Not 7 Ränte- och finansiella kostnader

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Räntekostnader

 

782

 

857

 

779

 

849

Räntekostnader, dotterbolag

 

 

 

81

 

95

Övriga finansiella kostnader

 

2

 

0

 

0

 

8

Summa

 

784

 

857

 

860

 

952

Årets räntenetto uppgick till –782 Mkr (–835). Under året har 28 Mkr (23) i räntor aktiverats avseende investeringar i fastighetsportföljen där koncernens genomsnittliga räntenivå om 2,0% (2,0%) använts.

Av koncernens räntekostnader avser 594 Mkr (633) räntor hänförligt till skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde. Motsvarande för moderbolaget uppgår till 590 Mkr (728). Resterande räntekostnader avser främst löpande ränta hänförligt till Castellums ränte- och valutaräntederivat.