Not 30 Händelser efter balansdagen

Styrelsen i Castellum AB avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,90 kr/aktie, att utbetalas vid två tillfällen under året. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen ska fastställas på Castellum AB:s årsstämma, vilken äger rum den 25 mars 2021.

Castellum inledde det frivilliga utbytes- och kontanterbjudandet avseende samtliga aktier i Entra som inte redan ägs av Castellum. Berättigade aktieägare i Entra kunde acceptera Erbjudandet mellan den 8 januari och den 6 februari 2021.

När Acceptperioden för Erbjudandet löpt ut hade Castellum inte mottagit accepter i tillräcklig utsträckning för att den lägsta acceptgraden enligt avsnitt 4.12 (Villkor för fullföljande av Erbjudandet) i Erbjudandehandlingen ska uppfyllas. Castellum beslutade därför att dra tillbaka Erbjudandet.

Castellum erhöll i januari 2021 Konkurrensverkets godkännande avseende den avtalade affären med Blackstone. Portfölj 1 med ett försäljningspris netto om ca 5 mdkr frånträddes den 5 februari. Portfölj 2 var villkorad av såväl Konkurrensverkets godkännande som att förvärvet av Entra genomfördes.

Castellum har ingått avtal om försäljning av en fastighetsportfölj med 53 fastigheter till Blackstone för 4,8 mdkr netto efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om 0,2 mdkr. Det överenskomna fastighetsvärdet innebär en premie om 27 % över värderingen Q3 2020 och 15 % över värderingen Q4 2020. Frånträde sker den 3 maj.

Castellums innehav av aktier i Entra värderades vid bokslutsdagen till det verkliga värdet av tillgången vilket motsvarade värdet enligt Castellums erbjudande om ca 189 NOK per aktie. Då Erbjudandet dragits tillbaka kommer aktiernas verkliga värde istället motsvaras av marknadsvärdet vilket medför att en resultateffekt redovisas under Q1 2021 om ca 300 mkr, förutsatt oförändrad kursutveckling, då skuldförd tilläggsköpeskilling per sista december 2020 inte kommer att falla ut.

I januari 2021 har 485 000 egna aktier återköpts till ett värde om 99,7 mkr.