Not 18 Skulder

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Ej räntebärande skulder som förfaller

 

 

 

 

 

 

 

 

inom ett år efter balansdagen

 

2 493

 

2 663

 

563

 

224

Ej räntebärande låneskulder som förfaller

 

 

 

 

 

 

 

 

senare än fem år efter balansdagen

 

 

 

 

Räntebärande låneskulder som förfaller

 

 

 

 

 

 

 

 

inom ett år efter balansdagen

 

 

 

 

63

mellan ett till fem år efter balansdagen

 

37 081

 

32 421

 

40 061

 

33 506

senare än fem år efter balansdagen

 

8 639

 

8 405

 

7 383

 

7 842

Summa skulder exkl uppskjuten skatte- skuld, leasingavtal, övriga avsättningar och derivat

 

48 213

 

43 489

 

48 007

 

41 635

Under 2021 förfaller kortfristiga räntebärande låneskulder om 15 866 mkr (10 409). Då dessa täcks av outnyttjade långfristiga ramar är de klassificerade såsom långfristiga.