Not 28 Avstämning av skulder hänförliga till finansierings­verksamheten

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Koncern

 

2018-12-31

 

Kassaflöde

 

Värdeförändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2019-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

40 358

 

540

 

 

–59

 

–13

 

40 826

Derivat

 

716

 

–215

 

214

 

 

 

715

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

 

41 074

 

325

 

214

 

–59

 

–13

 

41 541

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Koncern

 

2017-12-31

 

Kassaflöde

 

Värdeförändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2018-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

38 226

 

2 025

 

0

 

30

 

77

 

40 358

Derivat

 

1 352

 

–457

 

–179

 

0

 

0

 

716

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

 

39 578

 

1 568

 

–179

 

30

 

77

 

41 074

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Moderbolag

 

2018-12-31

 

Kassaflöde

 

Värdeförändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2019-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

36 738

 

1 406

 

 

–69

 

–10

 

38 065

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag

 

3 711

 

–428

 

 

 

 

3 283

Derivat

 

716

 

–215

 

214

 

 

 

715

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

 

41 165

 

763

 

214

 

–69

 

–10

 

42 063

 

 

 

 

 

 

Ej kassaflödespåverkande poster

 

 

Moderbolag

 

2017-12-31

 

Kassaflöde

 

Värdeförändring

 

Ändrad valutakurs

 

Periodisering över-/underkurs

 

2018-12-31

Långfristiga räntebärande skulder

 

34 303

 

2 353

 

0

 

79

 

3

 

36 738

Långfristiga räntebärande skulder till koncernföretag

 

4 627

 

–916

 

0

 

0

 

0

 

3 711

Derivat

 

1 352

 

–457

 

–179

 

0

 

0

 

716

Summa skulder hänförliga till finansieringsverksamheten

 

40 282

 

980

 

–179

 

79

 

3

 

41 165

Koncernens samt moderbolagets ränte- samt valutaderivat är ej kassaflödespåverkande.