Not 23 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter