Moderbolaget

Resultaträkning för moderbolaget

mkr

 

 

 

2020

 

2019

Intäkter

 

Not 3

 

102

 

105

Centrala administrationskostnader

 

Not 4

 

–216

 

–222

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning andelar i koncernföretag

 

 

 

–70

 

–53

Reversering av tidigare gjord nedskrivning andelar i koncernföretag

 

Not 26

 

 

255

Finansiella intäkter

 

Not 6

 

2 978

 

2 414

Finansiella kostnader

 

Not 7

 

–973

 

–860

Resultat före värdeförändringar och skatt

 

 

 

1 821

 

1 639

 

 

 

 

 

 

 

Värdeförändringar

 

Not 10

 

 

 

 

Derivat

 

 

 

–57

 

–137

Resultat före skatt

 

 

 

1 764

 

1 502

 

 

r

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

Not 11

 

 

Uppskjuten skatt

 

Not 11

 

–15

 

2

Årets resultat

 

 

 

1 749

 

1 504

Totalresultat för moderbolaget

mkr

 

2020

 

2019

Årets resultat enligt resultaträkningen

 

1 749

 

1 504

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

 

Poster som kommer att omföras till årets resultat

 

 

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet

 

–108

 

42

Värdeförändring derivat, valutasäkring utlandsverksamhet

 

44

 

–21

Årets totalresultat

 

1 685

 

1 525

Balansräkning för moderbolaget

mkr

 

 

 

31 dec 2020

 

31 dec 2019

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

Not 14

 

49

 

52

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

Not 25, 26

 

20 957

 

20 147

Andelar i intresseföretag

 

 

 

3

 

2

Finansiella tillgångar

 

Not 15

 

2 729

 

Uppskjuten skattefordran

 

Not 19

 

0

 

14

Långfristiga fordringar, koncernföretag

 

Not 24, 27

 

31 051

 

28 777

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

54 740

 

48 940

Summa anläggningstillgångar

 

 

 

54 789

 

48 992

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar, koncernföretag

 

 

 

12 658

 

10 930

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

62

 

42

Övrig fordran

 

 

 

8

 

8

Likvida medel

 

 

 

6

 

54

Summa omsättningstillgångar

 

 

 

12 734

 

11 034

SUMMA TILLGÅNGAR

 

 

 

67 523

 

60 026

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

Not 17

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

 

139

 

137

Reservfond

 

 

 

20

 

20

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

 

Fond för verkligt värde

 

 

 

–51

 

13

Överkursfond

 

 

 

9 258

 

8 433

Balanserad vinst

 

 

 

7 269

 

7 569

Årets resultat

 

 

 

1 749

 

1 504

Summa eget kapital

 

 

 

18 384

 

17 676

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

Not 18

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Derivat

 

Not 21

 

1 132

 

715

Långfristiga räntebärande skulder

 

Not 22

 

43 318

 

38 065

Långfristiga räntebärande skulder, koncernföretag

 

 

 

4 126

 

3 283

Summa långfristiga skulder

 

 

 

48 576

 

42 063

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder, koncernföretag

 

 

 

 

63

Övriga kortfristiga skulder

 

 

 

292

 

39

Leverantörsskulder

 

 

 

3

 

4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Not 23

 

268

 

181

Summa kortfristiga skulder

 

 

 

563

 

287

Summa skulder

 

 

 

49 139

 

42 350

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

67 523

 

60 026