Ett gyllene årtionde!

Så här vid ett decennieskifte kan det vara lämpligt att titta på vårt bolag i ett lite längre perspektiv än vanligt – i synnerhet som Castellums inriktning och verksamhet är av långsiktig karaktär. Det går lätt att konstatera att de gångna tio åren utgjort ett gyllene decennium för Castellum, liksom för hela fastighetsbranschen:

CASTELLUM

 

 

 

2009

 

2019

 

Tillväxt
(%/a)

*

Styrelsens förslag till Årsstämman

Fastighetsvärde

 

Mkr

 

29 267

 

95 168

 

13%

Belåningsgrad

 

 

 

51%

 

43%

 

Förvaltningsresultat

 

kr/aktie

 

5,98

 

11,52

 

7%

Substansvärde

 

kr/aktie

 

71

 

195

 

11%

Utdelning

 

kr/aktie

 

3,12

 

6,50*

 

8%

Börskurs

 

kr/aktie

 

63

 

222

 

18%

Sammanfattningsvis summerar denna tabell till att Castellumaktien givit en årlig totalavkastning på 18% i genomsnitt, under en period när den genomsnittliga 5-åriga swap-räntan varit 1,2% och genomsnittliga inflationen 1,1%.

Stora förändringar över tid

Siffrorna är fina – med de visar inte hur Castellum förändrats i grunden under 2010-talet vad gäller geografi, segmentsammansättning och verksamhetsområden. Stockholm utgjorde t ex 2009 bara 18% av fastighetsportföljen, mot dagens 30%. Samhällsfastigheter hade vi nästan inga för tio år sedan, medan de idag utgör 23% av fastighetsportföljens värde. Åt andra hållet har butiker och köpcentrum gått. 2009 omfattade de 24% och idag endast 8%. Castellums logistiksatsning har lett till att vi idag har ett av Sveriges allra största logistikbestånd. Utöver detta har vi ett helt nytt affärsområde, Coworking. Här har förvärvet av United Spaces givit oss en flygande start med en växande och lönsam verksamhet redan första året, vilket är ovanligt i den sektorn. United Spaces kommer även att påverka utvecklingen av vår övriga verksamhet med ett allt större tjänste- och serviceinnehåll, ofta baserat på digital egenutvecklad mjukvara.

Långsiktig ambition

Hur ser då vår långsiktiga ambition för 2020-talet ut? Jag räknar med en fortsatt systematisk förflyttning av portföljen för en ökad densitet, även i mikroområden. Eftersom det i dagsläget är svårt att hitta objekt med hög avkastning kommer projekt verksamheten att utgöra ett växande inslag. Utvecklingen av Säve, som nu påskyndas med full egen rådighet efter utköpet av Serneke, innefattar t ex över perioden investeringsplaner för ca 10 miljarder kronor. Kringtjänster och service som för oss närmare den enskilda människan – slutkunden – kommer definitivt att öka i betydelse.

Vi har ålagt oss själva ett tufft hållbarhetsmål för 2020-talet: 2030 ska Castellum vara helt klimatneutralt inklusive hela vår värdekedja, som projekt, dess underleverantörer och material. Dessa står för 98% av utsläppen och är den svåraste utmaningen för industrin som helhet – så även för Castellum. Dessutom har vi en hållbarhetsagenda, ”Den hållbara staden”, med 16 delmål som bygger på FN:s globala mål som grund. Vår satsning på solceller, projektet ”100 på sol”, har redan inletts och omfattar byggandet av 100 solcellsparker på våra fastigheter. Detta arbete skulle ha kunnat vara ännu mer omfattande om inte nuvarande beskattningsregler lagt hinder i vägen.

Vi har idag långt ifrån alla lösningar på hur vi skall nå klimatneutralitet till 2030. Men vi vet att tuffa mål driver innovation. Och vi vet att hållbarhet är en förutsättning också för en hållbar tillväxt och lönsamhet på lång sikt!

”Jag ser fram emot det nya decenniet med optimism och är övertygad om att även 2020-talet blir framgångsrikt för Castellum.”

Henrik Saxborn, Verkställande Direktör

Fortsatt tillväxt

Castellum kommer att fortsätta att växa. Vi kommer att jobba vidare med vårt tuffa mål om 10% tillväxt i förvaltningsresultatet räknat i kronor per aktie. Men det säger sig självt att får vi ett landskap som i tio år domineras av låga räntor, dito inflation och ytterligare sänkta avkastningskrav blir det målet omöjligt att uppnå varje år.

Det har hänt många bra saker också under 2019!

Jag tänker främst på att:

  • Vi har omförhandlat upp hyrorna med i snitt 22% till ett sammanlagt värde av ca 140 Mkr och tillväxten i hyresvärde var 4,4%
  • Effektiviseringsarbetet har givit resultat med en minskad kostnadsmassa om ca 60 Mkr
  • Den erhållna ratingen har möjliggjort upptagande av ett 7-årigt Eurobondlån på 400 MEUR till en fast kupongränta i EUR om 0,75%.
  • Substansvärdet ökade från 176 kr till 195 kr per aktie
  • Belåningsgraden sjönk ytterligare ner till 43%
  • Och utdelningen höjs för 22 året i rad med 7% till 6,50 kr

Allt detta kan du förstås läsa mer om på andra sidor i rapporten!

Under den närmaste överblickbara tiden ser jag en fortsatt stark marknad där vi befinner oss, med fortsatt stabil hyrestillväxt. Jag ser också att Castellum står starkt på den marknaden. Vi har aldrig haft en större projektportfölj. Vår ledningsorganisation har förstärkts påtagligt under senare år. Och den finansiella ställningen har aldrig varit bättre, vilket nu tillåter förlängning av durationstiden på vårt lånekapital.

Jag ser alltså fram emot det nya decenniet med optimism och är övertygad om att även 2020-talet blir framgångsrikt för Castellum.

Göteborg den 3 februari 2020

Henrik Saxborn
Verkställande Direktör