Not 20 Derivat

Värdering

Castellum använder bl a räntederivat för att hantera ränterisk och uppnå önskad räntebindningsstruktur. Denna strategi innebär att det över tid kommer uppstå värdeförändringar i räntederivaten, främst till följd av förändrad marknadsränta. Castellum använder dessutom valutaderivat i syfte att valutasäkra investeringar i Danmark och Finland samt för att hantera valutarisk och anpassa räntestrukturen vid upplåning i den internationella kapitalmarknaden. Även dessa ger upphov till värdeförändringar vilka ingår i derivatportföljens marknadsvärde.

För att fastställa verkligt värde används marknadsräntor för respektive löptid och valutakurser, såsom de noteras på marknaden på bokslutsdagen. Ränteswappar värderas genom att framtida kassaflöden diskonteras till nuvärde medan instrument med optionsinslag värderas till aktuellt återköpspris. Vid värdering av derivat till verkligt värde görs justering för motpartsrisk i form av Credit Value Adjustment (CVA) och Debt Value Adjustment (DVA). CVA utgörs av Castellums risk att lida kreditförlust i händelse av motparternas fallissemang medan DVA utgör det omvända. Justeringen beräknas på motpartsnivå utifrån förväntad framtida kreditexponering, risken för fallissemang, samt återvinningsgraden av exponerade krediter. Per 31 december 2019 uppgick marknadsvärdet i ränte- och valutaderivatportföljen till –715 Mkr (–716) där verkligt värde är fastställt enligt nivå 2, IFRS 13.

Castellum redovisar derivat som en långfristig skuld eftersom beloppet inte kommer att regleras i kontanter. Dock kan ett teoretiskt förfallande belopp under 2020 beräknas, uppgående till –149 Mkr.

Motpartsrisk

För att begränsa motpartsrisk har Castellum standardiserade nettingavtal (ISDA) med samtliga motparter med vilka derivatavtal ingåtts vilket innebär att utestående positiva och negativa marknadsvärden kan nettas i händelse av fallissemang.

 

 

2019-12-31

 

2018-12-31

 

 

Tillgång

 

Skuld

 

Netto

 

Tillgång

 

Skuld

 

Netto

Räntederivat

 

26

 

–618

 

–592

 

0

 

–689

 

–689

Valutaderivat

 

147

 

–270

 

–123

 

13

 

–40

 

–27

Bruttovärde derivat

 

173

 

–888

 

–715

 

13

 

–729

 

–716

Omfattas av nettning

 

–173

 

173

 

 

–13

 

13

 

0

Nettovärde derivat

 

0

 

–715

 

–715

 

0

 

–716

 

–716

Framtida likviditetsflöde

Framtida likviditetsflöden hänförligt till räntederivat utgörs av betald minus erhållen ränta och framgår nedan. För att beräkna det rörliga benet i ett räntederivat har Stiborräntan och CIBOR-räntan såsom den noterades på bokslutsdagen använts över hela derivatets löptid.

 

 

Framtida likviditetsflöde derivat

År

 

Ränta att betala

 

Ränta att erhålla

 

Netto, Mkr

2020

 

–378

 

219

 

–159

2021

 

–362

 

208

 

–154

2022

 

–363

 

204

 

–159

2023

 

–344

 

187

 

–157

2024

 

–227

 

93

 

–134

2025+

 

–217

 

87

 

–130

Summa

 

–1 891

 

998

 

893

Känslighetsanalys

Följande tabell redovisar räntederivatportföljens nominella belopp netto, marknadsvärde per bokslutsdagen, genomsnittlig effektiv ränta samt påverkan på portföljens marknadsvärde vid en förändring av marknadsräntan med +/–1%-enhet. Räntederivatinstrument med optionsinslag har förfallomässigt fördelats i det segment derivatet som längst kan göras gällande och i samma segment som före antagen ränteförändring.

Slutdatum

 

Belopp, Mkr

 

Anskaff­nings­värde, Mkr

 

Marknads­värde, Mkr

 

Genom­
snittlig ränta

 

Marknads­
värde ränta +1%-enhet

 

Marknads­
värde ränta −1%-enhet

2020

 

3 522

 

 

–5

 

0,7%

 

0

 

–12

2021

 

1 350

 

 

10

 

–0,2%

 

33

 

–12

2022

 

1 600

 

 

14

 

0,0%

 

53

 

–25

2023

 

1 166

 

 

23

 

0,2%

 

13

 

34

2024

 

900

 

 

–1

 

0,3%

 

34

 

–40

2025+

 

8 188

 

 

–676

 

0,0%

 

–201

 

–1 192

Summa

 

16 726

 

 

–634

 

0,2%

 

–68

 

–1 247

Valutaderivat med ett marknadsvärde om –81 Mkr (–32) ingår ej i tabellen ovan då en förändring av marknadsräntan av dessa derivat har en oväsentlig påverkan på marknadsvärdet.