Castellums fastighetsbestånd 2019

Castellum är en av Sveriges största kommersiella fastighetsbolag med fler än 630 fastigheter fördelade på 4,3 miljoner kvadratmeter. Våra fastigheter finns i tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Förutom att förvalta och utveckla våra befintliga fastigheter är Castellum även med och bygger framtidens hållbara städer.

Vår projektportfölj har växt under de senaste åren och står idag för större delen av våra investeringar. Vi ses som en innovativ aktör som tillsammans med våra projektpartners utvecklar morgondagens kontor och logistikytor.

Castellum är närvarande i tre av Nordens huvudstäder och tillväxtmarknader. Vi äger flest fastigheter bland de nordiska fastighetsföretagen och fastighetsbeståndet är koncentrerat till utvalda tillväxtregioner i Sverige, Köpenhamn och Helsingfors. Castellums geografiska marknader kan betraktas som stabila med goda förutsättningar för långsiktig positiv utveckling. Det kommersiella beståndet består av 47% kontor, 23% samhällsfastigheter, 16% lager/logistik, 8% handel och 2% lätt industri. Fastigheterna är belägna i citylägen och välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. Resterande 4% består av projekt och mark. Castellum har outnyttjade byggrätter om ca 700 tkvm och större pågående projekt där återstående investeringsvolym uppgår till ca 1,2 Mdkr.

Castellums fastighetsbestånd per den 31 december 2019 omfattade 632 fastigheter (647) med ett sammanlagt hyresvärde om 6 177 Mkr (5 841) och en sammanlagd uthyrningsbar yta om 4 255 tkvm (4 283). För fastigheter ägda vid årets utgång uppgick driftsöverskottet efter fastighetsadministration på årsbasis till 4 103 Mkr (3 896).

Förändring av fastighetsbeståndet

 

 

Verkligt värde, Mkr

 

Antal

Fastighetsbestånd 1 januari 2019

 

89 168

 

647

+ Förvärv

 

3 350

 

17

+ Ny-, till- och ombyggnation

 

2 762

 

–4

– Försäljningar

 

–4 496

 

–28

+/– Orealiserade värdeförändringar

 

4 276

 

+/– Valutakursomräkning

 

108

 

Fastighetsbestånd 31 december 2019

 

95 168

 

632

Castellums miljöcertifierade fastigheter*

 

 

Färdigställda fastigheter

 

Pågående projekt

 

 

Antal

 

kvm

 

Antal

 

kvm

*

Certifieringar kan avse fastighet, mark eller del av fastighet.

**

Notera att vissa av Castellums fastigheter är dubbelcertifierade, därför är totalen något mindre än vad talen ovan summerar till.

Green Building

 

55

 

433 072

 

0

 

0

Miljöbyggnad

 

48

 

431 456

 

9

 

24 530

BREEAM

 

64

 

700 933

 

5

 

41 541

LEED

 

5

 

70 660

 

0

 

0

WELL

 

1

 

13 429

 

1

 

10 047

Miljöcertifierade fastigheter**

 

164

 

1 524 129

 

14

 

66 071

Investeringar 2019

Under året har investerats för totalt 6 112 Mkr (5 292) varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv och 2 762 Mkr (2 837) ny-, till-och ombyggnation. Efter försäljning och likvidreglering om 4 138 Mkr (2 635) uppgick nettoinvesteringen till 1 974 Mkr (2 657).

Fastighetsportföljen har under året förändrats enligt tabellen till höger.

Hållbart fastighetsbestånd

Miljöinventering ska genomföras i samtliga fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker, och är idag utfört till 65%. Inventering är planerad för resterande 35%, vilka kommer genomföras inom de närmsta åren, och uppdateras vart tionde år för samtliga fastigheter.

Vid förvärv analyseras fastigheterna med tanke på såväl energianvändning som miljörisker och alla nybyggnationer och större ombyggnationer miljöcertifieras. Castellum äger flest antal fastigheter bland svenska noterade fastighetsbolag och totalt är 36% av den totala ytan, vilket motsvarar 164 byggnader (1 524 tkvm), miljöcertifierade. Dessutom pågår certifiering av ytterligare 66 tkvm, motsvarande 2%. Syftet med certifieringen är att minska klimatpåverkan och riskerna i fastighetsbeståndet, sänka kostnaderna, skapa lokaler som är attraktiva för kunderna och deras verksamhet samt förbättra säkerheten och arbetsmiljön för kunderna.

Miljöriskerna i Castellums fastighetsbestånd bedöms som små och inga böter till följd av miljöbrott har betalats ut.

Miljöcertifieringssystem

Miljöbyggnad (Icon)

Miljöbyggnad

Miljöbyggnad är ett svenskt system för att certifiera byggnader inom energi, inomhusmiljö och byggmaterial. I Miljöbyggnad ingår även hälso- och säkerhetsaspekter. Systemet ger utmärkelserna Guld, Silver eller Brons och används både för bostäder och lokaler.

EU GreenBuilding (Icon)

EU GreenBuilding

EU GreenBuilding fokuserar på att effektivisera energianvändningen. Kravet är att effektivisera energianvändningen 25%, alternativt använda 25% mindre energi jämfört med nybyggnadskraven i Boverkets byggregler.

BREEAM (Icon)

BREEAM

BREEAM från Storbritannien är tillsammans med LEED det mest använda miljö­certifierings­systemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

LEED (Icon)

LEED

LEED från USA är tillsammans med BREEAM det mest använda miljö­certifierings­systemet i världen. Systemet utvärderar och betygsätter byggnaders totala miljöpåverkan.

WELL

WELL-certifiering bygger på vetenskapliga studier och har utvecklats av WELL Building Institute (IWBI) med säte i New York. WELL är en certifiering för social hållbarhet i en byggnad, med fokus på hälsa och välbefinnande. WELL-standarden utgår från sju koncept som påverkar hälsa.

Fastighetsvärde per kategori
Fastighetsvärde per kategori (Pie Chart)
Fastighetsvärde per region
Fastighetsvärde per region (Pie Chart)
Fastighetsbestånd 31 december 2019

 

 

2019-12-31

 

januari–december 2019

Kategori

 

Antal

 

Yta tkvm

 

Fastighets värde Mkr

 

D:o kr/kvm

 

Hyresvärde
Mkr

 

D:o kr/kvm

 

Ekon. uthyrn.grad

 

Intäkter Mkr

 

Fastighets-
kostnader Mkr

 

D:o kr/kvm

 

Driftöverskott Mkr

Ovanstående sammanställning avser de fastigheter som Castellum ägde vid­ 2019 års utgång och avspeglar fastigheternas intäkter och kostnader som om de ägts under hela perioden. Avvikelsen mellan ovan redovisade driftsöverskott om 4 103 Mkr och resultaträkningens driftsöverskott om 4 113 Mkr förklaras av dels att driftsöverskottet om 60 Mkr i under året sålda fastigheter frånräknats dels att driftsöverskottet i under perioden förvärvade/färdigställda fastigheter räknats upp med 55 Mkr såsom de ägts eller varit färdigställda under hela året samt 5 Mkr hänförligt till coworkingbolaget.

Kontor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

29

 

284

 

11 138

 

39 279

 

638

 

2 251

 

94,1%

 

601

 

118

 

417

 

483

Väst

 

65

 

372

 

10 726

 

28 801

 

655

 

1 760

 

94,6%

 

620

 

137

 

367

 

483

Mitt

 

78

 

534

 

10 627

 

19 899

 

806

 

1 510

 

90,6%

 

731

 

193

 

361

 

538

Öresund

 

43

 

398

 

11 225

 

28 239

 

826

 

2 077

 

88,9%

 

734

 

182

 

458

 

552

Norr

 

2

 

5

 

92

 

18 285

 

8

 

1 521

 

91,8%

 

7

 

2

 

456

 

5

Finland

 

1

 

14

 

859

 

59 552

 

53

 

3 660

 

110,7%

 

58

 

12

 

841

 

46

Summa Kontor

 

218

 

1 607

 

44 667

 

27 796

 

2 986

 

1 858

 

92,1%

 

2 751

 

644

 

401

 

2 107

Samhällsfastigheter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

12

 

89

 

5 619

 

62 910

 

270

 

3 020

 

93,8%

 

253

 

45

 

504

 

208

Väst

 

15

 

110

 

2 127

 

19 333

 

147

 

1 337

 

93,2%

 

137

 

24

 

216

 

113

Mitt

 

31

 

314

 

8 612

 

27 441

 

544

 

1 735

 

94,0%

 

512

 

108

 

345

 

404

Öresund

 

8

 

91

 

3 370

 

37 146

 

199

 

2 190

 

98,4%

 

195

 

28

 

311

 

167

Norr

 

10

 

99

 

1 988

 

20 021

 

147

 

1 485

 

93,6%

 

138

 

29

 

293

 

109

Summa Samhällsfastigheter

 

76

 

703

 

21 716

 

30 882

 

1 307

 

1 859

 

94,5%

 

1 235

 

234

 

333

 

1 001

Lager/logistik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

37

 

265

 

5 197

 

19 634

 

322

 

1 216

 

91,4%

 

294

 

45

 

170

 

249

Väst

 

69

 

594

 

6 958

 

11 712

 

480

 

808

 

90,4%

 

434

 

81

 

136

 

353

Mitt

 

29

 

145

 

1 252

 

8 608

 

121

 

829

 

92,1%

 

111

 

25

 

175

 

86

Öresund

 

30

 

205

 

1 983

 

9 682

 

170

 

835

 

91,3%

 

156

 

35

 

172

 

121

Summa Lager/Logistik

 

165

 

1 209

 

15 390

 

12 729

 

1 093

 

904

 

91,0%

 

995

 

186

 

154

 

809

Handel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

29

 

150

 

3 461

 

22 992

 

239

 

1 584

 

93,9%

 

224

 

34

 

226

 

190

Väst

 

15

 

58

 

1 110

 

19 103

 

80

 

1 375

 

95,9%

 

77

 

17

 

277

 

60

Mitt

 

21

 

121

 

1 820

 

15 018

 

145

 

1 197

 

95,8%

 

139

 

31

 

255

 

108

Öresund

 

11

 

46

 

851

 

18 700

 

68

 

1 500

 

85,3%

 

58

 

13

 

295

 

45

Summa Handel

 

76

 

375

 

7 242

 

19 294

 

532

 

1 417

 

93,6%

 

498

 

95

 

252

 

403

Lätt industri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholm

 

10

 

44

 

717

 

16 480

 

56

 

1 294

 

95,3%

 

53

 

10

 

238

 

43

Väst

 

16

 

66

 

716

 

10 845

 

56

 

851

 

95,5%

 

54

 

9

 

133

 

45

Mitt

 

10

 

29

 

347

 

11 906

 

31

 

1 052

 

96,8%

 

30

 

7

 

227

 

23

Öresund

 

4

 

42

 

339

 

8 064

 

32

 

750

 

90,3%

 

29

 

5

 

117

 

24

Summa Lätt industri

 

40

 

181

 

2 119

 

11 724

 

175

 

966

 

94,7%

 

166

 

31

 

170

 

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summa förvaltningsfastigheter

 

575

 

4 075

 

91 134

 

22 363

 

6 093

 

1 495

 

92,6%

 

5 645

 

1 190

 

292

 

4 455

Uthyrning och fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

374

 

92

 

–374

Summa efter uthyrning och fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 564

 

384

 

4 081

Projekt

 

35

 

180

 

3 223

 

 

84

 

 

 

52

 

30

 

 

22

Obebyggd mark

 

22

 

 

811

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt

 

632

 

4 255

 

95 168

 

 

6 177

 

 

 

5 697

 

1 594

 

 

4 103

Castellums fastighetsbestånd

Castellum äger 632 fastigheter fördelade på 4,3 miljoner kvm kontor- och logistikyta i Sverige samt Köpenhamn och Helsingfors. Fastigheterna är belägna från citylägen till välbelägna arbetsområden med goda kommunikationer och utbyggd service. I Castellums fastighetsförteckning presenteras hela fastighetsbeståndet per den 31 december 2019 fördelat på Castellums regioner: Öresund, Väst, Mitt, Stockholm, Norr och Finland.

Castellums fastighetsbestånd 2019 i sammandrag

 

 

Kvadratmeter per lokalslag

 

 

Kontor

 

Handel

 

Lager/Logistik

 

Lätt industri

 

Bostäder

 

Övrigt

 

Totalt

 

Markyta

 

Tax.värde

Region Öresund

 

471 969

 

61 914

 

219 947

 

39 504

 

6 594

 

67 653

 

867 581

 

1 366 942

 

8 074 602

Region Väst

 

446 579

 

62 861

 

507 732

 

147 021

 

8 189

 

50 736

 

1 223 118

 

5 222 625

 

7 390 724

Region Mitt

 

693 171

 

154 737

 

197 915

 

63 500

 

18 298

 

49 986

 

1 177 606

 

2 191 066

 

7 585 392

Region Stockholm

 

357 505

 

71 324

 

286 268

 

120 565

 

2 002

 

30 525

 

868 189

 

1 231 631

 

11 105 355

Region Norr

 

94 847

 

2 301

 

799

 

 

2 021

 

4 373

 

104 341

 

102 187

 

691 154

Region Finland

 

14 433

 

 

 

 

 

 

14 433

 

3 309

 

272 957

Summa Castellum

 

2 078 503

 

353 137

 

1 212 661

 

370 590

 

37 104

 

203 273

 

4 255 268

 

10 117 760

 

35 120 184

Fördelning per region och KVM
Fördelning per region och kvm (Pie Chart)
Fördelning per lokalslag och KVM
Fördelning per lokalslag och kvm (Pie Chart)