Not 6 Ränte- och finansiella intäkter

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Ränteintäkter

 

2

 

22

 

0

 

0

Erhållna koncernbidrag, dotterbolag

 

 

 

100

 

284

Anteciperad utdelning, dotterbolag

 

 

 

1 441

 

1 261

Ränteintäkter, dotterbolag

 

 

 

865

 

981

Övriga finansiella intäkter

 

 

 

8

 

Summa

 

2

 

22

 

2 414

 

2 526

Ränteintäkter, såväl i koncernen som i moderbolaget, är hänförligt till fordringar värderade till upplupet anskaffningsvärde.