Uppförande

Fokusområdets inriktning

Vi ska bedriva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt gentemot samhället och våra intressenter.

Mål

 • 4% av alla medarbetare på årsbasis ska vara lärlingar.
 • Arbetstillfällen ska skapas för ungdomar och långtidsarbetslösa i alla större projekt.
 • 100% av medarbetarna ska utbildas i uppförandekoden.

Utfall

 • Totalt har 84 ungdomar gjort praktik eller feriearbetat i Castellum 2019. Av dessa var 22 lärlingar motsvarande ca 5% av Castellums anställda.
 • Sju lärlingsplatser skapades i större projekt.
 • Samtliga medarbetare utbildas i Castellums uppförandekod.

Värderingar och uppförandekod

Castellums värderingar kan sammanfattas i orden Värd att lita på (läs mer om värderingarna på vår  webbplats).

Uppförandekoden, som gäller för Castellums samtliga medarbetare, reglerar hur man ska uppträda mot varandra, mot Castellums hyresgäster, leverantörer, samarbetspartners och andra aktörer som medarbetare möter i den dagliga verksamheten. Den baseras på Castellums värderingar och FN Global Compacts principer och tydliggör Castellums ställningstagande gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, affärsetik och information. Castellum ska ge god service, följa lagar och förordningar, inte diskriminera någon samt skapa god arbetsmiljö och säkerhet. Dessutom finns ett fokus på jämställdhetsfrågor, vilka beskrivs i bolagets mångfaldsplan.

Verksamheten i Castellum lyder under respektive lands lagstiftning och regelverk gällande t ex arbetsvillkor, arbetsmiljö och organisationsfrihet. Castellums personalhandbok behandlar frågor som arbetsmiljö, jämställdhet, löner, pensioner och tjänstebilar. Varje nyanställd medarbetare genomgår obligatorisk utbildning om bolagets uppförandekod, hållbarhetsarbete och mångfald.

I koncernen pågår ett förebyggande arbete avseende korruptionsfrågor, där agerandet i olika situationer som kan uppkomma i vardagen diskuteras. Det är viktigt att alla medarbetare förstår och följer uppförandekoden. Castellum har en whistleblower-funktion som nås via koncernens hemsida och intranät. Funktionen syftar till att hjälpa såväl medarbetare som externa parter att agera rätt. Alla whistleblower-ärenden hanteras enligt fastställda rutiner. Den som anmäler ett whistleblower-ärende får snabb återkoppling och därefter är ambitionen att upprätthålla en dialog med anmälaren. Alla ärenden hanteras konfidentiellt.

Castellum har erhållit ett tiotal ärenden via whistleblower- funktionen under 2019. En del av ärendena har inneburit att rutiner förändrats eller att riktade kommunikationsinsatser genomförts.

Under 2019 har inga incidenter inträffat som påverkat kundernas hälsa och säkerhet negativt, som kommit ledningen till kännedom. Castellum har heller inte blivit dömda för några brott mot bolagets uppförandekod eller korruptionsbrott under 2019 eller de senaste fem åren.

Samhällsengagemang

För Castellum handlar samhällsengagemang om att erbjuda hälsosamma och produktiva stadsmiljöer där människor mår bra. Det handlar även om att bidra till stadsutveckling som uppmuntrar till integration mellan olika samhällsgrupper.

En annan viktig aspekt för Castellum inom detta område är att bidra till att fler ungdomar och personer med utländsk bakgrund kommer in på arbetsmarknaden. Castellum för dialog med intressenter och ingår i gemensamma projekt med andra fastighetsägare och aktörer för att tillsammans skapa bättre livsmiljöer.

Under 2019 har totalt 84 ungdomar arbetat inom Castellum som feriearbetare, praktikanter, lärlingar, trainees eller med examensarbeten. Av dessa ungdomar var 22 lärlingar (lärlingar är enligt Castellums definition personer som står långt ifrån arbetsmarknaden), vilket motsvarar ca 5% av Castellums medarbetare. Castellum har också målsatt att skapa arbetsplatser för ungdomar i alla större projekt. Utöver detta har Castellum samarbeten med exempelvis Jobbsprånget, ett initiativ som matchar ihop företag med nyanlända akademiker. Under året har Castellum även erbjudit praktik till personer med utländsk bakgrund som nyligen kommit till Sverige.

Region Väst har sedan 15 år tillbaka ett samarbete med Brunnsboskolan i Göteborg i syfte att öka samverkan mellan näringsliv och skola. Castellum följer en klass genom högstadiet och får möjlighet att ge eleverna en inblick i arbetslivet och fastighetsbranschen. Samtidigt får Castellum mycket tillbaka genom tankar och idéer från en yngre generation som är framtidens medarbetare och hyresgäster. I november 2019 inleddes samarbetet med den sjätte högstadieklassen i ordningen.

Utveckling av lokalsamhällen

Castellum har implementerat sociala program i de städer där vi är verksamma. Idag täcker Castellums program 100 procent av Castellums fastigheter. Castellums engagemang varierar efter de specifika fastigheterna och det lokala behovet. Programmen omfattar en intressentanalys för att undersöka aktuella behov. Beroende på stadens behov och intresse beslutas lokalt om hur Castellum ska engagera sig. Engagemangen i programmen inkluderar idag hur vi mäter och kan påverka miljön och den sociala samverkan i positiv riktning, förbättra det lokala samhället och miljöerna i våra fastigheter. Som långsiktig aktör och samhällsbyggare är Castellum med och utvecklar såväl nya som befintliga områden. Programmen omfattar idag ca 108 olika engagemang inklusive sociala engagemang i våra städer, deltagande i citynätverk, hållbarhetsnätverk och företagarföreningar där Castellum samverkar med kunder, kommuner och andra samarbetspartners för att utveckla städerna.

Castellum arbetar även aktivt tillsammans med föreningslivet samt skolor och universitet för att erbjuda ungdomar lärlingsplatser och sommarjobb.

Castellums sponsring och stöd till det lokala föreningslivet är främst fokuserat på att främja utbildning och hälsa hos ungdomar. Under året har Castellum lämnat stöd till Vetenskapsfestivalen, Ung Företagsamhet och lokala idrottsföreningar. Vidare har direkt stöd lämnats till Stadsmissionen och Barncancerfonden. Sammantaget har Castellum under 2019 lämnat 4,8 Mkr i direkt stöd genom sponsring och andra initiativ.

Några av våra medlemskap

 • Almega
 • Center for Management in the Construction Sector (CMB) at Chalmers University of Technology
 • Chamber of Commerce (Handelskammaren)
 • EPRA
 • European Think Tank
 • Fastighetsägarna
 • Fossilfritt Sverige
 • Green Building Council Denmark
 • Network for collaboration in the local cities (Citysamverkan)
 • Näringslivsgruppen
 • SNS
 • Sweden Green Building Council
 • Swedish Energy Agency’s Client Group for Premises (BELOK)