Not 6 Ränte- och finansiella intäkter

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2020

 

2019

 

2020

 

2019

Ränteintäkter

 

3

 

2

 

0

 

0

Erhållna koncernbidrag, dotterbolag

 

 

 

207

 

100

Anteciperad utdelning, dotterbolag

 

 

 

1 876

 

1 441

Ränteintäkter, dotterbolag

 

 

 

895

 

865

Övriga finansiella intäkter

 

3

 

 

 

8

Summa

 

6

 

2

 

2 978

 

2 414

Ränteintäkter, såväl i koncernen som i moderbolaget, är hänförligt till fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde.