Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter