Ordförandeord

Med blicken stadigt fäst genom framrutan

Med en titt i backspegeln kan vi konstatera att Castellum återigen tillryggalagt ett år med god aktivitetsnivå och fortsatt affärsutveckling med den övergripande ledstjärnan att skapa långsiktigt hållbart aktieägarvärde. Omvärlden har bjudit på fortsatt gynnsamma förhållanden med låga finansieringskostnader och god tillväxt – särskilt på de orter Castellum valt att arbeta på – samt en stark efterfrågan på kvalitetsprodukter som sänkt redan låga direktavkastningskrav ytterligare. Starka kapitalflöden från svenska och internationella investerare, i det senare fallet även stimulerade av en svag svensk krona, söker sig till en svensk fastighetsmarknad med starka fundamenta. Totalavkastningen på Nasdaq Stockholm steg med 35,0 procent, medan Castellumaktien avkastade 38,9 procent.

Charlotte Strömberg, Styrelsens ordförande (Photo)

Charlotte Strömberg 
Styrelsens ordförande

Kraftigt stärkt finansiell position

Vår vana trogen föreslår styrelsen en höjning av utdelningen, den 22:a höjningen i obruten följd. Förutsatt årsstämmans bifall, kommer 6,50 kronor per aktie att tillföras er aktieägare i likviditet under året. Detta motsvarar drygt 55 procent av förvaltningsresultatet. Castellum har under senare år kraftigt stärkt sin finansiella position och breddat tillgången till kapital till konkurrenskraftiga villkor. Därmed ser styrelsen goda möjligheter till fortsatt lönsamma investeringar i verksamheten parat med en konkurrenskraftig utdelning.

Motor för framtida värdeskapande

Året präglades av ytterligare investeringar i Projektutveckling, med siktet inställt på att uppnå en högkvalitativ portfölj som fördelar sig jämnt över åren. Vår övertygelse är att vi bygger en motor för framtida värdeskapande som kommer att speglas av stigande substansvärde. Investeringsärenden och att följa upp utfall är en av styrelsens huvuduppgifter i Castellum. Under året har vi också passat på att besöka större utvecklingsområden som Nyhamnen i Malmö där uppförande av fastigheter åt Domstolsverket respektive E.ON med en sammanlagd volym om 2,4 miljarder ligger i startgroparna, liksom Säve flygplats som erbjuder omfattande projektmöjligheter. Att komma utanför styrelserummet och i anslutning till dessa besök träffa kunder och andra samarbetspartners, liksom en bredare krets av medarbetare, bereder styrelsen möjlighet att bättre både utmana och stödja affärsutvecklingen. Omvänt skickar vår närvaro och vårt intresse viktiga signaler till dem vi möter. Castellum är en långsiktig och finansiellt stark partner som bygger och utvecklar samhället på de orter vi verkar.

Parallellt agerar Förvaltningen draglok och har under året bidragit med en fin utveckling av förvaltningsresultatet genom dagligt kundarbete och löpande effektiviseringar. Ett framåtlutat förhållningssätt med omförhandlingar, driftsoptimering och en aktiv förvaltning av skuldportföljen utgör de starkaste bidragsgivarna.

”Vi bygger en motor för framtida värdeskapande.”

Med blicken stadigt fäst genom framrutan

I syfte att öka genomförandekraften har organisationen förstärkts under året, bland annat genom två nyckelrekryteringar till koncernledningen. Inom ramen för Ersättningsutskottet utvärderas och utmanas Castellums kapacitet till kompetensutveckling, talangförsörjning och successionsplanering. Dessa är avgörande framgångsfaktorer både i en omvärld där striden står om att attrahera rätt medarbetare och för att kunna fortsätta utvecklingen av Castellums affärsmodell, där vi ser nya intäktsflöden komplettera de traditionella hyresintäkterna.

Backspegeln i all ära, men styrelsens viktigaste uppgift är att ha blicken stadigt fäst genom framrutan med målet att långsiktigt leverera värdetillväxt till våra aktieägare. Styrelsen ägnar tillsammans med ledningen stor uppmärksamhet åt skiften i vår omvärld och åt positioneringen av Castellum i ett längre perspektiv. Förändrade kundbehov och preferenser skulle kunna utgöra ett hot. Men vi är fast beslutna att ligga i framkant och utnyttja omställning till vår fördel.

Strategiska initiativ

Jag skulle vilja lyfta fram två strategiska initiativ från det gångna året som kommer att bära Castellum långt in i framtiden.

Det första initiativet utgörs av vår bestämda entré på den växande marknaden för coworking genom förvärvet av United Spaces i januari. Vi lever i en spännande tid där vi nu kan erbjuda nya och befintliga kunder en meny för sin lokalförsörjning i form av medlemskap på flexibla ytor, kortare kontraktsmodeller respektive långa och stabila avtal. Vi förväntar oss att såväl stora som mindre kunder kommer att se på sin lokalförsörjning med nya ögon där snabbhet och variation i kombination med fasta punkter som nav för att positionera sitt varumärke kommer att efterfrågas parallellt.

Vi är mycket nöjda med United Spaces utveckling detta första år i Castellumfamiljen. Verksamheten levererar ett litet överskott trots stark expansion mot nya mötesplatser och bidrar med marknadsmässig hyra till Castellums fastighetsrörelse liksom till externa hyresvärdar.

Ett snabbt kvitto på United Spaces attraktiva position kom redan i början av hösten i form av prestigeuppdraget att utveckla coworking för Geelys storsatsning på ett öppet innovationscentrum på Lindholmen i Göteborg.

Det andra strategiska initiativet omfattar förvärvet av Säve flygplats, ett utvecklingsområde på tre miljoner kvm mark nära Nordens största hamn, industrier, nationella transportleder och staden Göteborg. Förvärvet gjordes i december 2018 och slutreglerades i december 2019. Förutom den uppenbara potentialen inom logistik ser vi ett stort intresse från näringsliv, akademi och offentliga aktörer att skapa Nordens största nav för utveckling inom framtida teknologi med fokus på hållbara transporter och mobilitet. Området kommer att erbjuda projektmöjligheter om 10 miljarder kronor eller mer under den närmaste tioårsperioden.

Dessa två exempel på framtidssatsningar speglar Castellums fokusering och innovationskraft inom de utvalda fastighetssegmenten kontor respektive lager/logistik.

Kartan ritas om – ett nytt decennium med ny kompassriktning

Som avslutning vill jag dela med mig av en aktivitet som samlade styrelse och företagsledning till en gemensam övning under hösten. Jag har redan nämnt förändrade kundbeteenden och uppbrutna värdekedjor, exempelvis i form av coworking-operatörer, som kapar kundrelationen och ritar om kartan för traditionella fastighetsbolag. Ny teknologi erbjuder personaliserad och nära relation i realtid med stora grupper människor.

I syfte att utmana vårt sätt att tänka på kund och erbjudande, att vidga perspektivet och spränga tankens begränsning tog vi hjälp av några vassa personer som till vardags är rådgivare till ledande svenska och globala företag inom snabbrörliga konsumentvaror och tjänster. De agerade provokatör och katalysator om vartannat. Våra diskussioner blev både inspirerande och lustfyllda. Bara en så enkel sak som vem vår kund eller konsument av våra tjänster är – nu och i framtiden; den firmatecknare som skriver på hyresavtalet med oss och/eller alla de människor som dagligen verkar i våra hus. Kanske ser vi en förskjutning från B2B via B2B2C till B2C framför oss, vilket vidgar vår syn på erbjudande? Företagsledningen tar med sig det fortsatta utvecklingsarbetet hem i vardagen.

Med detta ser jag och mina kollegor i styrelsen fram emot att erbjuda er aktieägare en fortsatt lönsam och spännande investering i Castellumaktien.

Göteborg den 3 februari 2020

Charlotte Strömberg
Styrelsens ordförande