Not 21 Derivat

Värdering

Castellum använder bl.a. räntederivat för att hantera ränterisk och uppnå önskad räntebindningsstruktur. Denna strategi innebär att det över tid kommer uppstå värdeförändringar i räntederivaten, främst till följd av förändrad marknadsränta. Castellum använder dessutom valutaderivat i syfte att valutasäkra investeringar i Danmark och Finland samt för att hantera valutarisk och anpassa räntestrukturen vid upplåning i den internationella kapitalmarknaden. Även dessa ger upphov till värdeförändringar vilka ingår i derivatportföljens marknadsvärde.

För att fastställa verkligt värde används marknadsräntor för respektive löptid och valutakurser, såsom de noteras på marknaden på bokslutsdagen. Ränteswappar värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde medan instrument med optionsinslag värderas till aktuellt återköpspris. Vid värdering av derivat till verkligt värde görs justering för motpartsrisk i form av Credit Value Adjustment (CVA) och Debt Value Adjustment (DVA). CVA utgörs av Castellums risk att lida kreditförlust i händelse av motparternas fallissemang medan DVA utgör det omvända. Justeringen beräknas på motpartsnivå utifrån förväntad framtida kreditexponering, risken för fallissemang, samt återvinningsgraden av exponerade krediter. Per den 31 december 2020 uppgick marknadsvärdet i ränte- och valutaderivatportföljen till –1 132 mkr (–715) där verkligt värde är fastställt enligt nivå 2, IFRS 13.

Castellum redovisar derivat som en långfristig skuld eftersom beloppet inte kommer att regleras i kontanter. Dock kan ett teoretiskt förfallande belopp under 2020 beräknas, uppgående till –142 mkr.

Motpartsrisk

För att begränsa motpartsrisk har Castellum standardiserade nettingavtal (ISDA) med samtliga motparter med vilka derivatavtal ingåtts vilket innebär att utestående positiva och negativa marknadsvärden kan nettas i händelse av fallissemang.

 

 

2020-12-31

 

2019-12-31

 

 

Tillgång

 

Skuld

 

Netto

 

Tillgång

 

Skuld

 

Netto

Räntederivat

 

1

 

–741

 

–740

 

26

 

–618

 

–592

Valutaderivat

 

158

 

–550

 

–392

 

147

 

–270

 

–123

Bruttovärde derivat

 

159

 

–1 291

 

– 1132

 

173

 

–888

 

–715

Omfattas av nettning

 

–159

 

159

 

 

–173

 

173

 

Nettovärde derivat

 

 

–1 132

 

–1 132

 

0

 

–715

 

–715

Framtida likviditetsflöde

Framtida likviditetsflöden hänförligt till räntederivat utgörs av betald minus erhållen ränta och framgår nedan. För att beräkna det rörliga benet i ett räntederivat har Stiborräntan och CIBOR-räntan såsom den noterades på bokslutsdagen använts över hela derivatets löptid.

 

 

Framtida likviditetsflöde derivat

År

 

Ränta att betala

 

Ränta att erhålla

 

Netto, mkr

2021

 

–357

 

186

 

–171

2022

 

–364

 

184

 

–180

2023

 

–343

 

160

 

–183

2024

 

–227

 

68

 

–159

2025

 

–217

 

63

 

–154

2026+

 

–369

 

128

 

–241

Summa

 

–1 877

 

789

 

–1 088

Känslighetsanalys

Följande tabell redovisar räntederivatportföljens nominella belopp netto, marknadsvärde per bokslutsdagen, genomsnittlig effektiv ränta samt påverkan på portföljens marknadsvärde vid en förändring av marknadsräntan med +/– 1 %-enhet. Räntederivatinstrument med optionsinslag har förfallomässigt fördelats i det segment derivatet som längst kan göras gällande och i samma segment som före antagen ränteförändring.

Slutdatum

 

Belopp,
mkr

 

Anskaff- ningsvärde, mkr

 

Marknads- värde,
mkr

 

Genom- snittlig ränta

 

Marknads- värde om ränta +1 %-enhet

 

Marknads- värde om ränta –1 %-enhet

2021

 

1 350

 

 

2

 

0,0 %

 

9

 

–5

2022

 

1 600

 

 

1

 

0,1 %

 

24

 

–23

2023

 

1 166

 

 

–8

 

0,2 %

 

–15

 

–1

2024

 

900

 

 

–12

 

0,5 %

 

16

 

–41

2025

 

1 300

 

 

–26

 

0,6 %

 

29

 

–84

2026+

 

8 389

 

 

 

–818

 

1,3 %

 

–353

 

–1 325

Summa

 

14 705

 

 

–861

 

0,8 %

 

–290

 

–1 479

Valutaderivat med ett marknadsvärde om –271 mkr (–81) ingår ej i tabellen ovan då en förändring av marknadsräntan av dessa derivat har en oväsentlig påverkan på marknadsvärdet.