Intressentdialog och väsentlighetsanalys

För att utveckla och förbättra verksamheten har Castellum kartlagt och analyserat intressenternas förväntningar på bolagets verksamhet.

Castellum genomför kontinuerligt dialoger, intervjuer och enkäter med kunder, leverantörer, medarbetare, koncernledning och styrelse som visar vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser vara viktigast för Castellum. Tillfrågade intressenter är de som anses ha störst påverkan på bolaget eller som påverkas mest av bolagets verksamhet.

Utöver denna intressentdialog har Castellum en löpande dialog angående hållbarhetsrelaterade frågor vid styrelsemöten, träffar med aktieägare och i den dagliga kontakten med kunder, anställda och leverantörer. Intressentdialogen avgränsas till områden där Castellum anses ha betydande påverkan eller bli påverkad utav.

Castellums viktigaste frågor utifrån intressentgruppsperspekti

Intressentgrupp

 

Viktigaste frågor

Kunder

 

 • Effektiv resursanvändning
 • Miljöcertifiering av byggnader
 • Förnybar energi1)

Styrelse

 

 • Effektiv resursanvändning
 • Attraktiv arbetsplats
 • Miljöcertifiering av byggnader

Leverantörer

 

 • Effektiv resursanvändning1)
 • Förnybar energi
 • Hållbara byggnadsmaterial och installationer

Koncernledning

 

 • Effektiv resursanvändning
 • Mångfald och lika möjligheter
 • Attraktiv arbetsplats

Medarbetare

 

 • Effektiv resursanvändning
 • Attraktiv arbetsplats
 • Bidra till attraktiva lokalsamhällen, t.ex. erbjuda lärlingsplatser1)

Tabellen visar de viktigaste frågorna som Castellums centrala intressentgrupper framförde i genomförda intressentdialoger 2016 och med senaste uppdatering 2020.

1.

Nya viktigaste frågor utifrån intressentdialogen 2020.

Undersökningen har genomförts med hjälp av webbenkäter och kvalitativa intervjuer.

Väsentliga hållbarhetsområden för Castellum och hur de korrelerar med GRI Standards

Castellums hållbarhetsaspekt

 

GRI Standards område

Anpassa fastigheterna till klimatförändringarna

 

Utsläpp

God affärsetik och antikorruption

 

Antikorruption, ekonomisk utveckling, skatt

Mångfald och lika möjligheter

 

Mångfald och lika möjligheter

Effektiv resursanvändning

 

Energi, vatten, lagefterlevnad miljö

Attraktiv arbetsplats

 

Anställningsförhållanden och arbetsvillkor, utbildning, hälsa och säkerhet

Säkerställa hållbara leverantörskedjor

 

Leverantörsutvärdering avseende påverkan på samhälle och miljö

Hållbar finansiering

 

Ekonomisk utveckling

Hälsosamma lokaler

 

Kunders hälsa och säkerhet

Förnybar energi

 

Energi

Miljöcertifiering av byggnader

 

Produktansvar

Hållbara byggnadsmaterial och installationer

 

Samarbeta med kunder för att uppnå bättre hållbarhetsprestanda, t.ex. källsortering, laddstolpar

 

Bidra till attraktiva lokalsamhällen, t.ex. genom lärlingsplatser

 

Lokala samhällen

Erbjuda flexibla och smarta arbetsplatser

 

Biologisk mångfald och ekosystemtjänster

 

 

Miljö- och klimatrisker

 

Hälsa och säkerhet

 

Hälsa och säkerhet

Tabellen visar hur Castellums egna hållbarhetsaspekter korrelerar med aspekterna i GRI Standards. Vissa av Castellums hållbarhetsaspeketer anses viktiga för bolagets hållbarhetsarbete och sträcker sig därför utanför GRI:s rapporteringssystem.

Väsentlighetsanalys

Resultatet av genomförda intressentdialoger i kombination med bolagets västenlighetsanalys innebär att Castellum fokuserar på följande områden. Samtliga områden anses viktiga för Castellum men värderas i matrisen från låg-mellan-hög.

Hur Castellum arbetar med områdena finns samlade i Castellums agenda för den hållbara staden. De prioriterade områdena i matrisen nedan, som bygger på genomförd väsentlighetsanalys, har mynnat ut i följande fyra fokusområden som kort beskrivs nedan.

Fokusområde planeten

Hur Castellum ansvarsfullt och effektivt ska minska resursanvändningen och koldioxidutsläppen som ger upphov till den globala uppvärmningen.

Fokusområde framtidssäkring

Hur Castellum ska skapa en hållbar fastighetsportfölj i en värld under förändring.

Fokusområde välbefinnande

Hur Castellum ska främja hälsa, välbefinnande och produktivitetsökning.

Fokusområde uppförande

Hur Castellum ska skapa bättre samhällen med ökad sysselsättning och engagemang.

Väsentlighetsanalys (Special)

Påverkan på omvärlden

Många av Castellums hållbarhetsaspekter har en påverkan utanför bolagets juridiska ramar, exempelvis hos kunder, leverantörer och i de samhällen där bolaget är verksamt. Castellum redovisar bakgrundsbeskrivning för respektive väsentlig hållbarhetsaspekt och var den har sin påverkan i bolagets värdekedja. Se Castellums GRI-index för hänvisningar till upplysningar avseende hållbarhetsstyrning.