Not 17 Skulder

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ej räntebärande skulder som förfaller inom ett år efter balansdagen

 

2 663

 

1 801

 

224

 

164

Ej räntebärande låneskulder som förfaller senare än fem år efter balansdagen

 

 

307

 

 

Räntebärande låneskulder som förfaller inom ett år efter balansdagen

 

 

 

63

 

64

mellan ett till fem år efter balansdagen

 

32 421

 

35 997

 

33 506

 

38 549

senare än fem år efter balansdagen

 

8 405

 

4 361

 

7 842

 

1 900

Summa skulder exkl uppskjuten skatteskuld,leasingavtal, övriga avsättningar och derivat

 

43 489

 

42 466

 

41 635

 

40 677

Under 2020 förfaller kortfristiga räntebärande låneskulder om 10 409 Mkr (9 479). Då dessa täcks av outnyttjade långfristiga ramar är de klassificerade såsom långfristiga.