Transaktion

Castellum är en långsiktig aktör och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv.

Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter.

Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet, vilket även innefattar försäljningar, i syfte att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder. Ett bra exempel på detta är att Castellum i slutet av 2020 annonserade försäljning av en färdigutvecklad fastighetsportfölj med varierande ålder, bestående av främst lager/logistik till Blackstone för ca 18,1 miljard kr netto efter avdrag för omkostnader och uppskjuten skatt om ca 900 mkr. Försäljningen var uppdelad i två portföljer:

  • Portfölj nr 1 med ett försäljningspris netto om ca 5,0 mdkr och en värdering vid årsskiftet om ca 4,8 mdkr, med frånträde i början av februari. I samband med försäljningen kommer en uppskjuten skatteintäkt redovisas om ca 600 mkr. Affären var villkorad av Konkurrensverkets godkännande, vilket erhölls i januari 2021, och kommer därmed redovisas som såld under kvartal 1 2021.
  • Portfölj nr 2 med ett försäljningspris netto om ca 13,1 mdkr och en värdering vid årsskiftet om ca 12,7 mdkr, med frånträde i månadsskiftet mars/april. I samband med försäljningen skulle en uppskjuten skatteintäkt om ca 1,8 mdkr redovisas. Affären var villkorad av såväl Konkurrensverkets godkännande (som erhölls i januari 2021) som att förvärvet av Entra genomfördes (erbjudandet drogs tillbaka i februari 2021).

Under 2020 har Castellum också genomfört en rad förvärv och tillträden.

I maj genomfördes en affär med SBB där Castellum förvärvade en central kontorsfastighet i Malmö om 216 mkr som hyrs i sin helhet av Domstolsverket. Genom affären skapade Castellum fortsatta utvecklingsmöjligheter i centrala Malmö då Domstolsverket flyttar in i Castellums projekt i Nyhamnen 2022. Under våren förvärvades även en strategisk belägen logistikfastighet för 35 mkr i samma stadsdel där vidare exploatering planeras.

I november förvärvades fastighetskoncernen Lindström Invest i Helsingfors. Portföljen innehåller 36 000 kvm moderna kontor i Kalasatama. Investeringsvolymen uppgick till 150 meur. Transaktionen genomfördes delvis som en apportemission.

Kort därefter förvärvades ytterligare en kontorsfastighet i intilliggande Sörnainen från Capman för ca 23,7 meur. Detta tydliggjorde Castellums ambition om fortsatt expansion i regionen.

I december månad genomfördes ett förvärv i Slakthusområdet i Stockholm – ett område under stark utveckling. Från Humlegården förvärvades den strategiskt belägna kontorsfastigheten Sandhagen 9 om 5 600 kvm för 296 mkr. I början av 2020 förvärvades och tillträddes även en mindre fastighet i samma område av Stockholms stad – innebärande att rådighet fås över ett helt kvarter. Kvarteret utvecklas i nära samråd med Stockholms stad och väntas omfatta minst 25 000 kvm moderna lokaler för arbetsplatser.

Castellum har minskat sin närvaro i Halmstad genom försäljning av fastigheter inom Högskoleområdet till Intea Fastigheter AB som sedan tidigare äger resterande del av campus. Försäljningspriset om 729 mkr översteg den senaste värderingen.

Ett klassiskt kontorshus om 8 690 kvm i Västerås förvärvades i december för 198 mkr. Byggnaden är belägen i stadens mest centrala gatukorsning.

I Göteborg har Castellum gjort en affär med Göteborgs stad som möjliggör framtida stadsutveckling genom att sälja en markfastighet till staden i utbyte mot en markanvisning i anslutning till Västlänkens blivande Station Centralen. Byggrätten omfattar ca 20–30 000 kvm BTA för kontors- och handelsytor bland annat innefattande en av stationsuppgångarna.

Under 2020 förvärvade Castellum för 2 646 mkr (3 350) och sålde för 891 mkr (4 138) inklusive ersättning för tilläggsköpeskilling om 120 mkr som tidigare inte redovisats.