Hållbarhetsnoter

Hållbarhetsnoter med index

Castellums hållbarhetstradition sträcker sig långt tillbaka i bolagets historia. Från grundandet har vi arbetat med energieffektivisering och certifieringar. Med tiden har hållbarhetsfrågan växt och fler perspektiv har adderats. På Castellum ser vi oss som en långsiktig samhällsbyggare. Mot den bakgrunden är strategin att ta hållbarhetsfrågorna på stort allvar både ur ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt perspektiv. Hållbarhetsarbete är integrerat i allt vi gör och en naturlig del i det dagliga arbetet.

15 %

energibesparing år 2025 jämfört med 2015.

50 %

av fastighetsbeståndet i kvm ska vara miljöcertifierat 2025.

100 %

Netto-noll koldioxidutsläpp och 100 % icke-fossil energi före 2030.

40-60 %

jämställt i samtliga yrkeskategorier till 2025.

4 %

av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.

1 %

vattenbesparing per år.

Hållbarhetsnoter

Castellum ska vara ett av Europas mest hållbara fastighetsbolag. Inte för att vi ska tjäna på det, utan för att jorden förtjänar det. Lyckligtvis är hållbara affärer också lönsamma affärer. Det är därför vi kan satsa fullt ut på hållbarhet i alla våra investeringar.

Om hållbarhetsrapporten

Årsredovisningen inkluderar Castellums hållbarhetsredovisning vilken följer riktlinjerna i ramverket Global Reporting Initiative (GRI). Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog och en väsentlighetsanalys. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI Standards på tillämpningsnivå Core. Castellums ambition är att integrera hållbarhetsarbetet i all verksamhet, varför beskrivningen av detta återfinns i årsredovisningens ordinarie struktur.

Castellum stödjer sedan 2014 FN Global Compact och tar ställning och ansvar för de tio principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption som utgör basen i Global Compacts uppdrag. Hållbarhetsredovisningen utgör Castellums Communication on Progress och är en redovisning avbolagets stöd av både Global Compacts tio principer och FN:s 17 globala hållbarhetsmål.

I hållbarhetsredovisningen ingår samtliga helägda koncernföretag, men inte data från den finska fastighetskoncernen Lindström Invest, som förvärvades under den senare delen av 2020.

Castellums hållbarhetsredovisning följer det finansiella räkenskapsåret och publiceras årligen. Hållbarhetsredovisningen har översiktligt granskats av Deloitte. Den senaste hållbarhetsredovisningen publicerades i februari 2020.

Inga väsentliga förändringar har skett avseende organisationen eller leverantörskedjan under 2020.

Kontaktperson

Filip Elland, hållbarhetschef, filip.elland@castellum.se.

Castellums hållbarhetsagenda

Syftet med Castellums hållbarhetsagenda är att säkerställa att bolaget genom att bidra till en hållbar utveckling inom utvalda fokusområden är ett relevant och framgångsrikt bolag – inte bara idag utan under lång tid framåt. Agendan har tagits fram genom analys, dialog och diskussion. Den har bl.a. utgått ifrån:

 • FN:s globala hållbarhetsmål för 2030.
 • Sveriges färdplan för ett Fossilfritt Sverige
 • Lokala och globala utmaningar och möjligheter.
 • Identifierade klimatrisker och möjligheter.
 • Prioriteringar från kunder, medarbetare och andra intressenter.
 • Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde.
 • Våra möjligheter att göra verklig skillnad.
 • FN:s globala hållbarhetsmål för 2030.
 • Sveriges färdplan för ett Fossilfritt Sverige
 • Lokala och globala utmaningar och möjligheter.
 • Identifierade klimatrisker och möjligheter.
 • Castellums förmåga att skapa aktieägarvärde.
 • Våra möjligheter att göra verklig skillnad

Agenda för den hållbara staden

Den hållbara staden

Läs mer

Planeten

Läs mer

Framtidssäkring

Läs mer

Välbefinnande

Läs mer

Uppförande

Läs mer