Skatt

I Castellum finns ett antal områden som beskattas – inkomstskatt på löpande intjäning, fastighetsskatt, mervärdesskatt, stämpelskatter och energiskatter. Politiska beslut, som förändringar i företags­beskattning, skattelagstiftning eller dess tolkningar, kan leda till att Castellums skattesituation ökar eller minskar.

Inkomstskatt

Castellums redovisade förvaltningsresultat för 2019 uppgick till 3 146 Mkr (2 952) medan skattepliktigt förvaltningsresultat uppgick till 1 370 Mkr (1 433). I avsaknad av underskottsavdrag skulle en betald skatt om 293 Mkr (316) uppstå hänförlig till förvaltningsresultatet, motsvarande 9% effektiv betald skatt.

Skattemässiga avskrivningar

Investeringar i fastighet kan fördelas på olika delar där Skatteverket anvisar procentsatser för avskrivningar: Byggnad (2–5% beroende på typ av fastighet), markanläggning 5% och inventarier 20 alternativt 30%. Mark skrivs inte av.

Avdragsgilla ombyggnationer

Utgifter för reparation och underhåll av byggnad får dras av omedelbart. Det s k utvidgade reparationsbegreppet medger skattemässigt direktavdrag för vissa ombyggnationer, även om dessa är värdehöjande och aktivering skett i redovisningen.

Försäljning fastigheter

Fastigheter kan avyttras direkt eller indirekt via bolag, vilket får olika skattemässiga konsekvenser.

Vinst vid försäljning av fastighet som skattemässigt utgör anläggningstillgång är skattepliktig, medan förlust hamnar i en ”fålla” och kan enbart nyttjas mot skattepliktiga vinster från försäljning av fastighet som utgör anläggningstillgång. Vinst vid försäljning av aktie som skattemässigt utgör anläggningstillgång är inte skattepliktig, medan förlust inte är avdragsgill.

För fastighet eller aktie som skattemässigt utgör omsättningstillgång blir vinsten alltid skattepliktig och förlusten avdragsgill.

Värdeförändringar fastigheter och derivat

Svensk redovisningslagstiftning tillåter inte att fastigheter redovisas till verkligt värde i juridisk enhet, innebärande att värdeförändringar inte påverkar beskattningen. Vissa typer av finansiella instrument, såsom ränteswappar, får värderas till verkligt värde i juridisk enhet. I Castellums fall utgör värdeförändringar som medför ett negativt värde på instrumentet en skattemässigt avdragsgill kostnad, medan värdeförändringar upp till anskaffningsvärdet utgör en skattepliktig intäkt. Castellum har inga pågående skattetvister.

Castellum har inga pågående skattetvister.

Uppskjuten skatt i balansräkningen

I Castellum finns framförallt tre poster som utgör underlag till uppskjuten skatt: fastigheter, underskottsavdrag och obeskattade reserver. Alla underskottsavdrag redovisas eftersom det förväntas finnas framtida överskott som underskotten kan nyttjas mot. Uppskjuten skatt hänförlig till fastigheter uppstår främst på grund av värdeförändringar, skattemässiga avdrag såsom avskrivningar och avdrag för vissa ombyggnationer vilka aktiverats redovisningsmässigt. Obeskattade reserver utgörs av avsättning till periodiseringsfond.

Skatteberäkning 2019

Mkr

 

Underlag aktuell skatt

 

Underlag
uppskjuten skatt

Förvaltningsresultat

 

3 146

 

 

Ej avdragsgill ränta

 

190

 

 

Skattemässigt avdragsgilla

 

 

 

 

avskrivningar

 

–1 166

 

1 166

ombyggnationer

 

–658

 

658

Övriga skattemässiga justeringar

 

–142

 

190

Skattepliktigt förvaltningsresultat

 

1 370

 

2 014

aktuell inkomstskatt 21,4% om underskottsavdrag ej nyttjas

 

293

 

 

Försäljning fastigheter

 

 

–2 273

Värdeförändring fastigheter

 

 

4 276

Skattepliktigt resultat före underskottsavdrag

 

1 370

 

4 017

Underskottsavdrag, ingående balans

 

–1 081

 

1 081

Tidigare ej aktiverat underskottsavdrag

 

–370

 

370

Underskottsavdrag, utgående balans

 

854

 

–854

Skattepliktigt resultat

 

773

 

4 614

Årets skatt enligt resultaträkningen

 

–165

 

–950

Uppskjuten skatteskuld netto 2019-12-31

Mkr

 

Underlag

 

Nominell
skatteskuld

 

Verklig skatteskuld

Uppskjuten skatt är i princip såväl ränte- som amorteringsfri och kan därför till stor del betraktas som eget kapital. Att effektiv skatt är lägre beror på dels möjligheten att sälja fastigheter på ett skatteeffektivt sätt, dels tidsfaktorn som medför att skatten ska diskonteras.
Bedömd verklig uppskjuten skatteskuld netto har beräknats till 6% baserat på en diskonteringsränta om 3%. Vidare har antagits dels att underskottsavdragen realiseras med en nominell skatt om 21,4% vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skattefordran om 20%, dels att fastigheterna realiseras under 50 år där 33% säljs direkt med en nominell skatt om 20,6% och 67% säljs indirekt via bolag där köparens skatteavdrag är 7%, vilket ger ett nuvärde av uppskjuten skatteskuld om 6%.

Underskottsavdrag

 

854

 

182

 

175

Obeskattade reserver

 

–327

 

–71

 

–71

Fastigheter

 

–56 365

 

–11 612

 

–3 331

Summa

 

–55 838

 

–11 501

 

–3 227

 

 

 

 

 

 

 

Fastigheter, tillgångsförvärv

 

6 553

 

1 348

 

 

Enligt balansräkningen

 

–49 285

 

–10 143

 

 

Fastighetsskatt

Fastighetsskatt betalas för nästan alla koncernens fastigheter. Skattefrihet råder dock för specialbyggnader såsom kommunikationsbyggnad, utbildnings- och vårdbyggnader. För övriga fastigheter beror skattesatsen, som fastställs av Skatteverket, på typ av byggnad och mark. För kontor är skatten 1% av taxeringsvärdet och för logistik och lager 0,5%. I Danmark och Finland varierar skattesatserna beroende på vilken kommun fastigheterna är belägna i. För 2019 uppgick fastighetsskatten till 374 Mkr (315) baserat på ett taxeringsvärde om 35 Mdkr. I Sverige har en fastighetstaxering ägt rum, vilket medfört högre taxeringsvärden med höjd fastighetsskatt om cirka 50 Mkr på årsbasis som följd. Stor del av fastighetsskatten vidaredebiteras kund, vilket medför högre hyresintäkter. Således blir resultateffekten ytterst begränsad.

Mervärdesskatt (moms)

Fastigheter är undantagna från obligatorisk momsplikt. Sker uthyrning av lokal till kund som stadigvarande bedriver momspliktig verksamhet kan fastighetsägare frivilligt registrera sig för mervärdesskatt och på så sätt få avdrag för ingående moms på såväl driftskostnader som investering. Inget avdrag kan därmed ske av ingående moms avseende driftskostnader och investering i lokaler som inte registrerats för frivillig skattskyldighet. Ej avdragsgill moms på driftskostnader uppgick för 2019 till 20 Mkr och redovisas som en driftskostnad. Ej avdragsgill ingående moms på investeringar uppgick 2019 till 117 Mkr och redovisas som investering i fastighet.

Stämpelskatter

Vid förvärv av fastighet i Sverige utgår en stämpelskatt (lagfart) på 4,25% beräknat på det högsta av köpeskilling och taxeringsvärde. I Danmark är motsvarande 0,6% och i Finland 4,0%. I Finland kan även stämpelskatt på aktier i fastighetsbolag utgå om 2,0%. Under 2019 erlades ingen stämpelskatt på förvärv. Därutöver utgår stämpelskatt om 2% (1,5% i Danmark) vid uttag av pantbrev i fastigheter. För 2019 utgick ingen stämpelskatt.

Energiskatter

Castellum köper energi att använda i fastigheterna för uppvärmning, kyla, ventilation och belysning. Av detta belopp avser ca 30 Mkr energiskatter.

Medarbetare

Arbetsgivare i Sverige betalar 31,42% i sociala avgifter baserat på lön samt en löneskatt om 24,26% på pensionspremier. Castellum har 420 antal anställda för vilka 100 Mkr erlades i sociala avgifter och löneskatt.

Sammanfattning skatt

Castellums verksamhet genererade 2019 sammanlagt 806 (675) Mkr i olika slag av skatter.

Sammanfattning av skatt som betalas

Mkr

 

2019

Inkomstskatt

 

165

Fastighetsskatt

 

374

Mervärdeskatt, ej avdragsgill

 

137

Stämpelskatt

 

0

Energiskatt

 

30

Sociala avgifter och löneskatt

 

100

Summa betald skatt

 

806

Ny lagstiftning om ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt

Den 1 januari 2019 trädde ny skattelagstiftning ikraft rörande ränteavdragsbegränsningar – allt i enlighet med EU:s direktiv. Lagstiftningen innebär i stora drag maximalt avdrag av räntenettot om 30% på skattepliktigt EBITDA. Vidare sänktes bolagsskatten i två steg; 21,4% från och med 2019 för att från och med 2021 sänkas till 20,6%.

Ovanstående innebar för Castellums del 2019 att 190 Mkr av koncernens totalt räntekostnad om 782 Mkr inte yrkas i skattemässigt avdrag.