Verkställande direktör och koncernledning

Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning och för att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. Verkställande direktören leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Verkställande direktören

Verkställande direktören är föredragande vid styrelsemöten och ska tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling.

Koncernledning

I koncernledningen ingår verkställande direktören, ekonomi- och finansdirektören, investeringsdirektören, kommunikationsdirektören, HR-direktören, chef logistik, chef kontor (vakant) samt de verkställande direktörerna i de fyra regionerna. Koncernledningen har gemensamt ansvar att leverera på koncernövergripande mål och strategier och på de möten som äger rum diskuteras och fattas beslut om övergripande verksamhetsfrågor. Koncernledningen har haft 9 möten under 2019.

Under 2019 har koncernledningen arbetat fram en ny strategi för åren 2020–2022, med kunderbjudande och utveckling i fokus. Den enskilt största förändringen är att Service utgör en egen del av kunderbjudandet, tillsammans med Castellums erbjudanden inom Kontor, Samhällsfastigheter och Logistik.

Koncernledningens arbete har under året också handlat om att ställa om investeringsportföljen, mot större tyngdpunkt på strategiska projekt. Projektorganisationen har tillförts resurser och kompetens och en investeringsdirektör, tillika vice vd, har tagit plats i koncernledningen.

Ett omfattande kulturarbete har inletts och kommer att löpa under hela 2020. Syftet är att utveckla koncernens kultur mot ökad prestation, målstyrning och ansvarstagande samt påskynda arbetet med att skapa en gemensam kultur. Ett annat sätt att stödja organisationens utveckling och effektivitet är koncernledningens arbete med att definiera och förfina gränser och samarbeten mellan koncernövergripande funktioner och de fyra regionerna vad gäller ägandeskap, ansvar, mandat och genomförandekraft.

Verkställande direktören och ekonomi- och finansdirektören tillsammans med verkställande direktören för respektive region utgör styrelsen i respektive regionbolag.

Henrik Saxborn (Special)

Henrik Saxborn

Verkställande direktör, Castellum AB

Född 1964, civilingenjör

Lång erfarenhet från både byggverksamhet, förvaltning och förvärv av fastigheter, bl a som VD för ett förvaltningsbolag och partner i NIAM.

Övriga uppdrag: Vice ord­förande i EPRA. Vice ordförande i Börssällskapet. Styrelseleda­mot i BRIS och SGBC (Sweden Green Building Cons.)

Anställd i Castellum sedan 2006. Verkställande direktör sedan 2013.

Aktieinnehav: 67 833

Carola Lavén (Picture)

Carola Lavén

Vice vd och investeringsdirektör Castellum AB

Född 1972, civilingenjör

Lång erfarenhet av ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen i Sverige och Norden med fokus på utveckling, förvaltning och transaktioner. Tidigare bland annat affärsområdeschef för NCC Property Development Nordic, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg och Ljungberg Gruppen samt fastighetschef på Drott och Skanska.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Sunparadise Group AG.

Anställd som vice vd och investeringsdirektör i Castellum sedan 2019.

Aktieinnehav: 0

Ulrika Danielsson (Picture)

Ulrika Danielsson

Ekonomi- och finansdirektör Castellum AB

Född 1972, civilekonom

Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Alligator Bioscience AB (publ), John Mattson AB (publ) och Slättö Förvaltning AB.

Anställd sedan 1998, ekonomidirektör sedan 2006 och ekonomi- och finansdirektör sedan 2014.

Aktieinnehav: 20 750

Martin Bjöörn (Picture)

Martin Bjöörn

Verkställande direktör Region Stockholm–Norr i Castellum

Född 1976, civilingenjör

Erfarenhet från ledande positioner inom Eurocommercial Properties samt Jones Lang LaSalle.

Anställd som verkställande direktör Region Stockholm–Norr i Castellum sedan 2019.

Aktieinnehav: 0

Per Gawelin (Picture)

Per Gawelin

Verkställande direktör Region Mitt i Castellum

Född 1978, gymnasieekonom

Erfarenhet från fastighetsbranschen och ledarerfarenhet som lagkapten och spelare i fotbollsklubben Örebro SK.

Anställd sedan 2006 och verkställande direktör Region Mitt i Castellum sedan 2018.

Aktieinnehav: 600

Mariette Hilmersson (Picture)

Mariette Hilmersson

Verkställande direktör Region Väst i Castellum

Född 1971, Jur.kand.

Lång erfarenhet från chefsbefattningar inom fastighetsbranschen, bland annat som VD i AB Framtiden.

Anställd som verkställande direktör Region Väst i Castellum sedan 2018.

Aktieinnehav: 1 000

Anna-Karin Nyman (Picture)

Anna-Karin Nyman

Kommunikationsdirektör Castellum AB

Född 1983, journalistutbildning och studier i genusvetenskap

Erfarenhet från chefsbefattningar på näringsdepartementet, som presschef och stabschef på landsbygdsdepartementet, politiskt sakkunnig i riksdagen samt som journalist och ledarskribent. Senast anställd som Kommunikationsdirektör på Jernkontoret.

Övriga uppdrag: Styrelseledamot Byggherrarna.

Anställd som Kommunikationsdirektör sedan 2018.

Aktieinnehav: 0

Ola Orsmark (Picture)

Ola Orsmark

Verkställande direktör Region Öresund i Castellum

Född 1971, civilingenjör

Lång erfarenhet från fastighetsbranschen, senast som affärsområdeschef på Jernhusen.

Anställd som verkställande direktör Region Öresund i Castellum sedan 2014.

Aktieinnehav: 5 850

Hans Sahlin (Picture)

Hans Sahlin

Chef Logistik Castellum AB

Född 1968, transportingenjör

Lång erfarenhet från ledande nationella och internationella befattningar inom logistiksektorn, managementkonsult, globala ledarroller på AB Volvo.

Anställd som Chef Logistik sedan 2019.

Aktieinnehav: 0

Uppgifterna avser förhållandet i slutet av januari 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring. Vad avser verkställande direktören innehas inga väsentliga aktier eller delägarskap i företag som Castellum har betydande affärsförbindelser med.

Ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman 2019 beslutade följande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare:

Castellum ska ha marknadsmässiga och konkurrenskraftiga ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Styrelsen betraktar och utvärderar ersättningen som en helhet bestående av komponenterna fast lön, pensionsförmåner, rörlig ersättning samt icke-monetära förmåner. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver kan rörlig ersättning enligt ett incitamentsprogram erbjudas. Sådan rörlig ersättning ska syfta till att främja långsiktigt värdeskapande inom koncernen. Utformningen ska ta sin utgångspunkt i målsättningen att sammanlänka koncernledningens intressen med aktieägarnas intressen genom att de ledande befattningshavarna också är aktieägare i Castellum, samt öka andelen av den totala ersättningen som är kopplad till koncernens utveckling. Rörlig ersättning, som inte får överstiga den fasta lönen, ska bestämmas av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål avseende tillväxt i förvaltningsresultat per aktie och aktiekursutveckling uppnåtts samt hur individuellt målsatta faktorer utvecklats.

Utfallande ersättning enligt incitamentsprogram inkluderar semesterersättning och ska inte vara pensionsgrundande. Utbetalning av ersättning enligt incitamentsprogram sker i form av lön. Befattningshavare som erhåller rörlig ersättning enligt incitamentsprogrammet förbinder sig att förvärva Castellumaktier för minst halva beloppet av utfallande rörlig ersättning efter skatt.

Bolagsledningens pensionsvillkor ska vara marknadsmässiga och baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar.

Uppsägningstiden ska, vid uppsägning från bolagets sida, inte överstiga sex månader för verkställande direktören respektive tolv månader för övriga befattningshavare. Under uppsägningstiden utgår full lön och andra anställningsförmåner, med avräkning för lön och ersättning som erhålls från annan anställning eller verksamhet under uppsägningstiden. Sådan avräkning sker inte beträffande den verkställande direktören. Vid bolagets uppsägning av verkställande direktören utgår ett avgångsvederlag om tolv fasta månadslöner, som inte ska reduceras till följd av andra inkomster den verkställande direktören erhåller.

Castellum har följt de av årsstämman 2019 beslutade riktlinjerna.

Det förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som kommer att framläggas vid årsstämman den 19 mars 2020 har justerats i förhållande till det förslag som framlades vid årsstämman 2019. Justeringarna har skett till följd av nya lagregler som syftar till att ge ökad transparens i ersättningsfrågor.

För ytterligare information angående ersättning till koncernledningen, se not 11.