Moderbolaget

Resultaträkning för moderbolaget

Mkr

 

 

 

2019

 

2018

Intäkter

 

Not 3

 

105

 

80

Centrala administrationskostnader

 

Not 4

 

–222

 

–193

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella poster

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning andelar i koncernföretag

 

 

 

–53

 

–23

Reversering av tidigare gjord nedskrivning andelar i koncernföretag

 

Not 25

 

255

 

Finansiella intäkter

 

Not 6

 

2 414

 

2 526

Finansiella kostnader

 

Not 7

 

–860

 

–952

Resultat före värdeförändringar och skatt

 

 

 

1 639

 

1 438

 

 

 

 

 

 

 

Värdeförändringar

 

Not 10

 

 

 

 

Derivat

 

 

 

–137

 

108

Resultat före skatt

 

 

 

1 502

 

1 545

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

Not 11

 

 

Uppskjuten skatt

 

Not 11

 

2

 

–67

Årets resultat

 

 

 

1 504

 

1 478

Totalresultat för moderbolaget

Mkr

 

2019

 

2018

Årets resultat enligt resultaträkningen

 

1 504

 

1 478

 

 

 

 

 

Övrigt totalresultat

 

 

 

 

Poster som kommer att omföras till årets resultat

 

 

 

 

Omräkningsdifferens utlandsverksamhet

 

42

 

93

Värdeförändring derivat, valutasäkring utlandsverksamhet

 

–21

 

–99

Årets totalresultat

 

1 525

 

1 472

Balansräkning för moderbolaget

Mkr

 

 

 

31 dec 2019

 

31 dec 2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Materiella anläggningstillgångar

 

Not 14

 

52

 

51

 

 

 

 

 

 

 

Finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Andelar i koncernföretag

 

Not 24, 25

 

20 147

 

19 678

Andelar i intresseföretag

 

 

 

2

 

Uppskjuten skattefordran

 

Not 18

 

14

 

12

Långfristiga fordringar, koncernföretag

 

Not 23, 26

 

28 777

 

29 062

Summa finansiella anläggningstillgångar

 

 

 

48 940

 

48 752

Summa anläggningstillgångar

 

 

 

48 992

 

48 803

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga fordringar, koncernföretag

 

 

 

10 930

 

10 361

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

42

 

36

Övrig fordran

 

 

 

8

 

10

Likvida medel

 

 

 

54

 

1

Summa omsättningstillgångar

 

 

 

11 034

 

10 408

SUMMA TILLGÅNGAR

 

 

 

60 026

 

59 211

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

Eget kapital

 

Not 15

 

 

 

 

Bundet eget kapital

 

 

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

 

137

 

137

Reservfond

 

 

 

20

 

20

Fritt eget kapital

 

 

 

 

 

 

Fond för verkligt värde

 

 

 

13

 

–8

Överkursfond

 

 

 

8 433

 

8 433

Balanserad vinst

 

 

 

7 569

 

7 758

Årets resultat

 

 

 

1 504

 

1 478

Summa eget kapital

 

 

 

17 676

 

17 818

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

Not 17

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Derivat

 

Not 20

 

715

 

716

Långfristiga räntebärande skulder

 

Not 21

 

38 065

 

36 738

Långfristiga räntebärande skulder, koncernföretag

 

 

 

3 283

 

3 711

Summa långfristiga skulder

 

 

 

42 063

 

41 165

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga räntebärande skulder, koncernföretag

 

 

 

63

 

64

Övriga kortfristiga skulder

 

 

 

39

 

4

Leverantörsskulder

 

 

 

4

 

4

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Not 22

 

181

 

156

Summa kortfristiga skulder

 

 

 

287

 

228

Summa skulder

 

 

 

42 350

 

41 393

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

60 026

 

59 211