Årsstämma

Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ och där har aktieägare rätt att fatta beslut om Castellums angelägenheter.

Årsstämma hålls i Göteborg under första halvåret efter utgången av räkenskapsåret.

På årsstämman utses styrelse och revisor och beslut fattas om bl.a. vinstutdelning och ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.

Beslut vid årsstämma fattas normalt med enkel majoritet, d.v.s. med stöd av mer än hälften av de på stämman angivna rösterna. I vissa frågor föreskriver dock aktiebolagslagen att förslag ska godkännas av en större andel av de på stämman företrädda aktierna och avgivna rösterna.

Årsstämma 2020

Senaste årsstämman ägde rum den 19 mars 2020 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Vid stämman representerades 628 aktieägare, vilka företrädde 58 % av antalet aktier och röster. Vid stämman närvarade bolagets revisor. I syfte att minska spridningen av covid-19 närvarade enbart ett begränsat antal personer från styrelsen, företagsledningen och valberedningen på stämman.

Årsstämman fastställde räkenskaperna för 2019 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Följande beslut fattades på årsstämman den 19 mars 2020:

 • Utdelning om 6,50 kr per aktie för räkenskapsåret 2019, uppdelat på två utbetalningstillfällen (mars respektive september) om vardera 3,25 kr per aktie.
 • Att arvode till styrelsen ska utgå med 4 640 tkr, varav 1 215 tkr till styrelsens ordförande och 425 tkr till envar av övriga styrelseledamöter. Arvode till ordföranden i People Committee ska utgå med 100 tkr och 75 tkr till övriga ledamöter. Arvode till ordföranden i revisions- och finansutskottet ska utgå med 200 tkr och 100 tkr till övriga ledamöter.
 • Omval av styrelseledamöterna Charlotte Strömberg, Per Berggren, Anna-Karin Hatt, Christer Jacobson, Christina Karlsson Kazeem och Nina Linander. Nyval av styrelseledamöterna Zdravko Markovski och Joacim Sjöberg. Charlotte Strömberg omvaldes till styrelsens ordförande, omval av Deloitte som revisor. Auktoriserade revisorn Hans Warén är Castellums huvudansvariga revisor.
 • Godkännande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • Mandat för styrelsen att – i syfte att kunna emittera aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar – besluta om nyemission av aktier.
 • Mandat för styrelsen att – i syfte att justera bolagets kapitalstruktur samt för att kunna överlåta egna aktier som likvid eller för finansiering av fastighetsinvesteringar – besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier.

Inför årsstämman 2021

Inför årsstämman den 25 mars 2021 föreslår styrelsen en utdelning om 6,90 kr per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen om vardera 3,45 kr.

Inför årsstämman har det inkommit två förslag avseende styrelse.

Valberedningen föreslår vidare följande:

 • Arvode till styrelseledamöterna föreslås utgå enligt följande.
  • Styrelsens ordförande: 1 015 000 kr.
  • Envar av övriga styrelseledamöter: 425 000 kr.
  • People Committee: ordförande 100 000 kr/envar av övriga ledamöter 75 000 kr.
  • Revisions och finansutskottet: ordförande 200 000 kr/envar av övriga ledamöter 100 000 kr.

Det föreslagna styrelsearvodet förblir således på individnivå oförändrat mot föregående år.

 • Omval av Deloitte som revisor. Deloitte har meddelat att Harald Jagner kommer att vara ny huvudansvarig revisor om årsstämman väljer Deloitte som revisor.
 • Att stämman beslutar att en ny valberedning inrättas inför 2022 års årsstämma genom att styrelsens ordförande kontaktar de fyra största ägarregistrerade eller på annat sätt kända ägarna, undantaget sådan aktieägare som styrelseordföranden må representera, per den sista dagen för aktiehandel i augusti 2021 och ber dem utse en ledamot vardera. De fyra ledamöter som utses jämte styrelsens ordförande utgör valberedningen. Valberedningen utser ordförande inom sig. Namnen på valberedningens ledamöter tillkännages senast sex månader före nästkommande årsstämma.