Styrelse

Aktieägarna väljer styrelse på årsstämman. Styrelsen har det övergripande ansvaret för Castellums strategi och organisation och förvaltar Castellums angelägenheter för aktieägarnas räkning. Castellums styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelseledamöter väljs på årsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Styrelsen har under 2019 bestått av sju ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Ingen styrelseledamot har rätt till ersättning vid upphörande av uppdraget.

Nya styrelseledamöter får en introduktion av bolaget och dess verksamhet samt genomgår börsens utbildning för styrelseledamöter i börsbolag. Därefter erhåller styrelsen kontinuerligt information om bl a regeländringar och sådana frågor som rör verksamheten och styrelsens ansvar i ett noterat bolag.

För beslut i styrelsen gäller aktiebolagslagens regler, innebärande att såväl mer än hälften av närvarande ledamöter som mer än en tredjedel av totala antalet ledamöter måste rösta för beslut. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Styrelsens arbete regleras bland annat av aktiebolagslagen, bolagsordning, Koden och den arbetsordning som styrelsen fastställt för sitt arbete.

Charlotte Strömberg (Picture)

Charlotte Strömberg

Styrelseordförande sedan 2012

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan, Stockholm.

Ordförande i Castellums styrelse, ordförande i Ersättningsutskottet samt ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: VD nordiska verksamheten hos Jones Lang LaSalle, ledande befattningar inom investment banking hos Carnegie Investment Bank samt Alfred Berg (ABN AMRO).

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Clas Ohlson AB (publ), Kinnevik AB (publ), Sofina S.A. och Skanska AB (publ). Ledamot i Aktiemarknadsnämnden.

Aktieinnehav: 17 000

Per Berggren (Icon)

Per Berggren

Styrelseledamot sedan 2007

Född 1959, civilingenjör KTH och ekonomisk utbildning från Stockholms universitet.

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Ersättningsutskottet.

Tidigare befattningar: VD i Hemsö Fastighets AB, VD i Jernhusen AB, affärsområdeschef i Fabege AB (publ), VD i Drott Kontor AB samt fastighetschef i Skanska Fastigheter Stockholm AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Fasticon Kompetens Holding AB, Slättö Förvaltning AB och SSM Holding AB.

Aktieinnehav: 4 500

Anna Karin Hatt (Icon)

Anna Karin Hatt

Styrelseledamot sedan 2015

Född 1972, statsvetare Göteborg Universitet. VD och koncernchef Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Ersättningsutskottet.

Tidigare befattningar: VD för Almega AB, It- och energiminister i svenska regeringen, statssekreterare vid Statsrådsberedningen, andra vice ordförande för Centerpartiet, stabschef för Centerpartiets partiledarstab, VD Didaktus Skolor AB, vVD Kind & Partners AB.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Business Sweden och i överstyrelsen för ICC Sverige, styrelseordförande för LRF Media och för Svensk Kooperation.

Aktieinnehav: 1 325

Christer Jacobson (Icon)

Christer Jacobson

Styrelseledamot sedan 2006

Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Kapital AB.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar: Börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden samt analyschef och VD i Alfred Berg-koncernen.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Global Challenges Foundation.

Aktieinnehav: 35 429

Christina Karlsson Kazeem (Picture)

Christina Karlsson Kazeem

Styrelseledamot sedan 2016

Född 1965, civilingenjör från KTH. VD ETTELVA Arkitekter.

Styrelseledamot i Castellums styrelse.

Tidigare befattningar: Styrelseordförande i Tomorrow China, H&H Group. VD i Hilanders AB. Styrelseledamot i Tempest Security AB (publ). Kommunikationschef på Niscayah Group samt ledarpositioner inom Razorfish AB och Creuna AB. Arbete med stadsutveckling och Exploatering på Stockholms Gatu och Fastighetskontor.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande Creador AB.

Aktieinnehav: 350

Nina Linander (Picture)

Nina Linander

Styrelseledamot sedan 2014

Född 1959, civilekonom Handelshögskolan Stockholm samt MBA från IMD, Lausanne, Schweiz.

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ordförande i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: Grundare ochpartner i Stanton Chase International AB, chef koncernstab Finans på AB Electrolux (publ), ledarpositioner inom Vattenfall AB, arbete inom corporate finance på investmentbanker i London.

Styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Awa Holding AB och GreenIron H2 AB. Styrelseledamot i Industrivärden AB (publ) (avgående), Telia Company AB (publ), Suominen Corporation (föreslagen för nyval) och Swedavia AB (publ) (föreslagen för nyval).

Aktieinnehav: 12 000

Johan Skoglund (Picture)

Johan Skoglund

Styrelseledamot sedan 2010

Född 1962, civilingenjör KTH och civilingenjörsprogrammet, Handelshögskolan.

VD och koncernchef JM AB (publ).

Styrelseledamot i Castellums styrelse, ledamot i Revisions- och finansutskottet.

Tidigare befattningar: Har arbetat sedan 1986 inom JM AB (publ) i olika befattningar.

Styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Mentor Sverige och Svenskt Näringsliv.

Aktieinnehav: 5 000

Johan Ljungberg, advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå, är styrelsens sekreterare.
 

Uppgifterna avser förhållandet i slutet av januari 2020. Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga och hemmavarande barns, närstående bolags innehav samt innehav via kapitalförsäkring.

Styrelsens arbetsår

Utöver stående punkter såsom affärsläge, framtidsutsikter, investeringar, försäljningar, finansiering, rapportering av respektive utskotts ordförande avseende utskottets arbete samt arbetsmiljöfrågor, kundrelaterade frågeställningar och incidentrapportering.

Klicka på månaderna i hjulet och utforska styrelseåret.

Styrelsens
arbetsår

Januari

Styrelsemöte
 • Resultat för helåret
 • Årsredovisning inkl hållbarhetsredovisning
 • Handlingar inför årsstämman
 • Förslag till vinstdisposition
 • Genomgång revisorernas slutsatser från revisionen
 • Enskilt möte revisorer
Revisions- och finansutskott
 • Finansiell position
 • Genomgång med revisorerna om bokslutsgranskning
 • Revisionsplan
 • Incidentrapportering Whistleblower
 • Genomgång tvister
 • Utvärdering av utskottets arbete

Februari

 

Mars

Styrelsemöte
 • Förberedelse inför årsstämman
Konstituerande möte
 • Firmatecknare utses
 • Utskottens sammansättning beslutas
Årsstämma

April

Styrelsemöte
 • Första kvartalsrapporten
 • Beslutslogg
 • Uppföljning investeringar och uthyrningsplaner
 • Arbetsordning och policydokument antas

Maj

Revisions- och finansutskott
 • Finansiell position
 • Riskhantering
 • Intern kontroll
 • Incidentrapportering Whistleblower
 • Utvärdering revisionsinsats
 • Genomgång och utvärdering av strategiska mål
 • Upphandling av revision
Ersättningsutskott
 • Genomgång av incitamentsprogram
 • Genomgång av ersättningsprinciper för ledande befattningshavare

Juni

Styrelsemöte
 • Strategigenomgång
 • Genomgång av risker i verksamheten samt finansiella risker

Juli

Styrelsemöte
 • Andra kvartalsrapporten
 • Genomgång revisorernas granskning av halvårsrapporten

Augusti

 

September

Revisions- och finansutskott
 • Finansiell position
 • Genomgång finansiell rapporteringsprocess
 • Genomgång efterlevnad av policies
 • Incidentrapportering Whistleblower
 • Rekommendation till val av revisor till valberedningen

Oktober

Styrelsemöte
 • Tredje kvartalsrapporten
 • Beslutslogg
 • Genomgång av försäkringar
 • Uppföljning investeringar och uthyrningsplaner

November

Ersättningsutskott
 • Riktlinjer ersättningsprinciper
 • Beredning utfall incitament
 • Beredning utvärdering av VD
Revisions- och finansutskott
 • Finansiell position
 • Genomgång finansiell rapportering
 • Incidentrapportering Whistleblower
 • Genomgång förändrat regelverk
 • Diskussion med revisorerna om granskning av kvartalsbokslut och intern kontroll

December

Styrelsemöte
 • Budget
 • Utvärdering styrelse och VD

Styrelsens ansvar

Enligt aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen för:

 • att bereda affärsbeslut och vara ett stöd till företagsledningen,
 • att utveckla och följa upp bolagets övergripande strategier,
 • upprättande av övergripande, långsiktiga mål och strategier, budget samt affärsplaner,
 • fastställandet av riktlinjer för att bolagets verksamhet är långsiktigt värdeskapande,
 • granskning och godkännande av bokslut,
 • genomgång av revisorernas slutsatser från revisionen och revisionsberättelsen samt på vilket sätt revisionen bidrog till den finansiella rapporteringens tillförlitlighet samt genomgång av revisorernas översiktliga granskning av halvårsrapporten,
 • att fatta beslut i frågor rörande investeringar och försäljningar,
 • kapitalstruktur, utdelningspolicy och beslut om finansiering,
 • utveckling av koncernens policies,
 • att tillse att kontrollsystem finns för uppföljning av att policies och riktlinjer efterlevs,
 • att tillse att system finns för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och risker vilket också inkluderar klimatrelaterade risker och möjligheter,
 • betydande förändringar i Castellums organisation och verksamhet,
 • att utse bolagets verkställande direktör och fastställa lön och annan ersättning till denne.

Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet och se till bolagets och samtliga aktieägares intresse. Vad styrelseledamöterna har erfarit inom ramen för styrelsens arbete omfattas av sekretess.

Nedan finns en beskrivning av styrelsens arbetsår.

Styrelsens arbetsordning

Styrelsen fastställer varje år en arbetsordning för styrelsearbetet. I arbetsordningen beskrivs styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Av arbetsordningen framgår även vilka ärenden som ska hanteras på respektive styrelsemöte samt instruktioner avseende den ekonomiska rapporteringen till styrelsen.

Arbetsordningen föreskriver också att styrelsen ska ha ett revisions- och finansutskott och ett ersättningsutskott. Utskotten bereder och tar fram rekommendationer i olika ärenden till styrelsen. Ledamöter i utskotten utses årligen. Ordförande i ersättningsutskottet ska vara styrelsens ordförande medan ordförande i revisions- och finansutskottet inte ska vara styrelsens ordförande, utan annan ledamot som utses av styrelsen.

Styrelsens ordförande

Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Det åligger ordföranden att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och att delta i dess arbete. Verkställande direktören ansvarar för bolagets.

Styrelsens arbete under 2019

Castellums styrelse har under 2019 haft 13 sammanträden – varav ett konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning ska styrelsen hålla minst sju ordinarie styrelsemöten per kalenderår varav ett är konstituerande.

Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets rapportering, varvid årsbokslut, förslag till vinstdisposition samt frågor i samband med årsstämman behandlas i januari, delårsbokslut i april, juli och oktober, strategi i juni samt budget för nästkommande år vid december månads möte.

Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekommande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom investeringar och försäljningar av fastigheter samt finansiering. Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärsläget på såväl hyres- och fastighetsmarknad som kredit- och aktiemarknad. Frågor om arbetsmiljö, incidentrapportering samt kundrelaterade frågeställningar hanteras regelbundet av styrelsen och varje styrelsemöte avslutas i normalfallet med en så kallad executive session utan företagsledningens närvaro.

Styrelsen har även möten med revisorerna utan företagsledningens närvaro.

Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2019 kan vidare nämnas företagsgemensamma policies, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov, hållbarhetsarbetet, verksamhetsmodell och organisationsfrågor samt bolagets försäkringssituation.

Därutöver ägnade styrelsen flera möten till att fördjupa kunskapen om verksamheten via temamöten samt besök i verksamheten. Under 2019 har styrelsearbetet, förutom ovanstående ordinarie ärenden, fokuserat på förflyttning av Castellums fastighetsportfölj dels utifrån ett kvalitetsperspektiv, dels mot högre densitet och med än tydligare inriktning mot nordiska tillväxtorter. En större och mer komplex projektutvecklingsportfölj har medfört att styrelsen har lagt tid och kraft på utveckling av projektutvecklingsprocessen och projektuthyrningen. Styrelsen har under året även arbetat med Castellums coworking-erbjudande, United Spaces, samt innovationsfrågor och teknologibaserad affärsutveckling. I övrigt har frågor som hållbarhet, effektiviseringsåtgärder, successions- och rekryteringsfrågor samt riskhantering behandlats i styrelserummet. Kundupplevelsen har varit i fokus beträffande de flesta frågor som har varit på styrelsens bord under 2019.

Styrelsen har under hösten 2019 utvärderat sitt arbete med hjälp av samma externa konsult som biträdde vid den omfattande styrelseutvärderingen som genomfördes hösten 2017. Utvärderingen visade på ett öppet och konstruktivt styrelseklimat och en väl fungerande beslutsprocess.

Styrelseutvärderingen har presenterats för och lämnats till valberedningen och diskuterats i styrelsen. I utvärderingen granskades bl a arbetsklimat, arbetsformer gällande affärsprocess, krishantering, strategiska frågor, uppföljning- och kontrollsystem, tillgång till och behov av särskild styrelsekompetens, successionsordning, moral, etik samt kommunikation.

Utvärderingen och efterföljande styrelsediskussion tjänar som underlag för en fortlöpande utveckling av styrelsens arbetssätt och säkerställer att styrelsen kan fatta så välgrundade beslut som möjligt.

Styrelseutvärderingen följer riktlinjerna för styrelseutvärderingen i Koden.

Någon ersättning utöver styrelsearvode samt arvoden för utskottsarbete har ej utgått.

 

 

 

 

Deltagande av totalt antal möten

 

 

Styrelseledamöter

 

Arvode, tkr

 

Styrelse

 

Ersättnings­
utskott

 

Revisions- och finansutskott

 

Oberoende

Charlotte Strömberg

 

1 110

 

13 av 13

 

4 av 4

 

4 av 4

 

Ja

Per Berggren

 

460

 

13 av 13

 

4 av 4

 

 

Ja

Anna-Karin Hatt

 

460

 

11 av 13

 

4 av 4

 

 

Ja

Christer Jacobson

 

410

 

13 av 13

 

 

 

Ja

Christina Karlsson Kazeem

 

410

 

13 av 13

 

 

 

Ja

Nina Linander

 

560

 

13 av 13

 

 

4 av 4

 

Ja

Johan Skoglund

 

485

 

13 av 13

 

 

3 av 4

 

Ja

Styrelsearbetet 2019

Styrelsens huvuduppgifter är att både vara ett kontrollorgan och ett stöd till företagsledningen. Den kontrollerande uppgiften innebär att tillse att Castellum agerar ansvarsfullt och på ett långsiktigt hållbart sätt samt att verksamheten drivs effektivt i enlighet med lagar, regler och god sed.
Under året har styrelsearbetet främst fokuserat på:

Fokusområden

 • I och med förvärvet av coworkingbolaget United Spaces fick Castellum tillgång till en arena där nya tjänster kan testas på befintliga kunder. På så sätt kan ett agilt utvecklingsarbete ske inom det nya kunderbjudandeområdet Service, definierat i den treåriga strategiplan som styrelsen under året tagit beslut på. Resultatet av tjänste­utvecklandet ska komma även traditionella hyres­gäster till del. Under året har styrelsen därför varit involverad i framtagandet av en strategi för innovation samt fördjupat sig i affärsutvecklingen.

 • Projektutvecklingsportföljen har både ökat i omfattning och komplexitet, varför styrelsen haft fokus på utvecklandet av projektutvecklingsprocessen och projektuthyrningen. Kopplat till det har styrelsen genomfört studiebesök på bolagets större utvecklingsområden, som Nyhamnen i Malmö där Castellum ska uppföra fastigheter åt E.ON och Domstolsverket och på Säve flygplats med dess omfattande projektmöjligheter.

 • Styrelsen har ägnat stor uppmärksamhet åt skiften i omvärlden och åt positioneringen av Castellum i ett längre perspektiv. Förändrade kundbehov, mönster och preferenser har studerats. Den ökande e-handeln påverkar logistikaffären och marknadens behov av och intresse för hållbara transporter och mobilitet. Castellums utveckling av smart styrning och innovativ teknik som t ex elektrifierade transporter och omlastning med hjälp av drönarteknik är en strategi för att ligga i framkant och utnyttja förändring till en fördel. Styrelsen har också under året både stöttat och utmanat Castellums ledning i en dialog om kundbegreppet och vad en förskjutning från B2B via B2B2C till B2C skulle kunna innebära för bolagets framtida erbjudanden.