Not 18 Uppskjuten skatteskuld/fordran

En realisering av samtliga tillgångar och skulder till koncernmässigt bokfört värde samt nyttjande av kvarvarande underskottsavdrag skulle ge en skattepliktig vinst om 55 838 Mkr (49 616), vilket med full skattebelastning motsvarar en skatteutbetalning om 11 501 Mkr (10 228). I Castellum finns 1 348 Mkr (1 025) i uppskjuten skatteskuld hänförligt till förvärvstillfället för fastigheter redovisade som tillgångsförvärv. Den skatt som fanns vid förvärvstillfället ska enligt gällande regelverk inte upptas i balansräkningen, vilket framgår i efterföljande tabell.

Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55).

Underskottsavdrag

Castellums underskottsavdrag beräknas per 31 december 2019 uppgå till 854 Mkr (1 081). Dess förändring framgår av tabellen i not 11. Underskottsavdrag har inte någon förfallotidpunkt.

Skattemässiga över- och undervärden på fastigheter

Vid beräkning av skattemässigt utfall i koncernen av en direktförsäljning av fastigheterna, ska mot det koncernmässigt bokförda värdet om 95 168 Mkr (89 168) ställas det skattemässiga värdet i juridisk person, vilket totalt uppgår till 38 803 Mkr (38 615). Det innebär att vid försäljning av Castellums samtliga fastigheter skulle skattepliktig nettovinst överstiga den i koncernen redovisade vinsten med 56 365 Mkr (50 553).

 

 

2019

 

2018

Uppskjuten skatteskuld

 

Underlag

 

Skatt

 

Underlag

 

Skatt

Underskottsavdrag

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

1 081

 

231

 

2 437

 

536

Årets förändring enligt totalresultat

 

–227

 

–49

 

–1 356

 

–305

Vid årets utgång i balansräkningen

 

854

 

182

 

1 081

 

231

Skillnad mellan fastigheternas bokförda och skattemässiga värde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–50 553

 

–10 428

 

–44 271

 

–9 739

Årets förändring enligt totalresultat

 

–4 235

 

–861

 

–4 495

 

–492

Förvärv via bolag

 

–1 577

 

–323

 

–1 787

 

–197

Vid årets utgång

 

–56 365

 

–11 612

 

–50 553

 

–10 428

Avgår, hänförligt till tillgångsförvärv

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets början

 

4 976

 

1 025

 

3 763

 

828

Förvärv via bolag

 

1 577

 

323

 

1 787

 

197

Vid årets utgång i balansräkningen

 

6 553

 

1 348

 

4 976

 

1 025

Vid årets utgång i balansräkningen

 

–49 812

 

–10 264

 

–45 577

 

–9 403

Obeskattade reserver

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–144

 

–31

 

–135

 

–30

Årets förändring enligt totalresultat

 

–183

 

–40

 

–9

 

–1

Vid årets utgång i balansräkningen

 

−327

 

−71

 

−144

 

−31

Totalt

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid årets ingång

 

–44 640

 

–9 203

 

–37 186

 

–8 405

Årets förändring enligt totalresultat

 

–4 645

 

–950

 

–7 454

 

–798

Vid årets utgång i balansräkningen

 

–49 285

 

–10 153

 

–44 640

 

–9 203

Tidigare gjorda nedskrivningar där skattemässigt avdrag erhållits uppgår till ca 45 Mkr. Dessa kan, förutsatt värdeuppgång, framgent komma att återföras.