Not 24 Eventual­förpliktelser

 

 

Koncern

 

Moderbolag

 

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Borgen för koncernföretag

 

 

 

2 538

 

3 616

Summa

 

 

 

2 538

 

3 616

I normalfallet är moderbolaget kredittagare, men i de fall upplåning sker direkt mot fastighetsägande bolag ställer moderbolaget borgen.