Kvartalsöversikt

 

 

2020
jan–mars

 

2020
apr–juni

 

2020
juli–sept

 

2020
okt–dec

 

2020

 

2019
jan–mars

 

2019
apr–juni

 

2019
juli–sept

 

2019
okt–dec

 

2019

Resultaträkning, mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

1 476

 

1 523

 

1 489

 

1 516

 

6 004

 

1 433

 

1 438

 

1 472

 

1 478

 

5 821

Fastighetskostnader

 

–438

 

–391

 

–367

 

–473

 

–1 669

 

–456

 

–371

 

–414

 

–467

 

–1 708

Driftsöverskott

 

1 038

 

1 132

 

1 122

 

1 043

 

4 335

 

977

 

1 067

 

1 058

 

1 011

 

4 113

Centrala administrationskostnader

 

–37

 

–38

 

–30

 

–44

 

–149

 

–48

 

–42

 

–29

 

–44

 

–163

Leasingkostnad/Tomträttsavgäld

 

–7

 

–5

 

–6

 

–2

 

–20

 

–4

 

–6

 

–6

 

–6

 

–22

Räntenetto

 

–200

 

–194

 

–187

 

–205

 

–786

 

–199

 

–202

 

–186

 

–195

 

–782

Förvaltningsresultat

 

794

 

895

 

899

 

792

 

3 380

 

726

 

808

 

837

 

766

 

3 146

Förvärvs- och omstruktureringskost. m m

 

 

 

 

–95

 

–95

 

 

–9

 

 

 

–9

Nedskrivning goodwill

 

 

 

 

 

 

–179

 

 

 

 

–179

Värdeförändringar fastigheter

 

3

 

415

 

398

 

3 047

 

3 863

 

689

 

1 193

 

623

 

1 413

 

3 918

Värdeförändringar derivat

 

–167

 

–42

 

–3

 

92

 

–120

 

–12

 

–176

 

–120

 

306

 

–111

Aktuell skatt

 

–42

 

–40

 

–58

 

–107

 

–247

 

–33

 

–74

 

–106

 

48

 

–165

Uppskjuten skatt

 

–106

 

–176

 

–221

 

–663

 

–1 166

 

259

 

–506

 

–183

 

–520

 

–950

Årets/periodens resultat

 

482

 

1 052

 

1 015

 

3 066

 

5 615

 

1 341

 

1 245

 

1 051

 

2 013

 

5 650

Övrigt totalresultat

 

140

 

–178

 

18

 

–152

 

–172

 

34

 

25

 

–3

 

–11

 

45

Årets/periodens totalresultat

 

622

 

874

 

1 033

 

2 914

 

5 443

 

1 375

 

1 270

 

1 048

 

2 002

 

5 695

Balansräkning, mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

96 262

 

97 012

 

98 076

 

103 042

 

103 042

 

89 231

 

91 427

 

92 719

 

95 168

 

95 168

Goodwill

 

1 691

 

1 670

 

1 673

 

1 673

 

1 673

 

1 703

 

1 691

 

1 691

 

1 691

 

1 691

Övriga tillgångar

 

2 257

 

2 196

 

2 158

 

5 040

 

5 040

 

2 749

 

2 122

 

2 147

 

1 953

 

1 953

Likvida medel

 

1 174

 

200

 

198

 

161

 

161

 

150

 

157

 

217

 

173

 

173

S:a tillgångar

 

101 384

 

101 078

 

102 105

 

109 916

 

109 916

 

93 833

 

95 397

 

96 774

 

98 985

 

98 985

Eget kapital

 

42 623

 

43 469

 

44 502

 

48 243

 

48 243

 

39 457

 

40 727

 

41 775

 

43 777

 

43 777

Uppskjuten skatteskuld

 

10 279

 

10 493

 

10 718

 

11 376

 

11 376

 

8 936

 

9 433

 

9 633

 

10 153

 

10 153

Övriga avsättningar

 

6

 

5

 

3

 

3

 

3

 

6

 

6

 

6

 

5

 

5

Derivat

 

506

 

863

 

871

 

1 132

 

1 132

 

777

 

701

 

803

 

715

 

715

Räntebärande skulder

 

43 544

 

41 834

 

42 486

 

45 720

 

45 720

 

40 566

 

40 242

 

40 637

 

40 826

 

40 826

Ej räntebärande skulder

 

4 426

 

4 414

 

3 525

 

3 442

 

3 442

 

4 091

 

4 288

 

3 920

 

3 509

 

3 509

S:a eget kapital och skulder

 

101 384

 

101 078

 

102 105

 

109 916

 

109 916

 

93 833

 

95 397

 

96 774

 

98 985

 

98 985

Finansiella nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskottsgrad

 

72 %

 

76 %

 

76 %

 

70 %

 

74 %

 

69 %

 

76 %

 

73 %

 

70 %

 

72 %

Räntenivå, genomsnitt

 

2,0 %

 

1,9 %

 

1,9 %

 

1,9 %

 

1,9 %

 

2,1 %

 

2,1 %

 

2,0 %

 

1,9 %

 

2,0 %

Räntetäckningsgrad

 

497 %

 

561 %

 

581 %

 

486 %

 

530 %

 

465 %

 

504 %

 

550 %

 

512 %

 

502 %

Avkastning substansvärde EPRA NRV

 

4,1 %

 

17,6 %

 

9,3 %

 

34,3 %

 

13,4 %

 

13,3 %

 

14,5 %

 

10,3 %

 

19,6 %

 

15,1 %

Avkastning totalt kapital

 

4,0 %

 

5,9 %

 

5,8 %

 

14,9 %

 

7,5 %

 

7,0 %

 

9,4 %

 

6,9 %

 

9,8 %

 

8,4 %

Avkastning eget kapital

 

4,5 %

 

9,9 %

 

9,3 %

 

27,6 %

 

13,1 %

 

13,8 %

 

12,6 %

 

10,3 %

 

19,3 %

 

14,5 %

Investeringar i fastigheter, mkr

 

643

 

854

 

620

 

3 041

 

5 158

 

3 295

 

948

 

607

 

1 262

 

6 112

Försäljningar, mkr

 

 

119

 

2

 

770

 

891

 

4 021

 

36

 

52

 

29

 

4 138

Belåningsgrad

 

44 %

 

43 %

 

43 %

 

44 %

 

44 %

 

45 %

 

44 %

 

44 %

 

43 %

 

43 %

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

273 201

 

273 113

 

273 031

 

275 197

 

273 628

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

Förvaltningsresultat, kr

 

2,91

 

3,28

 

3,29

 

2,88

 

12,35

 

2,66

 

2,99

 

3,06

 

2,80

 

11,52

Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr

 

2,65

 

2,93

 

2,96

 

2,71

 

11,25

 

2,35

 

2,61

 

2,64

 

2,84

 

10,44

Resultat efter skatt, kr

 

1,76

 

3,85

 

3,72

 

11,14

 

20,52

 

4,91

 

4,56

 

3,85

 

7,37

 

20,68

Utestående antal aktier, tusental

 

273 201

 

273 031

 

273 031

 

277 093

 

277 093

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

Fastighetsvärde, kr

 

352

 

355

 

359

 

372

 

372

 

327

 

335

 

339

 

348

 

348

Substansvärde EPRA NRV, kr

 

193

 

199

 

200

 

214

 

214

 

178

 

184

 

186

 

195

 

195

Substansvärde EPRA NTA, kr

 

185

 

190

 

191

 

205

 

205

 

170

 

177

 

178

 

187

 

187

Substansvärde EPRA NDV, kr

 

153

 

156

 

157

 

168

 

168

 

141

 

146

 

147

 

154

 

154

Utdelning, kr (2020 föreslagen)

 

 

 

 

 

6,90

 

 

 

 

 

6,50

Utdelningsandel

 

 

 

 

 

56 %

 

 

 

 

 

56 %

Fastighetsrelaterade nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 516

 

1 551

 

1 546

 

1 640

 

1 538

 

1 462

 

1 502

 

1 532

 

1 529

 

1 495

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,8 %

 

91,4 %

 

92,4 %

 

92,3 %

 

93,1 %

 

94,5 %

 

94,4 %

 

93,6 %

 

92,9 %

 

93,8 %

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

383

 

344

 

331

 

441

 

369

 

419

 

333

 

374

 

420

 

384

Fastighetsvärde, kr/kvm

 

22 451

 

22 541

 

22 836

 

23 549

 

23 549

 

21 084

 

21 679

 

21 971

 

22 363

 

22 363

Värderingsyield

 

5,1 %

 

5,1 %

 

5,1 %

 

5,0 %

 

5,0 %

 

5,1 %

 

5,1 %

 

5,1 %

 

5,1 %

 

5,1 %