Finansiell risk

Att inte ha tillgång till finansiering är Castellums enskilt största risk. Förutsättningarna och spelreglerna på kreditmarknaden kan ändras snabbt vilket påverkar såväl ränterisk och finansieringskostnad som möjlighet att erhålla och förlänga krediter. Riskerna kan delas in i finansieringsrisk, rapportering och värdeförändringar – derivat.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

Finansiering

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

23. Finansiering
Likviditets- och finansieringsrisk: att finansiering saknas eller är mycket oförmånlig vid viss tidpunkt. Att inte ha god access till kapitalmarknaden genom tappad sk Investment Grade Rating.
Vald kapitalstruktur: att Castellum bryter mot 50% belåningsgrad eller covenant om 65% kan påverka marknadens förtroende för Castellum samt att;

 • brytning 65% belåningsgrad medför i vissa avtal att de förfaller

 • brytning 45% säkerställd upplåning av koncernens totala tillgångar kan viss obligationsfinansiering förfalla till betalning

Ränterisk: risken för en resultat- och kassaflödesmässig påverkan till följd av förändrad marknadsränta. Castellum kan bryta mot fastställt mandat om en räntetäckningsgrad om lägst 200% eller motsvarande covenants om lägst 150%.

 

 • Finanspolicy som fastställer riskmandat
 • Likviditetsreserver/outnyttjat kreditutrymme
 • Flera finansieringskällor i olika geografiska marknader (bank, kapitalmarknad inklusive obligationer och certifikat)
 • Flera långivare, dessutom enbart motparter med hög rating
 • Fortlöpande omförhandling av kreditavtal
 • Säkerställande via fastighetsinteckningar
 • Stark balansräkning
 • Ränteförfallostruktur fördelad över olika löptider
 • Reducerad belåningsgrad
 • Minskad andel säkerställda tillgångar
 • Reducerad belåningsgrad
 • Minskad andel säkerställda tillgångar
 • Långfristiga krediter med fastställda marginaler
 • Revolverande krediter för att uppnå maximal flexibilitet
 • Vedertagna beräkningsformler
 • Avstämning mellan intern och extern värdering
 • Compliance-funktion för att säkerställa oberoende

 

Fastighetsägande är en kapitalintensiv verksamhet som förutsätter en väl fungerande kreditmarknad. Tillgång till finansiering är en fundamental förutsättning för Castellum och för fortsatt tillväxt. Otillräckliga likviditetsreserver kan medföra att
Castellum går miste om affärsmöjligheter. Alla långivare är dock inte lika finansiellt starka vilket innebär att det finns motpartsrisker i systemet.
Förändringar i kapitalstukturen kan medföra att Castellum bryter mot avtalade finansiella nyckeltal i lånevillkoren vilket leder till dyrare krediter alternativt förfallna kreditavtal. Att inte säkerställa en ändamålsenlig kapitalstruktur kan påverka Castellums förtroende på kapitalmarknaden negativt.
Marknadsräntan påverkas bl a av centralbankers penningpolitik, förväntningar om ekonomisk utveckling, såväl nationellt som internationellt, samt oväntade händelser.

Rapportering

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

24. Rapportering
Risken att en officiell rapport i form av delårsrapport eller årsredovisning inte ger en sann och rättvisande bild av Castellums verksamhet, resultat och finansiella ställning.

 

 • En företagskultur som bygger på höga etiska ideal samt ordning och reda
 • God intern kontroll med kvalitetssäkring i flera led
 • Kompetent och erfaren personal
 • Följa utveckling i regelverk för att hinna implementera nyheter i god tid
 • Compliance-funktion som rapporterar direkt till styrelsens revisions- och finansutskott
 • Extern revision helår och halvår

 

En missvisande rapportering skulle ge Castellum badwill och dåligt rykte på marknaden. Detta kan leda till osäkerhet hos investerarna, ökad riskpremie och i förlängningen negativ kurspåverkan vilket skapar ekonomiska förluster för Castellums nuvarande ägare.
Andra effekter är att investerare kan gör felaktiga investeringsbeslut, att tillsynsmyndigheter utövar sanktioner samt ytterst att Castellumaktien avnoteras.

Värdeförändringar

 

 

 

PRIORITET: BEVAKA

 

UTVECKLING: 

25. Värdeförändringar – derivat
Värdeförändringar i Castellums räntederivat eller valutaderivat uppstår vid förändringar av marknadsräntan eller växelkurser.

 

 • Finanspolicy som fastställer vilka derivatinstrument som får nyttjas vid räntebindning och valutarisk
 • Enbart omsättningsbara instrument på marknaden används, varför noterade priser kan inhämtas
 • Vedertagna beräkningsformler

 • Avstämning mellan intern och extern värdering
 • Compliance-funktion för att säkerställa oberoende

 

Förändringar i marknadsränta och valutakurser påverkar derivatportföljens marknadsvärde. Felaktig värdering av derivat kan ge en felaktig bild av koncernens finansiella ställning.

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år