Förslag till vinstdisposition

Till årsstämmans förfogande står:

Balanserad vinst

 

16 015 161 179 kronor

Årets resultat

 

1 504 023 490 kronor

Totalt

 

17 519 184 670 kronor

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande:

Utdelning till aktieägare, 6,50 kronor per aktie

 

1 775 807 579 kronor

Överförs i ny räkning

 

15 743 377 091 kronor

Totalt

 

17 519 184 670 kronor

I bolaget finns 273 201 166 aktier, varav samtliga är utdelningsberättigade. Summan av ovan föreslagen utdelning om 1 775 807 579 kronor kan komma att ändras om antalet återköpta egna aktier förändras innan avstämningsdag för utdelning.