Balansräkning för koncernen

Mkr

 

 

 

31 dec 2019

 

31 dec 2018

TILLGÅNGAR

 

 

 

 

 

 

Anläggningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Förvaltningsfastigheter

 

Not 13, 23

 

95 168

 

89 168

Materiella anläggningstillgångar

 

Not 14

 

156

 

123

Leasingavtal, nyttjanderätt

 

 

 

846

 

 

Goodwill

 

Not 15

 

1 691

 

1 659

Övriga långfristiga tillgångar

 

 

 

23

 

23

Summa anläggningstillgångar

 

 

 

97 884

 

90 973

 

 

 

 

 

 

 

Omsättningstillgångar

 

 

 

 

 

 

Hyresfordringar

 

Not 3

 

70

 

47

Fordran fastighetsförsäljning

 

 

 

3

 

164

Övriga fordringar

 

 

 

430

 

410

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 

 

 

425

 

303

Likvida medel

 

 

 

173

 

243

Summa omsättningstillgångar

 

 

 

1 101

 

1 167

SUMMA TILLGÅNGAR

 

 

 

98 985

 

92 140

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

 

 

 

Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

 

Not 16

 

 

 

 

Aktiekapital

 

 

 

137

 

137

Övrigt tillskjutet kapital

 

 

 

12 434

 

12 434

Reserver

 

 

 

5

 

5

Innehav utan bestämmande inflytande

 

 

 

–2

 

–2

Balanserad vinst

 

 

 

31 203

 

27 175

Summa eget kapital

 

 

 

43 777

 

39 749

 

 

 

 

 

 

 

Skulder

 

Not 17

 

 

 

 

Långfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Uppskjuten skatteskuld

 

Not 18

 

10 153

 

9 203

Övriga avsättningar

 

Not 19

 

5

 

6

Derivat

 

Not 20

 

715

 

716

Långfristiga räntebärande skulder

 

Not 21

 

40 826

 

40 358

Övriga långfristiga skulder/Leasingskuld

 

 

 

846

 

307

Summa långfristiga skulder

 

 

 

52 545

 

50 590

 

 

 

 

 

 

 

Kortfristiga skulder

 

 

 

 

 

 

Leverantörsskulder

 

 

 

203

 

141

Skatteskulder

 

 

 

256

 

161

Övriga skulder

 

 

 

685

 

312

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 

Not 22

 

1 519

 

1 187

Summa kortfristiga skulder

 

 

 

2 663

 

1 801

Summa skulder

 

 

 

55 208

 

52 391

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

 

 

 

98 985

 

92 140