Finansiella nyckeltal

Bolaget presenterar vissa finansiella mått som inte definieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning då de möjliggör utvärdering av bolagets prestation. Eftersom inte alla företag beräknar finansiella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa finansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som definieras enligt IFRS. I nedanstående tabell presenteras mått som inte definieras enligt IFRS, om inte annat anges, samt avstämning av måtten. Vidare återfinns även definitionerna av dessa mått på Definitioner.

 

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Genomsnittligt antal aktier, tusen (resultaträkningsrelaterade nyckeltal)1)

 

273 628

 

273 201

Antal utestående aktier, tusen (balansräkningsrelaterade nyckeltal)1)

 

277 093

 

273 201

1.

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 4 % baserat på en diskonteringsränta om 3 %. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4 %, , dels att fastigheterna realiseras under 50 år där hela portföljen säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7 %.

Förvaltningsresultat

Castellums verksamhet är fokuserad på tillväxt i kassaflöden från den löpande förvaltningen, d v s tillväxt i förvaltningsresultatet, och målet är att förvaltningsresultatet årligen ska öka med minst 10 %. Det är också förvaltningsresultatet som utgör basen i vad som årligen ska delas ut till aktieägarna – minst 50 % av förvaltningsresultatet. Förvaltningsresultatet beräknas såväl före betald skatt som efter den teoretiska betalda skatt Castellum skulle betalat på förvaltningsresultatet såvida inga förlustavdrag förelåg.

 

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Förvaltningsresultat

 

mkr

 

kr/aktie

 

mkr

 

kr/aktie

Resultat före skatt

 

7 028

 

25,68

 

6 765

 

24,76

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvärvskostnader

 

25

 

0,09

 

9

 

0,03

Finansieringavgifter m m, förväv

 

70

 

0,26

 

 

Goodwill, nedskrivning

 

 

 

179

 

0,66

Värdeförändring fastighet

 

–3 863

 

–14,12

 

–3 918

 

–14,34

Värdeförändring derivat

 

120

 

0,44

 

111

 

0,41

= Förvaltningsresultat

 

3 380

 

12,35

 

3 146

 

11,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EPRA Earnings (Förvaltningsresultat efter skatt)

 

 

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsresultat

 

3 380

 

12,35

 

3 146

 

11,52

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell skatt förvaltningsresultat

 

–300

 

–1,10

 

–293

 

–1,08

EPRA Earnings/EPRA EPS

 

3 080

 

11,25

 

2 853

 

10,44

Substansvärde

Substansvärdet är det samlade kapital som företaget förvaltar åt sina ägare. Utifrån detta kapital vill Castellum skapa avkastning och tillväxt under lågt risktagande. Substansvärdet kan beräknas på olika sätt, där främst tidsperspektivet och omsättningshastigheten i fastighetsportföljen får påverkan. Långsiktigt substansvärde, d.v.s. EPRA NRV, utgår från balansräkningen med justering för poster som inte innebär någon utbetalning i närtid, såsom i Castellums fall goodwill, derivat och uppskjuten skatteskuld. Substansvärdet EPRA NTA är detsamma som långsiktigt substansvärde men med den skillnad att goodwill som inte är hänförligt till uppskjuten skatt inte anses utgöra en tillgång samt att uppskjuten skatt ska marknadsvärderas med hänsyn till hur bolaget de senaste åren faktiskt har genomfört fastighetstransaktioner. Substansvärde EPRA NDV utgörs av eget kapital enligt balansräkningen med justering för goodwill i sin helhet.

 

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Substansvärde

 

mkr

 

kr/aktie

 

mkr

 

kr/aktie

Eget kapital enligt balansräkning

 

48 243

 

174

 

43 777

 

160

Återläggning:

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat enligt balansräkning

 

1 132

 

4

 

715

 

3

Goodwill hänförlig till uppskjuten skatt

 

–1 480

 

–5

 

–1 480

 

–5

Uppskjuten skatt enligt balansräkning

 

11 376

 

41

 

10 153

 

37

Substansvärde EPRA NRV

 

59 271

 

214

 

53 165

 

195

Avdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Goodwill hänförligt till förvärv av United Spaces

 

–193

 

–1

 

–211

 

–1

Bedömd verklig uppskjuten skatt 4 %1)

 

–2 285

 

–8

 

–1 925

 

–7

Substansvärde EPRA NTA

 

56 793

 

205

 

51 029

 

187

Återläggning

 

 

 

 

 

 

 

 

Derivat enligt ovan

 

–1 132

 

–4

 

–715

 

–3

Uppskjuten skatt i sin helhet

 

–9 091

 

–33

 

–8 228

 

–30

Substansvärde EPRA NDV

 

46 570

 

168

 

42 086

 

154

1.

Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 4 % baserat på en diskonteringsränta om 3 %. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4 %, , dels att fastigheterna realiseras under 50 år där hela portföljen säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7 %.

Finansiell risk

Castellums strategi är att äga, utveckla och förvalta fastigheter under lågt finansiellt risktagande. Detta uttrycks i en belåningsgrad som varaktigt inte ska överstiga 50 % och en räntetäckningsgrad om minst 200 %. Vidare utgör skuldkvoten, som uttrycker hur många år det tar för bolaget att återbetala sina räntebärande lån, ett viktigt finansiellt riskmått.

Räntetäckningsgrad

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Förvaltningsresultat

 

3 380

 

3 146

Återläggning:

 

 

 

 

Räntenetto

 

786

 

782

Förvaltningsresultat exkl räntenetto

 

4 166

 

3 928

Räntetäckningsgrad

 

530 %

 

502 %

 

 

 

 

 

Belåningsgrad

 

 

 

 

Räntebärande skulder

 

45 720

 

40 826

Likvida medel

 

–161

 

–173

Räntebärande skulder netto

 

45 559

 

40 653

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

103 042

 

95 168

Förvärvade ej tillträdda fastigheter

 

 

–304

Sålda ej frånträdda fastigheter

 

–220

 

3

Förvaltningsfastigheter netto

 

102 822

 

94 867

Belåningsgrad

 

44 %

 

43 %

 

 

 

 

 

Skuldkvot

 

 

 

 

Räntebärande skulder

 

45 720

 

40 826

Likvida medel

 

–161

 

–173

Räntebärande skulder netto

 

45 559

 

40 653

Driftsöverskott

 

4 335

 

4 113

Centraladministration

 

–149

 

–163

Rörelseresultat

 

4 186

 

3 950

Skuldkvot

 

10,9

 

10,3

Investering

För att nå det övergripande målet om 10 % tillväxt i förvaltningsresultatet kr/aktie, ska Castellum årligen nettoinvestera för minst 5 % av fastighetsvärdet.

Nettoinvestering

 

jan–dec 2020

 

jan–dec 2019

Förvärv

 

2 646

 

3 350

Ny-, till- och ombyggnation

 

2 512

 

2 762

Summa investering

 

5 158

 

6 112

Försäljningspris

 

–891

 

–4 138

Nettoinvestering

 

4 267

 

1 974

Andel av fastighetsvärdet, %

 

4 %

 

2 %