Värd att lita på

Under fokusområde uppförande är det övergripande målet att bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och intressenter. Castellums uppförandekod beskriver hur medarbetare i verksamheten ska bemöta hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer i den dagliga verksamheten. Uppförandekoden tydliggör Castellums ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information.

Fokusområde Uppförande (Icon)

Fokusområde uppförande

Inriktning

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Mål

 • 4 % av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.
 • Arbetstillfällen ska skapas för ungdomar och långtidsarbetslösa i alla större projekt.
 • 100 % av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden.

Utfall

 • Totalt har 47 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2020. Av dessa var 9 lärlingar motsvarande ca 2 % av Castellums anställda.
 • Sju lärlingsplatser skapades i större projekt.
 • Samtliga medarbetare utbildas i Castellums uppförandekod.

Värderingar och uppförandekod

Castellums värderingar kan sammanfattas i orden Värd att lita på (läs mer på www.castellum.se).

Uppförandekoden, som gäller för Castellums samtliga medarbetare, reglerar hur man ska uppträda mot varandra, mot Castellums hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer som medarbetare möter i den dagliga verksamheten. Den baseras på Castellums värderingar och FN Global Compacts principer och tydliggör Castellums ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Castellum ska ge god service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom finns ett fokus på jämställdhetsfrågor, vilka beskrivs i bolagets mångfaldsplan.

Verksamheten i Castellum lyder under respektive lands lagstiftning och regelverk gällande t.ex. arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums personalhandbok behandlar frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar. Varje nyanställd medarbetare genomgår obligatorisk utbildning om bolagets uppförandekod, hållbarhetsarbete och mångfald.

I koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende korruptionsfrågor, där agerandet i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Det är viktigt att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden. Castellum har en whistleblower-funktion som nås via koncernens webbplats och intranät. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att agera rätt. Alla whistleblower-ärenden hanteras enligt fastställda rutiner. Den som anmäler ett whistleblower-ärende får snabb återkoppling och därefter är ambitionen att upprätthålla en dialog med anmälaren. Alla ärenden hanteras konfidentiellt.

Castellum har erhållit ett tiotal ärenden via whistleblowerfunktionen under 2020. En del av ärendena har inneburit att rutiner förändrats eller att riktade kommunikationsinsatser genomförts.

Under 2020 har inga incidenter inträffat som påverkat hyresgästernas hälsa och säkerhet negativt, som kommit ledningen till kännedom. Castellum har heller inte blivit dömda för några brott mot bolagets uppförandekod eller korruptionsbrott under 2020 eller de senaste fem åren.

Samhällsengagemang

För Castellum handlar samhällsengagemang om att erbjuda hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår bra. Det handlar även om att bidra till stadsutveckling som uppmuntrar till integration mellan olika samhällsgrupper.

En annan viktig aspekt för Castellum inom detta område är att bidra till att fler ungdomar och personer med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden. Castellum för dialog med intressenter och ingår i gemensamma projekt med andra fastighetsägare och aktörer för att tillsammans skapa bättre livsmiljöer.

Under 2020 har totalt 47 ungdomar arbetat inom Castellum som feriearbetare, praktikanter, lärlingar, trainees eller med examensarbeten. Av dessa ungdomar var 9 lärlingar (lärlingar är enligt Castellums definition personer som står långt ifrån arbetsmarknaden), vilket motsvarar ca 2 % av Castellums medarbetare. Castellum har också målsatt att skapa arbetsplatser för ungdomar i alla större projekt. Utöver detta har Castellum samarbeten med exempelvis Jobbsprånget, ett initiativ som matchar företag med nyanlända akademiker. Under året har Castellum även erbjudit praktik till personer med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige.

Under 2020 har ett samarbete med organisationen My Dream Now genomförts där medarbetare på Castellum besöker skolklasser i socialt utsatta områden och berättar om sitt jobb och olika karriärvägar som är möjliga. Effekterna från samarbetet är ett stort engagemang hos Castellums medarbetare som får chansen att vara en inspiration för ungdomar som kanske saknar förebilder eller känner någon som har ett inspirerande jobb. Effekten för ungdomarna är ett breddat kontaktnät in i näringslivet och förebilder som de kanske inte annars kommer i kontakt med. Samarbetet är mycket givande för båda parter.

Några av våra medlemskap

 • Almega
 • Center for Management in the Construction Sector (CMB) at Chalmers University of Technology
 • Chamber of Commerce (Handelskammaren)
 • EPRA
 • European Think Tank
 • Fastighetsägarna
 • Fossilfritt Sverige
 • Green Building Council Denmark
 • Network for collaboration in the local cities (Citysamverkan)
 • Näringslivsgruppen
 • SNS
 • Sweden Green Building Council
 • Swedish Energy Agency’s Client Group for Premises (BELOK)

Utveckling av lokalsamhällen

Castellum har implementerat sociala program i de städer bolaget är verksamt. Idag täcker Castellums program 100 % av Castellums fastigheter. Castellums engagemang varierar efter de specifika fastigheterna och det lokala behovet. Programmen omfattar en intressentanalys för att undersöka aktuella behov. Beroende på stadens behov och intresse beslutas lokalt om hur Castellum ska engagera sig. Engagemangen i programmen inkluderar idag hur Castellum mäter och kan påverka miljön och den sociala samverkan i positiv riktning, förbättra det lokala samhället och miljöerna i fastigheterna. Programmen omfattar idag ca 105 olika engagemang inklusive sociala engagemang i städer där Castellum finns, deltagande i citynätverk, hållbarhetsnätverk och företagarföreningar där Castellum samverkar med hyresgäster, kommuner och andra samarbetspartners för att utveckla städerna.

Castellum arbetar även aktivt tillsammans med föreningslivet samt skolor och universitet för att erbjuda ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb.

Castellums sponsring och stöd till det lokala föreningslivet är främst fokuserat på att främja utbildning och hälsa hos ungdomar. Under året har bolaget lämnat stöd till bland andra Bris, Ung Företagsamhet och lokala idrottsföreningar.

Sammantaget har Castellum under 2020 lämnat 6,8 mkr i direkt stöd genom sponsring och andra initiativ, varav 4,4 mkr avsåg medlemsavgifter till branschorganisationer.

En försmak på drömjobbet

Castellum vill öka ungdomars möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att ta emot lärlingar.

För att skapa förutsättningar för en meningsfull och lärorik LIA-period har Castellum jobbat fram en strukturerad modell.

– Jag lär mig jättemycket samtidigt som jag känner att jag gör nytta och kan bidra till verksamheten, säger Max Andskär, LIA-praktikant på Castellum Säve.

Max handledare Anders Fredriksson som är affärsområdeschef och flygplatschef på Castellum Säve tror på lärlingssystemet och ser det som win-win. Genom att se lärlingen som en resurs och styra in dem mot Castellums profil kan de utvecklas till framtida kollegor.

– Mitt drömjobb är att arbeta med fastighetsutveckling och miljöcertifieringar, gärna på Castellum, säger Max.