Not 4 Kostnader

Direkta fastighetskostnader uppgick till 1 235 Mkr (1 258), motsvarande 293 kr/kvm (288). I beloppet ingår såväl direkta fastighetskostnader (kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt), som indirekta fastighetskostnader (uthyrning och fastighetsadministration). Vidare ingår kostnader för coworking till 99 Mkr.

Utveckling kostnader, Mkr

 

2019

 

2018

 

Förändring %

Jämförbart bestånd

 

1 068

 

1 047

 

2,0%

Flytt av tomträtt

 

 

23

 

Projektfastigheter

 

66

 

55

 

Transaktion

 

101

 

134

 

Direkta fastighetskostnader

 

1 235

 

1 258

 

–1,8%

Coworking

 

99

 

 

Fastighetsadministration

 

374

 

374

 

Centraladministration

 

163

 

158

 

Kostnader

 

1 871

 

1 790

 

4,5%

Driftskostnader

I driftskostnader ingår kostnader för bl a el, värme, vatten, fastighetsskötsel, renhållning, försäkring, hyresförlust samt fastighetsspecifik marknadsföring. Merparten av kostnaderna vidaredebiteras hyresgästerna i form av tillägg till hyran. Avseende lager- och logistikfastigheter står, i flertalet fall, hyresgästerna själva direkt för merparten av driftskostnaderna. Driftskostnaderna uppgick till 711 Mkr (753), motsvarande 167 kr/kvm (173). Driftskostnaderna, som bedöms ligga på en för verksamheten normal nivå, är väderleksberoende vilket innebär att de varierar mellan såväl olika år som årstider. I driftskostnaderna ingår hyresförluster med 12 Mkr (15), motsvarande 0,0% av hyresintäkterna.

Underhållskostnader

Underhållskostnaderna består av löpande åtgärder för att vidmakthålla fastighetens standard och tekniska system. Underhållet uppgick till 157 Mkr (167), vilket innebär 38 kr/kvm (38).

Fastighetsskatt

Koncernens fastighetsskatt uppgick till 367 Mkr (315) motsvarande 88 kr/kvm (73). Fastighetsskatten är en statlig skatt baserad på fastighetens taxeringsvärde. Skattesatsen för 2019 var 1,0% på taxeringsvärdet för kontor/handel och 0,5% för lager/logistik. Under 2019 har en fastighetstaxering ägt rum i Sverige, vilket medfört högre taxeringsvärden med höjd fastighetsskatt om ca 50 Mkr på årsbasis som följd. Stor del av fastighetsskatten vidaredbiteras kund, vilket medför högre hyresintäkter. Således blir resultateffekten ytterst begränsad.

Uthyrning och fastighetsadministration

Koncernens kostnader för uthyrning och fastighetsadministration uppgick 2019 till 374 Mkr (374), vilket innebär 92 kr/kvm (90). Med uthyrning och fastighetsadministration avses indirekta kostnader för löpande fastighetsförvaltning såsom kostnader för såväl uthyrningsverksamhet, hyresförhandling, hyreskontrakt, hyresdebitering och hyreskrav som redovisning samt kostnader för projektadministration och avskrivningar på inventarier och installationer i dotterbolag. Av kostnaderna utgör 202 Mkr (179) ersättningar till anställda och 12 Mkr (9) avskrivningar på inventarier.

Sammanfattning fastighetskostnader

Nedan visas fastighetsrelaterade kostnader kr/kvm fördelade per kategori och kostnadsslag.

 

 

Kontor

 

Samhällsfastighet

 

Lager/logistik

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Driftskostnader

 

217

 

220

 

185

 

187

 

102

 

110

Underhåll

 

49

 

53

 

42

 

35

 

23

 

22

Tomträttsavgäld

 

 

2

 

 

4

 

 

7

Fastighetsskatt

 

135

 

111

 

106

 

88

 

29

 

23

Direkta fastighetskostnader

 

401

 

386

 

333

 

314

 

154

 

162

 

 

Handel

 

Lätt industri

 

Totalt

Fastighetskostnader, kr/kvm

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Driftskostnader

 

149

 

170

 

113

 

116

 

166

 

173

Underhåll

 

30

 

32

 

29

 

26

 

38

 

38

Tomträttsavgäld

 

 

4

 

 

6

 

 

4

Fastighetsskatt

 

73

 

63

 

28

 

23

 

88

 

73

Direkta fastighetskostnader

 

252

 

269

 

170

 

171

 

292

 

288

Uthyrning/fastighetsadministration

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

 

90

Totalt

 

252

 

269

 

170

 

171

 

384

 

378

Centrala administrationskostnader

Centrala administrationskostnader består av kostnader för portföljförvaltning, administration samt kostnader för upprätthållande av börsnotering. Detta inkluderar samtliga kostnader för Castellum AB innefattande koncernledning, ekonomi- och finansavdelning, data, personal, investor relations, årsredovisning, revisionsarvoden, avskrivning på inventarier och installationer m m. Vidare ingår kostnader på regionnivå för VD. Av kostnaderna, exkl nedan nämnda incitamentsprogram, utgör 80 Mkr (74) ersättningar till anställda och 11 Mkr (10) avskrivning på inventarier.

I centrala administrationskostnader ingår även kostnader avseende ett resultat- och aktiekursrelaterat incitamentsprogram för koncernledningen om 10 Mkr (18).

 

 

Koncern

 

Moderbolag

Ersättning till revisionsbyråer

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

Revisionsuppdrag

 

3

 

3

 

1

 

1

Revision utöver revisionsuppdraget

 

1

 

1

 

1

 

0

Övriga tjänster

 

0

 

1

 

1

 

1

Summa

 

4

 

5

 

3

 

2

Av koncernens totala ersättningar om 4 431 tkr (4 669) avser allt ersättning till Deloitte.