Ekonomisk redovisning och finansiella rapporter

Castellums ekonomiska redovisning för 2020 består av ekonomisk översikt, finansiella rapporter samt redovisningsprinciper och noter där mer detaljerad och företagsspecifik information lämnas som mer ingående beskriver bolagets ekonomiska kontext.