Finansiell risk

Att inte ha tillgång till finansiering är Castellums enskilt största risk. Förutsättningarna och spelreglerna på kreditmarknaden kan ändras snabbt vilket påverkar såväl ränterisk och finansieringskostnad som möjlighet att erhålla och förlänga krediter. Riskerna kan delas in i finansieringsrisk, rapportering och värdeförändringar – derivat.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

FINANSIERING

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

23. Finansiering
Likviditets- och finansieringsrisk: att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt. Att inte ha god access till kapitalmarknaden genom tappad s.k. Investment Grade Rating.
Vald kapitalstruktur: att Castellum bryter mot 50 % belåningsgrad eller motsvarande covenant om 65 % kan påverka marknadens förtroende för Castellum samt att:

 • Högre andel än 65 % kan medföra att vissa avtal förfaller.
 • Högre andel än 45 % säkerställd upplåning i relation till koncernens totala tillgångar kan medföra att viss obligationsfinansiering förfaller till betalning.

Ränterisk: risken för en resultat- och kassaflödesmässig påverkan till följd av förändrad marknadsränta. Castellum kan bryta mot fastställt mandat om en räntetäckningsgrad om lägst 200 % eller motsvarande covenants om lägst 150 %.

 

 • Finanspolicy som fastställer riskmandat.
 • Likviditetsreserver/outnyttjat kreditutrymme.
 • Flera finansieringskällor i olika geografiska marknader (bank, kapitalmarknad inklusive obligationer och certifikat).
 • Flera långivare, dessutom enbart motparter med hög rating.
 • Fortlöpande omförhandling av kreditavtal.
 • Stark balansräkning.
 • Ränteförfallostruktur fördelad över olika löptider.
 • Reducerad belåningsgrad.
 • Minskad andel säkerställda tillgångar.
 • Långfristiga krediter med fastställda marginaler.
 • Revolverande krediter för att uppnå maximal flexibilitet.
 • Vedertagna beräkningsformler.
 • Avstämning mellan intern och extern värdering.
 • Compliance-funktion för att säkerställa oberoende.

 

Fastighetsägande är en kapitalintensiv verksamhet som förutsätter en väl fungerande kreditmarknad. Tillgång till finansiering är en fundamental förutsättning för Castellum och för fortsatt tillväxt. Otillräckliga likviditetsreserver kan medföra att
Castellum går miste om affärsmöjligheter. Alla långivare är dock inte lika finansiellt starka vilket innebär att det finns motpartsrisker i systemet.
Förändringar i kapitalstukturen kan medföra att Castellum bryter mot avtalade finansiella nyckeltal i lånevillkoren vilket leder till dyrare krediter alternativt förfallna kreditavtal. Att inte säkerställa en ändamålsenlig kapitalstruktur kan påverka Castellums förtroende på kapitalmarknaden negativt.
Marknadsräntan påverkas bl.a. av centralbankers penningpolitik, förväntningar om ekonomisk utveckling, såväl nationellt som internationellt, samt oväntade händelser.
Pandemin har påverkat finansieringsmöjligheterna. På grund av det rådande läget i hela världen är det betydande osäkerhet på finansmarknaden.

RAPPORTERING

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

24. Rapportering
Risken att en officiell rapport i form av delårsrapport eller årsredovisning inte ger en sann och rättvisande bild av Castellums verksamhet, resultat och finansiella ställning.

 

 • En företagskultur som bygger på höga etiska ideal samt ordning och reda.
 • God intern kontroll med kvalitetssäkring i flera led.
 • Kompetent och erfaren personal.
 • Följa utveckling i regelverk för att hinna implementera nyheter i god tid.
 • Compliance-funktion som rapporterar direkt till styrelsens revisions- och finansutskott.
 • Extern revision helår och halvår.

 

En missvisande rapportering skulle ge Castellum badwill och dåligt rykte på marknaden. Detta kan leda till osäkerhet hos investerarna, ökad riskpremie och i förlängningen negativ kurspåverkan vilket skapar ekonomiska förluster för Castellums nuvarande ägare.
Andra effekter är att investerare kan gör felaktiga investeringsbeslut, att tillsynsmyndigheter utövar sanktioner samt ytterst att Castellumaktien avnoteras.

VÄRDEFÖRÄNDRINGAR

 

 

 

PRIORITET: BEVAKA

 

UTVECKLING: 

25. Värdeförändringar – derivat
Värdeförändringar i Castellums räntederivat eller valutaderivat uppstår vid förändringar av marknadsräntan eller växelkurser.

 

 • Finanspolicy som fastställer vilka derivatinstrument som får nyttjas vid räntebindning och valutarisk.
 • Enbart omsättningsbara instrument på marknaden används, varför noterade priser kan inhämtas.
 • Vedertagna beräkningsformler.
 • Avstämning mellan intern och extern värdering.
 • Compliance-funktion för att säkerställa oberoende.

 

Förändringar i marknadsränta och valutakurser påverkar derivatportföljens marknadsvärde. Felaktig värdering av derivat kan ge en felaktig bild av koncernens finansiella ställning.

 

 

 

 

 

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år.

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år.