Transaktion

Castellum är en långsiktig aktör och i strategin för tillväxt ingår att ständigt förädla och utveckla fastighetsbeståndet genom investeringar i såväl ny-, till- och ombyggnation som förvärv. Investeringarna genomförs i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka fastigheternas värde. Nya projekt tillförs successivt genom förvärv av såväl utvecklingsbara fastigheter som outnyttjade byggrätter. Castellum utvecklar kontinuerligt fastighetsbeståndet, vilket även innefattar försäljningar, i syfte att stärka sin position som den ledande aktören i nordiska tillväxtstäder.

Under 2019 uppvisade Castellum en total investeringsvolym om 6 112 Mkr (5 292), varav 3 350 Mkr (2 455) avsåg förvärv och 2 762 Mkr (2 837) avsåg ny-, till- och ombyggnation. Efter försäljningar och likvidreglering om 4 138 Mkr (2 635) uppgick nettoinvesteringen till 1 974 Mkr (2 657).

Under 2019 har Castellum genomfört en rad förvärv och tillträden. I januari genomförde Castellum en affär med Lilium där Castellum förvärvade sex fastigheter i Linköping om 1 624 Mkr samt sålde tjugo fastigheter i Sundsvall för 3 300 Mkr. Genom affären lämnade Castellum Sundsvall och blev samtidigt en av de två största aktörerna i Linköping.

I slutet av januari förvärvades 100% av coworkingbolaget United Spaces för ca 200 Mkr. Vid förvärvet förfogade United Spaces över drygt 13 700 kvm kontorsyta i Stockholm, Göteborg och Malmö. Coworking är en växande trend, både internationellt och i Sverige, med en tillväxt som spås bli stark kommande år.

Castellum blev i början på februari tilldelade markanvisning av Stockholms stad avseende kvarteren Sorbonne, Harvard och Greifswald för kontor (ca 23 000 kvm BTA) och bostäder (ca 15 000 kvm BTA) i Hagastaden, strax norr om CBD. Investering i förvärv av byggrätterna beräknas uppgå till ca 800 Mkr. Planerad preliminär start för grundläggning är 2021 med beräknad inflyttning i början av 2025. I september ingick Castellum ett samarbetsavtal med Einar Mattsson för att tillsammans utveckla de tre kvarteren med avsikten att Einar Mattsson ska förvärva bostadsbyggrätterna av Castellum. I början av april 2019 kommunicerades att Castellum träder in som projektpartner till HSB Bostad i två ytterligare kvarter i Hagastaden, Stockholm, där Castellum kommer att uppföra, äga och förvalta samtliga kommersiella ytor (uppskattningsvis cirka 10 000 kvm BTA). Bedömd investering i detta skede är ca 550 Mkr, varav förvärvet av byggrätterna beräknas uppgå till ca 200 Mkr. Planerad byggstart är 2022 med inflyttning tidigast 2024.

I slutet av februari avyttrade Castellum fyra handelsfastigheter vid Boländerna i Uppsala som ett led i strategin att minska andelen handel. Försäljningspriset uppgick till 669 Mkr.

I slutet av februari förvärvade Castellum två kontorsfastigheter vid Lilla Bommen i centrala Göteborg för 865 Mkr. I området kring Lilla Bommen pågår viktiga infrastruktursatsningar som bedöms kunna göra området än mer attraktivt framöver genom att läget blir mer centralt och tillgängligt.

I december förvärvade Castellum två kontorsfastigheter i Västerås för 215 Mkr. I förvärvet ingick även en byggrätt värderad till ca 5 Mkr, vilket kan möjliggöra nyproduktion om ca 2 500 kvm kontor i ett av Västerås mest centrala lägen.

I slutet av december kom Castellum och Serneke överens om att Castellum i förtid ska fullfölja sitt åtagande om utbetalning av tilläggsköpeskilling för Säve flygplats, genom att erlägga ett engångsbelopp om 300 Mkr. Beloppet ska jämföras med den maximala tilläggsköpeskillingen som bedömdes till 1 miljard kronor vid förvärvstidpunkten. Detta ger Castellum, förutom full förfoganderätt över området på 3 miljoner kvm mark, möjlighet till väsentliga tidsvinster i arbetet med att utveckla ett av Nordens största, mest moderna och innovativa logistiknav. Under kommande tioårsperiod bedöms en total investeringsvolym om 10 miljarder kronor eller mer kunna bli möjligt på Säve flygplats.

I tillägg till de beskrivna affärerna ovan har Castellum under året genomfört ett antal mindre försäljningar och förvärv.