Not 8 Leasingkostnad/Tomträttsavgäld

Tomträttsavgäld inklusive arrendeavgifter för 2020 var 18 mkr (22) varav knappt hälften avser Storstockholm. Tomträttsavgäld är den avgift en ägare till byggnad på kommunalt ägd mark årligen betalar till kommunen. Avgälden för dessa beräknas för närvarande så att kommunen erhåller en realränta på markens uppskattade marknadsvärde. Tomträttsavgälden är fördelad över tiden och omförhandlas oftast med 10 till 20 års intervall. Vid 2020-års utgång hade Castellum 55 (51) fastigheter upplåtna med tomträtt. Befintliga tomträttsavtal förfaller med en relativt jämn spridning över kommande 60 år. Vid uppsägning av tomträttsavtalen ska i merparten fastighetsägaren (kommunen) ersätta Castellum för byggnader m.m. Dock finns ett fåtal avtal där kommunen kan begära att tomten återställs.

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Avtalade framtida tomträttsavgälder

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Avtalade tomträttsavgälder år 1

 

18

 

15

 

 

Avtalade tomträttsavgälder mellan år 2 och 5

 

66

 

54

 

 

Avtalade tomträttsavgälder senare än 5 år

 

297

 

230

 

 

Summa

 

381

 

299

 

 

Vidare uppgick räntekostnader för leasingavtal till ca 2 mkr (4) hänförligt till hyresavtal i det helägda coworkingbolaget United Spaces.