Not 2 Rörelsesegment

Castellum äger fastigheter i framförallt Sverige, men även i Danmark och Finland. Koncernens rörelsesegment utgörs av följande områden; Mitt (Örebro, Västerås, Linköping, Norrköping, Jönköping och Växjö), Väst (Storgöteborg inklusive Borås och Halmstad), Stockholm–Norr (Stockholm, Uppsala och Gävle), Öresund (Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn), Finland. Rörelsesegmenten är identifierade efter geografiska verksamhetsområden vilket är i enlighet med hur de följs upp och analyseras av den högste verkställande beslutsfattaren inom koncernen. Koncernen förvaltar enbart kommersiella fastigheter.

 

 

Mitt

 

Väst

 

Stockholm–Norr

 

Öresund

 

Finland

 

Ofördelade poster

 

Summa segment

Rörelsesegment

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Av koncernens externa hyresintäkter resp. förvaltningsfastigheter avser 474 Mkr (368) hyresintäkter från hyresgäster i Danmark och Finland samt 7 247 Mkr (5 671) förvaltningsfastigheter belägna i Danmark och Finland.

Hyresintäkter, externt

 

1 406

 

1 319

 

1 222

 

1 151

 

1 512

 

1 671

 

1 069

 

1 020

 

56

 

24

 

 

0

 

5 265

 

5 185

Serviceintäkter, externt

 

98

 

89

 

106

 

76

 

139

 

124

 

107

 

102

 

2

 

2

 

 

–1

 

452

 

392

Coworking intäkter, externt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

104

 

 

104

 

Intäkter

 

1 504

 

1 408

 

1 328

 

1 227

 

1 651

 

1 795

 

1 176

 

1 122

 

58

 

26

 

104

 

–1

 

5 821

 

5 577

Fastighetskostnader

 

–465

 

–451

 

–371

 

–357

 

–412

 

–469

 

–336

 

–340

 

–18

 

–6

 

–7

 

–9

 

–1 609

 

–1 632

Coworking kostnader

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–99

 

 

–99

 

Centraladministration

 

–6

 

–8

 

–7

 

–8

 

–8

 

–14

 

–9

 

–10

 

0

 

 

–133

 

–118

 

–163

 

–158

Ränteintäkter

 

14

 

11

 

9

 

9

 

22

 

12

 

17

 

21

 

0

 

 

–62

 

–53

 

0

 

0

Leasingavtal/tomträttsavgäld

 

–2

 

 

–6

 

 

–7

 

 

–3

 

 

 

 

–4

 

 

–22

 

Räntekostnader

 

–230

 

–141

 

–204

 

–184

 

–238

 

–339

 

–180

 

–191

 

–18

 

–10

 

88

 

30

 

–782

 

–835

Förvaltningsresultat

 

815

 

819

 

749

 

687

 

1 008

 

985

 

665

 

602

 

22

 

10

 

–113

 

–151

 

3 146

 

2 952

Nedskriv. goodwill/Trans.kost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–188

 

 

–188

 

Värdeförändring fastigheter

 

1 295

 

1 056

 

743

 

1 286

 

1 237

 

2 405

 

624

 

460

 

19

 

 

 

9

 

3 918

 

5 216

Värdeförändring derivat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–111

 

152

 

–111

 

152

Resultat före skatt

 

2 110

 

1 875

 

1 492

 

1 973

 

2 245

 

3 390

 

1 289

 

1 062

 

41

 

10

 

–412

 

10

 

6 765

 

8 320

Förvaltningsfastigheter

 

22 908

 

19 396

 

22 411

 

19 910

 

30 364

 

32 154

 

18 626

 

16 889

 

859

 

819

 

 

 

95 168

 

89 168

varav årets investeringar

 

2 401

 

1 107

 

1 755

 

1 644

 

933

 

1 276

 

1 022

 

434

 

1

 

831

 

 

 

6 112

 

5 292