Hälsosamma och säkra arbetsplatser för kunder och medarbetare

Under fokusområde framtidssäkring är det övergripande målet en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring. Genom att fokusera på långsiktig hållbarhet i fastighetsbeståndet säkerställer Castellum att värden består över tid och att bolaget står rustade för framtida förändringar och utmaningar.

Fokusområde Framtidssäkring (Icon)

Fokusområde framtidssäkring

Inriktning

Castellum ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld i förändring.

Mål

  • 50 % av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.
  • Alla nyproducerade byggnader och stora ombyggnationer ska miljöcertifieras. Miljöbyggnad Guld gäller vid ny- eller ombyggnation för kontor och handel. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås. För logistikbyggnader gäller Miljöbyggnad, betyg Silver.
  • Ekosystemtjänster ska utvärderas vid nyproduktion och större projekt och minst lika mycket ekosystemtjänster eller mer ska återskapas på platsen.

Utfall

  • 39 % av fastighetsbeståndet i kvm är miljöcertifierat och certifiering pågår av ytterligare 7 %. Castellum äger flest miljöcertifierade fastigheter av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen.
  • Samtliga av Castellums större ny- eller ombyggnationer för kontor och handel uppfyllde detta mål under 2020.
  • Ekosystemtjänster utvärderas och implementeras i samtliga nya större projekt.

Höga ambitioner för miljöcertifieringar

För Castellum är det viktigt att erbjuda hyresgäster och medarbetare hälsosamma och säkra arbetsmiljöer. För att uppnå det arbetar Castellum bl.a. med miljöinventeringar och erkända miljöcertifieringssystem av fastigheterna.

Målsättningen är att samtliga fastigheter ska vara miljöinventerade. Castellum miljöcertifierar alla nybyggnationer och större ombyggnationer. Om dessa projekt avser kontor ska de certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Guld, i Sverige. Lägre betyg får endast väljas då det föreligger särskilda skäl till varför Guld inte kan uppnås. För nya kontor utanför Sverige gäller certifieringsnivå, BREEAM, betyg Excellent. För nyproduktion av logistikbyggnader gäller Miljöbyggnad, betyg Silver. Castellum har även egna hållbarhetsprogram som tillämpas vid alla investeringar, läs mer på sidan Fastighetsbestånd 2020.

Tydliga krav i leverantörskedjan

Castellum arbetar för att använda resurser så klokt och effektivt som möjligt. Castellum har en uppförandekod för leverantörer som tillämpas i samtliga upphandlingar, vilket medför att projekten genomförs med högt ställda hållbarhets- och klimatkrav.

Kraven på leverantörer gäller miljö, arbetsmiljö och säkerhet, arbetsvillkor, mänskliga rättigheter samt affärsetik och antikorruption.

Vid nybyggnation och ombyggnation ställer Castellum tydliga hållbarhetskrav genom att tillämpa koncerngemensamma hållbarhetsprogram vid upphandling. Läs mer om hur Castellum tänker kring hållbara investeringar vid nybyggnation och ombyggnation på sidan Fastighetsbestånd 2020.

Vid större inköp och upphandlingar har Castellum ambitionen att granska leverantörer och entreprenörer enligt koncerngemensamma krav. Uppföljning sker på olika sätt, exempelvis genom revision i Castellums miljöledningssystem, besiktningar, enkäter och platsbesök. Inga större avvikelser har uppmärksammats under året vid uppföljning. Under 2020 har Castellum köpt in tjänster eller produkter för totalt 3 495 mkr från totalt 4 105 leverantörer, varav de 57 största leverantörerna med en inköpsvolym större än 10 mkr stod för 60 % av inköpsvolymen. Inga betydande förändringar har skett i Castellums arbete med leverantörskedjan under året.

Som en del i att effektivisera leverantörskedjan och ställa tydliga krav tecknar Castellum systematiskt ramavtal med leverantörer. I samtliga upphandlingar behöver leverantören även intyga att de har ett systematiskt arbete kring hållbarhet och arbetsmiljöledning. Om en leverantör bryter mot uppförandekoden eller hållbarhets- och arbetsmiljökraven, kan avtalet sägas upp. Under året har Castellum tecknat 7 nya ramavtal och totalt finns 29 ramavtal i koncernen för varor och tjänster inom fastighetsförvaltning.

Leverantörer

Andel av total inköpsvolym

Leverantörer (Pie Chart)