Castellums kundportfölj och affärsfokus

Castellum har en stor kontraktsportfölj som består av ca 5 700 kommersiella kontrakt. Vi har stor riskspridning i kontraktsportföljen då såväl det enskilt största kontraktet som den enskilt största hyresgästen svarar för ca 2 procent av koncernens totala hyresintäkter. Detta innebär att Castellums exponering mot enskild hyresgästs kreditrisk är mycket låg.

Våra kunder återfinns inom alla branscher och vi finns representerade inom många olika segment. Det medför att riskspridningen är god avseende geografi, lokaltyp, kontraktsstorlek och löptider. Den återstående kontraktslängden för Castellums kunder är 4,0 år.

Myndigheter och verk utgör en stor kundgrupp hos Castellum, vilket ger en stabil och trygg bas i intjäningen, utifrån såväl typ av kund som deras genomsnittligt längre löptider på hyresavtal. Inom logistiksegmentet finns en bred och stark kundportfölj med en god fördelning av längre och kortare hyresavtal. Castellums bredd i lokallösningen säkerställer tillväxtmöjligheter inom det befintliga fastighetsbeståndet för våra kunder och bidrar till en stark hyrestillväxt.

Castellums exponering mot handelssegment är 8% värdemässigt, men då ryms områden såsom livsmedel och bilförsäljning i detta segment. Det senare området återfinns i lägen som blir alltmer attraktiva ur ett logistikperspektiv när behovet av lokaler för Last Mile ökar i våra städer.

5700
kontrakt

5120Mkr
kontraktsvärde

Närhet till kunden viktig framgångsfaktor

Castellums organisation med lokal närvaro i ett 20-tal städer ger närhet till kunderna och korta beslutsvägar. Medarbetarna inom Castellum arbetar nära marknaden, vilket ger en naturlig möjlighet att känna till kundens nuvarande och framtida behov. Kunderna kan därmed erbjudas lokaler anpassade efter behov, god personlig service samt snabba besked. Som en av de största fastighetsägarna på respektive lokal marknad samarbetar Castellum med kommuner samt engagerar sig i lokala nätverk, som t ex företagarföreningar, för att som en aktiv samhällsbyggare skapa attraktiva arbetsmiljöer för kunderna.

Kontraktsförfallostruktur
Kontraktsförfallostruktur (Bar Graph)
Fördelning kontraktsstorlek
Fördelning kontraktsstorlek (Bar Graph)

Gröna hyresavtal

Hyresavtal tecknas vanligtvis på 3–5 år med en uppsägningstid om nio månader och har kvartalsvis förskottsbetalning. Hyresnivån kan förändras i samband med att respektive kontrakt förfaller till omförhandling.

Hyresavtalen innehåller normalt en bashyra, d v s överenskommen hyra vid avtalets tecknande, samt en indexklausul som innebär en årlig förändring av hyran motsvarande en viss andel av inflationen under föregående år. Vanligtvis innehåller hyresavtalen ett tillägg för lokalens andel av fastighetens kostnad för värme, kyla samt fastighetsskatt.

Castellum erbjuder såväl nya som befintliga kunder att teckna ett grönt hyresavtal. Det är ett samverkansavtal som syftar till att minska lokalernas totala miljöbelastning. Castellum har idag 131 gröna hyresavtal som täcker 285 tkvm.

644
nya kontrakt

411Mkr
årsvärde nya kontrakt

Castellum lyssnar på kunderna

Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa tillväxt och kundmätningar genomförs regelbundet. Årligen genomför Castellum även en mer omfattande kundmätning, Nöjd Kund Index (NKI), med hjälp av en extern leverantör. Undersökningen som genomfördes under 2019 innefattade kontor, handel, lager och logistik samt omfattade en majoritet av Castellums större kunder i alla regioner. Undersökningen visar på ett fortsatt genomgående högt betyg för Castellum med ett totalt index om 77 (77) på en skala om 100, vilket är högre än jämförelseindex i branschen om 75 (73).

Mätningen visar kundernas generella uppfattning om Castellum men även hur väl Castellum lever upp till de olika delområdena servicevilja, affärsrelation, lokalen, fastigheten, fastighetsservice, miljö och information.

Av de undersökta delområdena uppvisar Castellum, liksom de senaste åren, högst index inom servicevilja. Där ingår parametrar som personligt bemötande, service och tillgänglighet. 7 av 10 av de kunder som svarat på undersökningen uppger att de gärna fortsätter samarbetet med Castellum. Utfall på NKI-undersökning fungerar som styrmedel för uppföljning och underlag för det ständiga utvecklingsarbete som pågår för att skapa än mer nöjda kunder.

kontrakt genom egna kontakter (Chart)
+ 27%
kontrakt genom egna kontakter
Kontraktsfördelning per kundkategori
Kontraktsfördelning per kundkategori (Bar Graph)
Nöjd Kund Index
Nöjd kund index (Line Diagram)