg Silver. Övriga typer av projekt certifieras.

2. Gäller för nyproducerade kontor över 100 mkr

3. Gäller endast vid byggnation av kontorslokaler.

Fastighetsvärde per kategori

 

Fastighetsvärde per kategori (Pie Chart)
Fastighetsvärde per region
Fastighetsvärde per region (Pie Chart)
Fastighetsbestånd 31 december 2020

 

 

2020-12-31

 

januari–december 2020

Kategori

 

Antal

 

Yta tkvm

 

Fastighets värde mkr

 

D:o kr/kvm

 

Hyresvärde
mkr

 

D:o kr/kvm

 

Ekon. uthyrn.grad

 

Intäkter mkr

 

Fastighets- kostnader mkr

 

D:o kr/kvm

 

Driftöverskott mkr

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

31

 

291

 

12 922

 

44 413

 

705

 

2 424

 

90,4 %

 

635

 

122

 

420

 

513

Väst

 

66

 

376

 

11 011

 

29 327

 

682

 

1 815

 

92,5 %

 

618

 

122

 

325

 

496

Mitt

 

79

 

557

 

11 166

 

20 040

 

860

 

1 544

 

91,9 %

 

778

 

196

 

352

 

582

Öresund

 

43

 

398

 

11 419

 

28 701

 

846

 

2 127

 

92,0 %

 

759

 

178

 

447

 

581

Norr

 

2

 

5

 

102

 

20 802

 

8

 

1 632

 

98,4 %

 

8

 

2

 

423

 

6

Finland

 

7

 

58

 

2 712

 

46 622

 

181

 

3 120

 

86,2 %

 

157

 

44

 

756

 

113

Summa Kontor

 

228

 

1 685

 

49 332

 

29 286

 

3 282

 

1 949

 

91,4 %

 

2 955

 

664

 

394

 

2 291

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

12

 

89

 

5 839

 

65 389

 

283

 

3 168

 

97,2 %

 

268

 

42

 

472

 

226

Väst

 

12

 

79

 

1 614

 

20 367

 

108

 

1 360

 

90,4 %

 

96

 

18

 

232

 

78

Mitt

 

31

 

317

 

8 707

 

27 488

 

565

 

1 783

 

96,7 %

 

543

 

103

 

326

 

440

Öresund

 

9

 

98

 

3 651

 

37 374

 

219

 

2 244

 

98,7 %

 

214

 

29

 

295

 

185

Norr

 

10

 

100

 

2 068

 

20 705

 

149

 

1 492

 

95,3 %

 

141

 

26

 

259

 

115

Summa Samhällsfastigheter

 

74

 

683

 

21 879

 

32 039

 

1 324

 

1 939

 

96,5 %

 

1 262

 

218

 

320

 

1 044

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

38

 

276

 

5 971

 

21 597

 

343

 

1 242

 

91,9 %

 

310

 

42

 

151

 

268

Väst

 

70

 

631

 

8 213

 

13 021

 

518

 

821

 

93,8 %

 

467

 

77

 

122

 

390

Mitt

 

30

 

166

 

1 661

 

10 024

 

135

 

812

 

87,7 %

 

117

 

24

 

147

 

93

Öresund

 

36

 

237

 

2 601

 

10 973

 

199

 

842

 

94,9 %

 

184

 

39

 

163

 

145

Summa Lager/Logistik

 

174

 

1 310

 

18 446

 

14 082

 

1 195

 

912

 

92,8 %

 

1 078

 

182

 

139

 

896

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

28

 

149

 

3 542

 

23 701

 

230

 

1 537

 

94,9 %

 

215

 

33

 

216

 

182

Väst

 

16

 

66

 

1 290

 

19 662

 

84

 

1 278

 

96,9 %

 

78

 

17

 

267

 

61

Mitt

 

21

 

114

 

1 880

 

16 533

 

147

 

1 288

 

97,6 %

 

140

 

28

 

242

 

112

Öresund

 

11

 

45

 

840

 

18 455

 

69

 

1 522

 

90,2 %

 

61

 

13

 

289

 

48

Summa Handel

 

76

 

374

 

7 552

 

20 177

 

530

 

1 414

 

95,4 %

 

494

 

91

 

241

 

403

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

10

 

43

 

792

 

18 302

 

54

 

1 250

 

95,5 %

 

51

 

9

 

210

 

42

Väst

 

15

 

62

 

763

 

12 384

 

54

 

873

 

95,8 %

 

51

 

8

 

123

 

43

Mitt

 

10

 

29

 

404

 

13 844

 

31

 

1 070

 

96,8 %

 

30

 

5

 

189

 

25

Öresund

 

4

 

42

 

393

 

9 337

 

33

 

792

 

94,0 %

 

31

 

4

 

100

 

27

Summa Lätt industri

 

39

 

176

 

2 352

 

13 353

 

172

 

979

 

95,5 %

 

163

 

26

 

150

 

137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa förvaltningsfastigheter

 

591

 

4 228

 

99 561

 

23 549

 

6 503

 

1 538

 

93,1 %

 

5 952

 

1 181

 

279

 

4 771

Uthyrning och fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

379

 

90

 

–379

Summa efter uthyrning och fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 560

 

369

 

4 392

Projekt

 

34

 

219

 

3 011

 

 

82

 

 

 

46

 

26

 

 

20

Obebyggd mark

 

17

 

 

470

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

642

 

4 447

 

103 042

 

 

6 585

 

 

 

5 998

 

1 586

 

 

4 412

Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid 2020 års utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader som om de ägts under hela perioden. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 4 412 mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 4 335 mkr förklaras av dels att driftsöverskottet om 42 mkr i under året sålda fastigheter frånräknats dels att driftsöverskottet i under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 111 mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året samt –8 mkr hänförligt till coworkingbolaget.