Not 29 Händelser efter balansdagen

Styrelsen i Castellum AB avser att föreslå årsstämman en utdelning om 6,50 kr/aktie, att utbetalas vid två tillfällen under året. Resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen ska fastställas på Castellum AB:s årsstämma, vilken äger rum den 19 mars 2020.