Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst

 

16 476 248 368 kronor

Årets resultat

 

1 749 287 702 kronor

Totalt

 

18 225 536 070 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägare, 6,90 kronor per aktie

 

1 908 593 185 kronor

Överförs i ny räkning

 

16 316 942 855 kronor

Totalt

 

18 225 536 070 kronor

I bolaget finns 272 262 911 aktier, varav för närvarande 655 203 är icke utdelningsberättigade återköpta egna aktier. Summan av ovan föreslagen utdelning om 1 908 593 185 kronor kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdag för utdelning.