Ekonomisk hållbarhetsdata

Skapat och fördelat ekonomiskt värde, GRI 201-1

 

 

2020

 

2019

 

2018

 

 

mkr

 

mkr

 

mkr

Direkt skapat ekonomiskt värde

 

6 004

 

5 821

 

5 577

Intäkter

 

6 004

 

5 821

 

5 577

Fördelat ekonomiskt värde

 

4 955

 

4 512

 

4 147

Driftskostnader

 

1 669

 

1 466

 

1 400

Utdelning till aktieägare

 

1 776

 

1 667

 

1 448

Löner och ersättningar till medarbetare

 

470

 

427

 

382

Ränta till finansiärer

 

786

 

782

 

835

Skatt till staten

 

247

 

165

 

74

Bidrag till lokalsamhället

 

7

 

5

 

8

Behållet ekonomiskt värde

 

1 049

 

1 309

 

1 430

Skatt - land för landrapport, GRI 207-4-a

 

 

Sverige

 

Finland

 

Danmark

Antal anställda1)

 

400

 

1

 

12

Tillgångar exkl. likvida medel

 

100 645

 

2 751

 

6 359

Intäkter

 

5 528

 

57

 

419

Varav intäkter från försäljning till tredje part

 

5 528

 

57

 

419

Varav intäkter från koncerninterna transaktioner med andra skattejurisdiktioner

 

0

 

0

 

0

Resultat före skatt

 

6 380

 

241

 

407

Betald skatt

 

203

 

6

 

38

Uppskjuten skatt

 

1 060

 

59

 

47

Årets resultat

 

5 117

 

176

 

322

1.

Antal anställda avser anställda (FTE) vid utgången 2020

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att – direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag – förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Castellum betalar skatt i tre skattejurisdiktioner: Sverige, Danmark och Finland.