Årsredovisningens undertecknande

Såvitt vi känner till är årsredovisningen upprättad i överensstämmelse med god redovisningssed. Årsredovisningen ger en rättvisande bild av företagets ställning och resultat, och förvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför.

Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de internationella redovisningsstandarder som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder. Koncernredovisningen ger en rättvisande bild av koncernens ställning och resultat, och koncernförvaltningsberättelsen ger en rättvisande översikt över utvecklingen av koncernens verksamhet, ställning och resultat samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som de företag som ingår i koncernen står inför.

Göteborg den 15 februari 2021

Charlotte Strömberg
Styrelseordförande

Christer Jacobson
Styrelseledamot

Zdravko Markovski
Styrelseledamot

Per Berggren
Styrelseledamot

Christina Karlsson Kazeem
Styrelseledamot

Joacim Sjöberg
Styrelseledamot

Anna-Karin Hatt
Styrelseledamot

Nina Linander
Styrelseledamot

Henrik Saxborn
Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har lämnats den 15 februari 2021.

Deloitte AB

Hans Warén
Auktoriserad revisor