Hållbarhets­risker och klimat­relaterade risker

Hållbarhetsrisker avser risker som är direkt eller indirekt förknippade med miljörisker, klimatförändring, uppförandekod och ansvarsrisker.

RISK

 

HANTERING

 

EXPONERING

HÅLLBARHET

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

17. Operativa miljörisker
Miljörisker direkt relaterade till Castellums verksamhet kan innefatta den fysiska miljön som påverkar människor och fastigheter samt priser på naturresurser i form av material och energi. Castellum bedömer risker relaterade till ökade priser på råvaror till följd av potentiell resursbrist som ökande på lång sikt. Vid ny-, till- och ombyggnation finns risk att material och metoder används som senare kan visa sig orsaka skador.
Därtill kan politiska beslut samt den allmänna opinionen inom specifika miljöfrågor påverka Castellum.

 

 • All nyproduktion miljöcertifieras
 • Utveckla gröna relationer med kund
 • Krav på effektiviserad resursanvändning
 • Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten
 • Följa utvecklingen inom lagar och förordningar

 

En bristfällig hantering av arbetet med miljörisker kan påverka Castellums varumärke, lagefterlevnad samt direkta kostnader. Castellum arbetar med miljöcertifiering och miljöinventering för att minska miljö- och hälsorisker. 36% av fastighetsbeståndet är miljöcertifierat och 65% miljöinventerat.
En effektiv förvaltning med fokus på minskad resursanvändning minskar risken för höga kostnader, miljö- och hälsopåverkan samt ger kunderna en god arbetsmiljö. Sedan 2007 har energianvändningen minskat med 32% per kvm och koldioxidutsläppen med 77% per kvm.

 

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

18. Risker hänförliga till klimatförändringen
Klimatförändringarna utgör en stor risk för mänskligheten ur ett globalt perspektiv. Ur ett bolagsperspektiv innebär klimatförändringarna risk för skador på egendom orsakade av över tid ändrade väderförhållanden, höjd vattennivå och andra förändringar i den fysiska miljön som påverkar fastigheter. Castellum bedömer dessa risker som potentiellt ökande på lång sikt. Detta kan innebära ett ökat behov av investeringar i fastigheter lokaliserade i utsatta områden, detta för att objekt inte skall bli obsoleta. Därtill kan miljöpolitiska beslut påverka Castellum, inte minst i form av ökade skatter eller nödvändiga investeringar.

 

 • Samtliga investeringsärenden granskas ur ett klimatperspektiv för att bedöma fastighetens känslighet för klimatförändringar
 • All nyproduktion miljöcertifieras
 • Prioritera miljöaspekter i samtliga delar av verksamheten
 • Följa utvecklingen inom lagar och förordningar
 • Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker
 • Klimatscenarioanalyser har upprättats under 2019 och kommer årligen uppdateras för att ge Castellum verkyg och kunskap om hur klimatförändringar kan påverka Castellums verksamhet

 

Ett bristfälligt arbete med att analysera klimatrisker kan medföra oförutsedda och omfattande kostnader för Castellum i form av akuta åtgärder eller obsoleta fastigheter och därmed förlorade hyresintäkter. Klimatförändringar kan också innebära ökade driftkostnader. Investeringar i fel typ av åtgärder på fastigheterna kan medföra risk för olönsamma investeringar om klimatrisken inte beaktas. Castellum arbetar med granskning ur ett klimatperspektiv vid varje investeringsärande, vi arbetar även med miljöcertifiering för att minska klimatrisker.

 

 

 

 

PRIORITET: FOKUS

 

UTVECKLING: 

19. Brott mot uppförandekod
För en stor aktör inom bygg- och fastighetsbranschen finns risker inom arbetsmiljö, korruption och männskliga rättigheter. Dessa risker kan finnas internt i bolaget men också hos leverantörer och partners som arbetar på uppdrag av Castellum.
Denna risk avseende socialt ansvar kan ge upphov till betydande skada för Castellums affär och varumärke.

 

 • Obligatorisk utbildning för Castellums medarbetare i den interna uppförandekoden
 • Castellums uppförandekod för leverantörer kravställs i avtal
 • Compliancefunktion arbetar systematiskt med uppföljning och hantering.
 • Whistleblower-funktion
 • Följa standard och dokumentationskrav

 

Risk för brott mot uppförandekod kan finnas internt och hos leverantörer som anlitas. Genom väl integrerade uppförandekoder i form av krav i upphandling, obligatorisk utbildning för alla Castellums medarbetare, en aktiv compliancefunktion och whistleblower-tjänst anses risken för brott vara låg.

ANSVARSRISK

 

 

 

PRIORITET: BEVAKA

 

UTVECKLING: 

20. Ansvarsrisk
Allt ägande medför ansvar. För Castellums del kan fastigheterna komma att förstöras av brand, vattenskada, stöld eller annan åverkan. Castellum kan därutöver, genom oaktsamhet, orsaka skada på person eller annans egendom samt orsaka miljöskador för vilka bolaget blir ansvarigt.

 

 • Förebyggande arbete för att minimera risken att skador uppstår på egendom, person eller miljö
 • Fullvärdesförsäkring av samtliga fastigheter
 • Försäkringsskydd för ansvars- och förmögenhetsskador
 • Miljöinventering i befintligt bestånd och i samband med förvärv av fastigheter för att identifiera och åtgärda miljö- och hälsorisker

 

Ett bristfälligt försäkringsskydd kan medföra oförutsedda kostnader för Castellum. Ersättningsskyldighet och skadestånd för uppkomna skador kan även uppstå för personskador och skador på annans egendom samt för sanering av miljöskador.

Minskad fokusering på riskområdet sedan föregående år

 

 

 

 

Oförändrad fokusering på riskområdet sedan föregående år

 

 

 

 

Ökad fokusering på riskområdet sedan föregående år

 

 

 

 

Klimatscenarier – risker och möjligheter

Castellum värderar vilka klimatrisker och -möjligheter som kan påverka bolaget, våra fastigheter och investeringar i nuläget och i framtiden. Syftet är att förbereda oss för olika samhällsutvecklingar och framtidssäkra vårt fastighetsbestånd. Under 2019 har vi påbörjat arbetet med att analysera olika framtida klimatscenarier och planerar att utveckla detta under kommande år med handlingsplaner.

Klimatscenarier – Världen år 2050 (Icon)

”I gamla fotspår”

(RCP 8.5)*

 • Utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i dagens takt
 • +2–4° nationell temperaturhöjning i Sverige enligt SMHI:s prognos
 • Stigande havsnivåer
 • Fler dagar med extremväder och översvämningar
 • Ökat antal skogsbränder
 • Oförändrade beteenden och krav från kunder och investerare
 • Hög energiintensitet och stort beroende av fossila bränslen
 • Politiska klimatinitiativ och samarbeten misslyckas
 • Sämre inomhusklimat påverkar människors hälsa
 • Ökat barnafödande och ökad inflyttning till Sverige
 • Verksamheten blir mer händelsestyrd, på grund av extremväder

Grey arrow (Icon)

Klimatscenario ”I gamla fotspår”

Risker:

 • Fler vattenskador på grund av fler översvämningar i strandnära bebyggelse och lågt belägna zoner
 • Extremväder, som stormar och värmeböljor, kan ge ökade skador på fastigheterna, som brandskador och skador på tak
 • Minskad efterfrågan på fastigheter som ligger i riskområden för exempelvis översvämningar
 • Risk för obsoleta fastigheter då kostnaden för klimatanpassningsåtgärder överstiger värdet
 • Byggmaterial och teknik påverkas negativt och klarar inte höjda temperaturer och ett fuktigare klimat. Det kan leda till ökat behov av underhåll, reparationer och periodvis stängning av byggnader
 • Ökad risk att el- och kraftförsörjning inte räcker till
 • Ökad konkurrens från lågprisaktörer som inte har en hållbar agenda

Möjligheter:

 • Öka vår egen produktion av solenergi och användningen av förnybar energi
 • Energieffektiviseringsåtgärder blir mer lönsamma att genomföra
 • Ökade krav på inomhusmiljön ställer krav på mer anpassningsbara fastigheter och stadsdelar
 • Klimatanpassade fastigheter gör Castellum till en mer attraktiv fastighetsägare
 • Eventuellt ökad efterfrågan på lokaler på grund av ökad inflyttning

Påverkan på Castellums finansiella resultat

 • Kraftigt ökade investeringar i hantering av klimatförändringarnas effekter
 • Kraftigt ökade kostnader för klimatanpassning
 • Volatila eller minskade hyresintäkter
 • Volatila eller ökade energikostnader
 • Kraftig ökning av driftskostnader
 • Höjda försäkringskostnader
 • Minskat värde eller utraderat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter

Klimatscenarier (Picture)

”Vi uppnår Parisavtalet”

(RCP 2.6)*

 • Utsläppen av växthusgaser halveras till 2050
 • +1,5–3° nationell temperaturhöjning i Sverige enligt SMHI:s prognos
 • Ny förnybar energiteknik införs i stor skala
 • Låg energiintensitet
 • Kraftiga omställningar av samhället, infrastrukturen och byggnader har genomförts
 • Världens länder lyckas samarbeta om gemensamma initiativ
 • Politiska beslut, skatter och regleringar införs gällande växthusgaser
 • Ökade regleringar med hållbarhetskrav gällande markanvändning och byggnormer
 • Ändrade krav från kunder och investerare

Green arrow (Icon)

Klimatscenario ”Vi uppnår Parisavtalet”

Risker:

 • Ökade regleringar, skatter och avgifter gällande koldioxidutsläpp, markanvändning, byggnormer etc påverkar vår affär
 • Äldre fastigheter kan bli obsoleta
 • Vi bygger fel produkter idag som inte klarar framtidens behov
 • Ökad risk för olönsamma investeringar när oprövad teknik och oprövade lösningar behöver användas för att klara omställningen
 • Krav på nollutsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan och cirkulär ekonomi kräver stora förändringar i affärsmodellen
 • Prisökning på byggmaterial, transporter och energi på grund av politiska restriktioner
 • Volatila eller dyrare energipriser
 • Ökat investeringsbehov i ny teknik, nybyggnation och i befintliga fastigheter

Möjligheter:

 • Öka vår egen produktion av solenergi och användningen av förnybar energi
 • Ökad efterfrågan på innovation och ny teknik
 • Ökad urbanisering och behov av förtätning i stadskärnorna gör vårt bestånd attraktivt
 • Minskat energibehov på grund av effektivare resursanvändning
 • Ändrade kund- och investerarpreferenser samt ökade hållbarhetskrav gör Castellum till en attraktiv fastighetsägare och investering

Påverkan på Castellums finansiella resultat:

 • Ökade investeringar i omställningen och risk för olönsamma investeringar
 • Ökade kostnader för klimatanpassning
 • Ökade driftkostnader
 • Minskat värde på fastigheter som inte är klimatanpassade eller ligger i riskområden
 • Ökat värde på klimatanpassade fastigheter

Värdering av klimatrisker

Vi gör årligen en riskkartläggning där vi bedömer bolagets alla risker och deras sannolikhet, påverkan, prioritet och utveckling. Vi analyserar en period av upp till tio år. När det gäller klimatrisker har vi framförallt bedömt de fysiska risker som kan följa av ett ändrat klimat.

Inför projektinvesteringar i nyproduktion görs även en värdering av klimatriskerna för en byggnad under dess tekniska livslängd, med tyngdpunkt på nederbörd, extremt väder och översvämningsrisk. Inför beslut om investeringar bedömer hållbarhets– chefen investeringen ur ett hållbarhetsperspektiv, där klimatförändringar är en viktig fråga på checklistan.

Analys av framtidsscenarier

Vi rapporterar sedan ett år tillbaka enligt Task force on Climate-related Financal Disclosures (TCFD), som uppmuntrar genomförandet av scenarioanalyser. Under 2019 genomförde vi en första workshop för att värdera vilka risker och möjligheter som finns i två olika framtida klimatscenarier. Analysarbetet kommer att fördjupas ytterligare under de kommande åren.

Castellum använder sig av två framtidsscenarier framtagna av FN:s klimatpanels (IPCC) – RCP 8.5 och RCP 2.6. Varje scenario reflekterar olika koncentrationer av växthusgaser i atmosfären år 2050, baserat på antaganden om olika kombinationer av möjliga framtida ekonomiska, teknologiska, demografiska, politiska och marknadsförändringar.

RCP 8.5 – här benämnt I gamla fotspår – är ett ”business-as-usual”- scenario, där världen inte lyckats ställa om utan utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka i nuvarande takt.

RCP 2.6 – här benämnt Vi uppnår Parisavtalet – är ett scenario där vi lyckats uppnå Parisavtalet, och världen har halverat växthusgasutsläppen och begränsat temperaturökning till 1,5-2 grader. Båda scenarierna innebär stora risker, men också vissa möjligheter för Castellum. Vi kommer att behöva vara resilienta och anpassa vår verksamhet utifrån ändrade klimatförhållanden både lokalt och nationellt.