Not 7 Ränte- och finansiella kostnader

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Räntekostnader

 

792

 

782

 

804

 

779

Räntekostnader, dotterbolag

 

 

 

74

 

81

Avgifter, förvärv

 

70

 

 

70

 

Övriga finansiella kostnader

 

 

2

 

25

 

0

Summa

 

862

 

784

 

973

 

860

Årets räntenetto uppgick till –786 mkr (–782). Under året har 37 mkr (28) i räntor aktiverats avseende investeringar i fastighetsportföljen där koncernens genomsnittliga räntenivå om 1,9 % (2,0) använts. Av koncernens räntekostnader avser 641 mkr (594) räntor hänförligt till skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Motsvarande för moderbolaget uppgår till 653 mkr (590). Resterande räntekostnader avser främst löpande ränta hänförligt till Castellums ränte- och valutaräntederivat.

Castellum har ingått kreditavtal för att dels säkerställa finansiering av förvärvet av Entra, dels ha full täckning för Entras utestående räntebärande skulder. Periodens resultat har belastats med avgifter om ca 70 mkr för dessa krediter.