Ekonomisk redovisning

Kvartalsöversikt

 

 

2019
jan–mars

 

2019
apr–juni

 

2019
juli–sept

 

2019
okt–dec

 

2019

 

2018
jan–mars

 

2018
apr–juni

 

2018
juli–sept

 

2018
okt–dec

 

2018

Resultaträkning, Mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

1 433

 

1 438

 

1 472

 

1 478

 

5 821

 

1 352

 

1 388

 

1 401

 

1 436

 

5 577

Fastighetskostnader

 

–456

 

–371

 

–414

 

–467

 

–1 708

 

–414

 

–386

 

–376

 

–456

 

–1 632

Driftsöverskott

 

977

 

1 067

 

1 058

 

1 011

 

4 113

 

938

 

1 002

 

1 025

 

980

 

3 945

Centrala administrationskostnader

 

–48

 

–42

 

–29

 

–44

 

–163

 

–46

 

–38

 

–29

 

–45

 

–158

Leasingkostnad/Tomträttsavgäld

 

–4

 

–6

 

–6

 

–6

 

–22

 

 

 

 

 

Räntenetto

 

–199

 

–202

 

–186

 

–195

 

–782

 

–227

 

–209

 

–197

 

–202

 

–835

Förvaltningsresultat

 

726

 

808

 

837

 

766

 

3 146

 

665

 

755

 

799

 

733

 

2 952

Förvärvs- och omstruktureringskostnader

 

 

–9

 

 

 

–9

 

 

 

 

 

Nedskrivning goodwill

 

–179

 

 

 

 

–179

 

 

 

 

 

Värdeförändringar fastigheter

 

689

 

1 193

 

623

 

1 413

 

3 918

 

231

 

596

 

2 323

 

2 066

 

5 216

Värdeförändringar derivat

 

–12

 

–176

 

–120

 

306

 

–111

 

–7

 

32

 

177

 

–50

 

152

Omvärdering resultat stegvis förvärv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

–33

 

–74

 

–106

 

48

 

–165

 

–2

 

–1

 

1

 

–72

 

–74

Uppskjuten skatt

 

259

 

–506

 

–183

 

–520

 

–950

 

–122

 

278

 

–674

 

–275

 

–793

Årets/periodens resultat

 

1 341

 

1 245

 

1 051

 

2 013

 

5 650

 

765

 

1 660

 

2 626

 

2 402

 

7 453

Övrigt totalresultat

 

34

 

25

 

–3

 

–11

 

45

 

0

 

134

 

–102

 

–24

 

8

Årets/periodens totalresultat

 

1 375

 

1 270

 

1 048

 

2 002

 

5 695

 

765

 

1 794

 

2 524

 

2 378

 

7 461

Balansräkning, Mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

89 231

 

91 427

 

92 719

 

95 168

 

95 168

 

82 031

 

84 298

 

87 473

 

89 168

 

89 168

Goodwill

 

1 703

 

1 691

 

1 691

 

1 691

 

1 691

 

1 659

 

1 659

 

1 659

 

1 659

 

1 659

Övriga tillgångar

 

2 749

 

2 122

 

2 147

 

1 953

 

1 953

 

842

 

867

 

862

 

1 070

 

1 070

Likvida medel

 

150

 

157

 

217

 

173

 

173

 

34

 

84

 

51

 

243

 

243

S:a tillgångar

 

93 833

 

95 397

 

96 774

 

98 985

 

98 985

 

84 566

 

86 908

 

90 045

 

92 140

 

92 140

Eget kapital

 

39 457

 

40 727

 

41 775

 

43 777

 

43 777

 

33 053

 

34 847

 

37 371

 

39 749

 

39 749

Uppskjuten skatteskuld

 

8 936

 

9 433

 

9 633

 

10 153

 

10 153

 

8 534

 

8 257

 

8 934

 

9 203

 

9 203

Övriga avsättningar

 

6

 

6

 

6

 

5

 

5

 

3

 

3

 

3

 

6

 

6

Derivat

 

777

 

701

 

803

 

715

 

715

 

1 296

 

1 323

 

1 126

 

716

 

716

Räntebärande skulder

 

40 566

 

40 242

 

40 637

 

40 826

 

40 826

 

39 062

 

39 992

 

40 697

 

40 358

 

40 358

Ej räntebärande skulder

 

4 091

 

4 288

 

3 920

 

3 509

 

3 509

 

2 618

 

2 486

 

1 914

 

2 108

 

2 108

S:a eget kapital och skulder

 

93 833

 

95 397

 

96 774

 

98 985

 

98 985

 

84 566

 

86 908

 

90 045

 

92 140

 

92 140

Finansiella nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskottsgrad

 

69%

 

76%

 

73%

 

70%

 

72%

 

69%

 

72%

 

73%

 

68%

 

71%

Räntenivå, genomsnitt

 

2,1%

 

2,1%

 

2,0%

 

1,9%

 

2,0%

 

2,4%

 

2,3%

 

2,1%

 

2,0%

 

2,2%

Räntetäckningsgrad

 

465%

 

504%

 

550%

 

512%

 

502%

 

393%

 

461%

 

506%

 

463%

 

454%

Avkastning aktuellt substansvärde

 

13,3%

 

14,5%

 

10,3%

 

19,6%

 

15,1%

 

8,8%

 

20,6%

 

29,9%

 

24,0%

 

22,0%

Avkastning totalt kapital

 

7,0%

 

9,4%

 

6,9%

 

9,8%

 

8,4%

 

5,3%

 

7,3%

 

15,2%

 

13,3%

 

10,6%

Avkastning eget kapital

 

13,8%

 

12,6%

 

10,3%

 

19,3%

 

14,5%

 

9,3%

 

20,0%

 

30,2%

 

25,7%

 

22,6%

Investeringar i fastigheter, Mkr

 

3 295

 

948

 

607

 

1 262

 

6 112

 

734

 

1 722

 

1 000

 

1 836

 

5 295

Försäljningar, Mkr

 

4 021

 

36

 

52

 

29

 

4 138

 

232

 

155

 

60

 

2 188

 

2 635

Belåningsgrad

 

45%

 

44%

 

44%

 

43%

 

43%

 

48%

 

47%

 

46%

 

45%

 

45%

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

Förvaltningsresultat, kr

 

2,66

 

2,99

 

3,06

 

2,80

 

11,52

 

2,43

 

2,76

 

2,92

 

2,68

 

10,81

Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr

 

2,35

 

2,61

 

2,64

 

2,84

 

10,44

 

2,27

 

2,53

 

2,61

 

2,24

 

9,65

Resultat efter skatt, kr

 

4,91

 

4,56

 

3,85

 

7,37

 

20,68

 

2,80

 

6,08

 

9,61

 

8,79

 

27,27

Utestående antal aktier, tusental

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

Fastighetsvärde, kr

 

327

 

335

 

339

 

348

 

348

 

300

 

309

 

320

 

326

 

326

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr

 

178

 

184

 

186

 

195

 

195

 

151

 

157

 

168

 

176

 

176

Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr

 

165

 

170

 

172

 

180

 

180

 

135

 

142

 

153

 

162

 

162

Utdelning, kr (2019 föreslagen)

 

 

 

 

 

6,50

 

 

 

 

 

6,10

Utdelningsandel

 

 

 

 

 

56%

 

 

 

 

 

56%

Fastighetsrelaterade nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 462

 

1 502

 

1 532

 

1 529

 

1 495

 

1 363

 

1 386

 

1 392

 

1 429

 

1 407

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

93,3%

 

93,0%

 

92,7%

 

91,7%

 

92,6%

 

92,9%

 

93,2%

 

93,0%

 

93,3%

 

93,2%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

419

 

333

 

374

 

420

 

384

 

382

 

354

 

344

 

419

 

378

Fastighetsvärde, kr/kvm

 

21 084

 

21 679

 

21 971

 

22 363

 

22 363

 

18 461

 

18 762

 

19 333

 

20 417

 

20 417

Flerårsöversikt

 

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

2014

 

2013

 

2012

 

2011

 

2010

Resultaträkning, Mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter

 

5 821

 

5 577

 

5 182

 

4 533

 

3 299

 

3 318

 

3 249

 

3 073

 

2 919

 

2 759

Fastighetskostnader

 

–1 708

 

–1 632

 

–1 605

 

–1 497

 

–1 074

 

–1 096

 

–1 105

 

–1 042

 

–1 003

 

–960

Driftsöverskott

 

4 113

 

3 945

 

3 577

 

3 036

 

2 225

 

2 222

 

2 144

 

2 031

 

1 916

 

1 799

Centrala administrationskostnader

 

–163

 

–158

 

–162

 

–143

 

–113

 

–108

 

–96

 

–93

 

–83

 

–84

Joint venture (förvaltningsresultat)

 

 

 

 

3

 

23

 

 

 

 

 

Leasingkostnad/Tomträttsavgäld

 

–22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Räntenetto

 

–782

 

–835

 

–885

 

–832

 

–602

 

–664

 

–702

 

–683

 

–660

 

–574

Förvaltningsresultat inkl resultat joint venture

 

3 146

 

2 952

 

2 530

 

2 065

 

1 533

 

1 450

 

1 346

 

1 255

 

1 173

 

1 141

Förvärvs- och omstruktureringskostnader

 

–9

 

 

−5

 

−163

 

 

 

 

 

 

Nedskrivning goodwill

 

–179

 

 

 

–373

 

 

 

 

 

 

Värdeförändringar fastigheter

 

3 918

 

5 216

 

4 540

 

4 085

 

1 837

 

344

 

328

 

–69

 

194

 

1 222

Värdeförändringar derivat

 

–111

 

152

 

247

 

82

 

216

 

−660

 

429

 

−110

 

−429

 

291

Omvärdering resultat stegvis förvärv

 

 

 

 

27

 

–2

 

 

 

 

 

Aktuell skatt

 

–165

 

–74

 

–96

 

–23

 

–16

 

–11

 

–6

 

–7

 

–10

 

–5

Uppskjuten skatt

 

–950

 

–793

 

–1 340

 

–727

 

–687

 

88

 

–390

 

404

 

–217

 

–685

Årets/periodens resultat

 

5 650

 

7 453

 

5 876

 

4 972

 

2 881

 

1 211

 

1 707

 

1 473

 

711

 

1 964

Övrigt totalresultat

 

45

 

8

 

–8

 

6

 

–8

 

8

 

3

 

–4

 

0

 

Årets/periodens totalresultat

 

5 695

 

7 461

 

5 868

 

4 978

 

2 873

 

1 219

 

1 710

 

1 469

 

711

 

1 964

Balansräkning, Mkr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

95 168

 

89 168

 

81 078

 

70 757

 

41 818

 

37 599

 

37 752

 

36 328

 

33 867

 

31 768

Goodwill (Joint Venture, år)

 

1 691

 

1 659

 

1 659

 

1 659

 

526

 

 

 

 

 

Övriga tillgångar

 

1 953

 

1 070

 

772

 

5 640

 

269

 

442

 

291

 

259

 

207

 

156

Likvida medel

 

173

 

243

 

203

 

257

 

39

 

47

 

70

 

44

 

97

 

12

S:a tillgångar

 

98 985

 

92 140

 

83 712

 

78 313

 

42 652

 

38 088

 

38 113

 

36 631

 

34 171

 

31 936

Eget kapital

 

43 777

 

39 749

 

33 736

 

29 234

 

15 768

 

13 649

 

13 127

 

12 065

 

11 203

 

11 082

Uppskjuten skatteskuld

 

10 153

 

9 203

 

8 405

 

7 065

 

4 299

 

3 612

 

3 700

 

3 310

 

3 714

 

3 502

Derivat

 

715

 

716

 

1 352

 

1 582

 

1 117

 

1 357

 

683

 

1 105

 

1 003

 

574

Räntebärande skulder

 

40 826

 

40 358

 

38 226

 

38 467

 

20 396

 

18 446

 

19 481

 

19 094

 

17 160

 

15 781

Ej räntebärande skulder

 

3 514

 

2 114

 

1 993

 

1 965

 

1 072

 

1 024

 

1 122

 

1 057

 

1 091

 

997

S:a eget kapital och skulder

 

98 985

 

92 140

 

83 712

 

78 313

 

42 652

 

38 088

 

38 113

 

36 631

 

34 171

 

31 936

Finansiella nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskottsgrad

 

72%

 

71%

 

69%

 

67%

 

67%

 

67%

 

66%

 

66%

 

66%

 

65%

Räntenivå, genomsnitt

 

2,0%

 

2,0%

 

2,4%

 

2,7%

 

3,0%

 

3,3%

 

3,7%

 

3,9%

 

4,1%

 

3,7%

Räntetäckningsgrad

 

502%

 

454%

 

386%

 

348%

 

351%

 

318%

 

292%

 

284%

 

278%

 

299%

Avkastning aktuellt substansvärde

 

15,1%

 

22,0%

 

18,3%

 

20,9%

 

20,4%

 

7,6%

 

13,2%

 

7,9%

 

6,4%

 

21,5%

Avkastning totalt kapital

 

8,4%

 

10,6%

 

10,1%

 

11,9%

 

10,0%

 

6,5%

 

6,4%

 

5,3%

 

6,2%

 

9,8%

Avkastning eget kapital

 

14,5%

 

22,6%

 

20,6%

 

20,1%

 

21,7%

 

9,5%

 

14,6%

 

13,5%

 

6,6%

 

20,9%

Investeringar i fastigheter, Mkr

 

6 112

 

5 292

 

6 488

 

31 491

 

3 553

 

2 525

 

1 768

 

2 798

 

2 015

 

1 506

Försäljningar, Mkr

 

4 138

 

2 635

 

875

 

6 754

 

1 140

 

3 054

 

687

 

253

 

107

 

227

Belåningsgrad

 

43%

 

45%

 

47%

 

50%

 

49%

 

49%

 

51%

 

52%

 

50%

 

50%

Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genomsnittligt antal aktier, tusental

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

234 540

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

Förvaltningsresultat, kr

 

11,52

 

10,81

 

9,26

 

8,80

 

8,11

 

7,67

 

7,12

 

6,64

 

6,21

 

6,04

Förvaltningsresultat efter skatt (EPRA EPS), kr

 

10,44

 

9,65

 

8,39

 

8,26

 

7,84

 

7,17

 

6,97

 

6,31

 

6,08

 

5,75

Resultat efter skatt, kr

 

20,68

 

27,28

 

21,51

 

21,20

 

15,24

 

6,41

 

9,03

 

7,79

 

3,76

 

10,39

Utestående antal aktier, tusental

 

27 201

 

273 201

 

273 201

 

273 201

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

 

189 014

Fastighetsvärde, kr

 

348

 

326

 

297

 

259

 

221

 

199

 

200

 

192

 

179

 

168

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV), kr

 

195

 

176

 

153

 

133

 

112

 

99

 

93

 

87

 

84

 

80

Aktuellt substansvärde (EPRA NNNAV), kr

 

180

 

162

 

138

 

121

 

100

 

87

 

84

 

78

 

75

 

74

Utdelning, kr (2019 föreslagen)

 

6,5

 

6,1

 

5,3

 

5

 

4,25

 

3,99

 

3,69

 

3,43

 

3,21

 

3,12

Utdelningsandel

 

0,56

 

0,56

 

0,57

 

0,57

 

52%

 

0,52

 

0,52

 

0,52

 

0,52

 

52%

Fastighetsrelaterade nyckeltal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyresvärde, kr/kvm

 

1 495

 

1 407

 

1 341

 

1 304

 

1 095

 

1 064

 

1 036

 

1 015

 

995

 

974

Ekonomisk uthyrningsgrad

 

92,6%

 

93,2%

 

90,9%

 

91,3%

 

90,3%

 

88,7%

 

88,4%

 

88,6%

 

89,3%

 

89,0%

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

384

 

378

 

364

 

376

 

316

 

307

 

307

 

298

 

300

 

298

Fastighetsvärde, kr/kvm

 

22 363

 

20 417

 

18 268

 

16 558

 

12 282

 

11 118

 

10 285

 

9 916

 

9 835

 

9 499

Finansiella nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges, samt avstämning av måtten. Vidare återfinns även definitionerna av dessa mått på sidan EPRA: Miljöindikatorer.

 

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

*

Antal historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissionsinslaget (d v s teckningsrättens värde) i genomförd nyemission och används i alla nyckeltalsberäkningar för kr/aktie. Omräkningsfaktorn är 1,15.

Genomsnittligt antal aktier, tusen (resultaträkningsrelaterade nyckeltal)*

 

273 201

 

273 201

Antal utestående aktier, tusen (balansräkningsrelaterade nyckeltal)*

 

273 201

 

273 201

Förvaltningsresultat

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöden från den löpande förvaltningen, d v s tillväxt i förvaltningsresultatet, och målet är att förvaltningsresultatet årligen ska öka med minst 10%. Det är också förvaltningsresultatet som utgör basen i vad som årligen ska delas ut till aktieägarna – minst 50% av förvaltningsresultatet. Förvaltningsresultatet beräknas såväl före betald skatt som efter den teoretiska betalda skatt Castellum skulle betalat på förvaltningsresultatet såvida inga förlustavdrag förelåg.

 

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

Förvaltningsresultat

 

Mkr

 

kr/aktie

 

Mkr

 

kr/aktie

Resultat före skatt

 

6 765

 

24,76

 

8 320

 

30,45

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärvskostnader

 

9

 

0,03

 

 

Goodwill, nedskrivning

 

179

 

0,66

 

 

Värdeförändring fastighet

 

–3 918

 

–14,34

 

–5 216

 

–19,09

Värdeförändring derivat

 

111

 

0,41

 

–152

 

–0,55

= Förvaltningsresultat

 

3 146

 

11,52

 

2 952

 

10,81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRA Earnings (Förvaltningsresultat efter skatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsresultat

 

3 146

 

11,52

 

2 952

 

10,81

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt förvaltningsresultat

 

–293

 

–1,08

 

–316

 

–1,16

EPRA Earnings/EPRA EPS

 

2 853

 

10,44

 

2 636

 

9,65

Substansvärde

Substansvärdet är det samlade kapital som företaget förvaltar åt sina ägare. Utifrån detta kapital vill Castellum skapa avkastning och tillväxt under lågt risktagande. Substansvärdet kan beräknas på lång och kort sikt. Långsiktigt substansvärde utgår från balansräkningen med justering för poster som inte innebär någon utbetalning i närtid, såsom i Castellums fall goodwill, derivat och uppskjuten skatteskuld. Aktuellt substansvärde utgörs av eget kapital enligt balansräkningen med justering för uppskjuten skatteskulds marknadsvärde.

 

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

Substansvärde

 

Mkr

 

kr/aktie

 

Mkr

 

kr/aktie

*

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 6% baserat på en diskonteringsränta om 3%. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattefordran om 20%, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där 33% säljs direkt med en nominell skatt om 20,6% och 67% säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7%,vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skatteskuld om 6%.

Eget kapital enligt balansräkning

 

43 777

 

160

 

39 749

 

145

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat enligt balansräkning

 

715

 

3

 

716

 

3

Goodwill enligt balansräkning

 

–1 480

 

–5

 

–1 659

 

–6

Uppskjuten skatt enligt balansräkning

 

10 153

 

37

 

9 203

 

34

Långsiktigt substansvärde (EPRA NAV)

 

53 165

 

195

 

48 009

 

176

Avdrag:

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat enligt ovan

 

–715

 

–3

 

–716

 

–3

Bedömd verklig uppskjuten skatt 6%*

 

–3 227

 

–12

 

–2 975

 

–11

Kortsiktigt substansvärde (EPRA NNNAV)

 

49 233

 

180

 

44 318

 

162

Finansiell risk

Castellums strategi är att äga, utveckla och förvalta fastigheter under lågt finansiellt risktagande. Detta uttrycks i en belåningsgrad som varaktigt inte ska överstiga 50% och en räntetäckningsgrad om minst 200%.

Räntetäckningsgrad

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

Förvaltningsresultat

 

3 146

 

2 952

Återläggning:

 

 

 

 

Räntenetto

 

782

 

835

Förvaltningsresultat exkl räntenetto

 

3 928

 

3 787

Räntetäckningsgrad

 

502%

 

454%

 

 

 

 

 

Belåningsgrad

 

 

 

 

Räntebärande skulder

 

40 826

 

40 358

Likvida medel

 

–173

 

–243

Räntebärande skulder netto

 

40 653

 

40 115

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

95 168

 

89 168

Förvärvade ej tillträdda fastigheter

 

–304

 

–31

Sålda ej frånträdda fastigheter

 

3

 

164

Förvaltningsfastigheter netto

 

94 867

 

89 301

Belåningsgrad

 

43%

 

45%

Investering

För att nå det övergripande målet om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet kr/aktie, ska Castellum årligen nettoinvestera för minst 5% av fastighetsvärdet.

Nettoinvestering

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

Förvärv

 

3 350

 

2 455

Ny-, till- och ombyggnation

 

2 762

 

2 837

Summa investering

 

6 112

 

5 292

Försäljningspris

 

–4 138

 

–2 635

Nettoinvestering

 

1 974

 

2 657

Andel av fastighetsvärdet, %

 

2%

 

3%

Övriga nyckeltal

 

 

jan–dec 2019

 

jan–dec 2018

Överskottsgrad

 

72%

 

71%

Räntenivå, genomsnitt

 

2,0%

 

2,2%

Skuldkvot

 

10

 

11

Avkastning långsiktigt substansvärde

 

12,6%

 

18,5%

Avkastning aktuellt substansvärde

 

15,1%

 

22,0%

Avkastning totalt kapital

 

8,4%

 

10,6%

Avkastning eget kapital

 

14,5%

 

22,6%

Fastighetsvärde kr/aktie

 

348

 

326

Bruttouthyrning

 

411

 

408

Nettouthyrning

 

–24

 

161